จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,046.78ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม22,048.9822,137.19-0.4 %0.03,676.861,014.7672.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2197,154.70147,920.1625.0 %5.016,060.724,143.3874.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม1156,794.16110,788.3129.3 %5.016,474.583,686.9577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 132,243.8410,170.0068.5 %5.01,221.59457.6162.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน238,868.6323,344.0039.9 %5.02,324.52744.1768.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล31,905.318,469.0073.5 %5.01,550.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม119,344.7914,491.0087.9 %5.02,567.84362.9085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน25,965.116,772.0073.9 %5.02,122.59411.5380.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน36,245.337,950.0078.1 %5.01,705.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม25,304.214,294.0083.0 %5.02,179.38285.0086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 123,935.2012,610.0047.3 %5.04,953.931,524.6769.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 224,897.6031,084.00-24.8 %0.04,699.443,043.8135.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม19,857.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,429.671,089.7368.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม21,431.0426,209.32-22.3 %0.02,970.851,380.5753.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม32,028.9824,429.0023.7 %5.07,061.642,866.0659.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม23,792.7812,478.0047.6 %5.03,730.38215.2094.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม106,304.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,207.161,700.3884.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม21,835.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,133.184,415.61-6.8 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,529.57ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม21,012.228,438.9959.8 %5.03,905.10300.4092.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม18,642.518,728.0053.2 %5.02,821.17801.8071.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม12,254.1622,048.00-79.9 %0.04,275.301,229.5071.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม36,694.055,319.0085.5 %5.05,925.44643.3589.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม71,861.2012,631.7982.4 %5.04,270.911,818.4757.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม23,181.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,684.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม30,576.6742,255.00-38.2 %0.04,551.53606.3886.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตาไม่ครบ96,880.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,521.39ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร297,980.06234,087.4521.4 %5.014,054.084,560.6567.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี255,035.06108,435.9157.5 %5.014,057.502,932.1379.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม96,199.4246,844.3451.3 %5.06,840.753,524.5048.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก143,747.47332,295.22-131.2 %0.04,626.724,138.0010.6 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมไม่ครบ4,487.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม22,813.9713,447.0041.1 %5.04,095.232,565.3637.4 %5.0
สปส.จ.นครปฐม86,240.1785,071.261.4 %0.513,527.186,883.0649.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม24,283.8119,629.0019.2 %5.04,931.962,507.1249.2 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2140,716.9765,917.3053.2 %5.05,655.623,564.7337.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม413,589.3874,184.9282.1 %5.02,851.683,055.55-7.1 %0.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม316,986.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,037.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ไม่ครบ112,853.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,510.38ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล195,494.02126,256.0035.4 %5.02,863.281,675.8141.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม55,152.75143,429.00-160.1 %0.06,513.7311,111.79-70.6 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)1,625,340.802,462,862.30-51.5 %0.09,755.229,734.470.2 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 25,117.3322,138.0011.9 %5.04,475.583,042.4632.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม16,789.719,558.0043.1 %5.02,307.661,434.1237.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ75,284.74ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม296,064.88160,819.0345.7 %5.034,033.2028,620.0015.9 %5.0
รวม 4,697,567 4,467,542 0.00 % 0.0 245,153 122,092 0.00 % 0.0