จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1046.78ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม22,061.7322,137.19-0.3 %0.03,676.861,014.7672.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม23,423.6515,808.0032.5 %5.03,448.68454.8386.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 6186,647.3347,676.8474.5 %5.034,458.462,190.1793.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2197,269.00147,920.1625.0 %5.016,060.724,143.3874.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม1156,882.38109,095.1330.5 %5.016,474.583,686.9577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม119,410.1214,491.0087.9 %5.02,567.84362.9085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี109,913.837,573.0093.1 %5.01,499.43298.3080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน25,980.146,772.0073.9 %5.02,122.59411.5380.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน36265.1997950.078.1 %5.01705.3099ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม25,318.724,294.0083.0 %5.02,179.38285.0086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 132,261.7410,170.0068.5 %5.01,221.59457.6162.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน238,889.9823,344.0040.0 %5.02,324.52744.1768.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล31924.1898469.073.5 %5.01550.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 789,897.0354,151.3439.8 %5.014,758.128,803.0840.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 123,948.6112,610.0047.3 %5.04,953.931,524.6769.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 224,911.5731,084.00-24.8 %0.04,699.443,043.8135.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม33,515.0311,212.0066.5 %5.05,388.303,945.8826.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 424,967.9415,395.0038.3 %5.03,605.521,193.6266.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม19868.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03429.67021089.72668.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม19,642.546,945.0064.6 %5.03,562.682,060.5542.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม75,905.8251,767.8331.8 %5.010,218.405,780.1343.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 736,038.1229,335.8018.6 %5.013,484.047,465.1444.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม21,443.0226,209.32-22.2 %0.02,970.851,380.5753.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม32,046.7824,429.0023.8 %5.07,061.642,866.0659.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม23,806.3212,478.0047.6 %5.03,730.38215.2094.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม106,399.66107,787.07-1.3 %0.011,226.171,700.3884.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม21847.891ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04133.18024415.6099-6.8 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)91989.578ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04030.68022946.586426.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม21,024.498,438.9959.9 %5.03,905.10300.4092.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม18,653.178,728.0053.2 %5.02,821.17801.8071.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม12,261.1222,048.00-79.8 %0.04,275.301,229.5071.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม36,716.1227,152.9126.0 %5.08,034.253,273.2659.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม40,305.4236,766.008.8 %4.010,294.442,873.9772.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม36,714.455,319.0085.5 %5.05,925.44643.3589.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม145,842.1983,348.2842.9 %5.020,905.39423.7998.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม71,901.9312,631.7982.4 %5.04,270.911,818.4757.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม23,195.0513,809.3440.5 %5.04,684.752,811.5040.0 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม24,097.6915,731.0034.7 %5.04,931.881,095.7177.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม45,072.9632,154.0028.7 %5.08,975.763,411.1762.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม30,594.6642,255.00-38.1 %0.04,551.53606.3886.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก143,827.45332,295.22-131.0 %0.04,626.724,138.0010.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา191,197.6796,880.0049.3 %5.05,857.022,521.3957.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา141,944.44120,363.0015.2 %5.06,592.314,034.6438.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร298,152.81234,087.4521.5 %5.014,054.084,560.6567.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี255,143.73108,435.9157.5 %5.014,057.502,932.1379.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม96,255.1946,844.3451.3 %5.06,840.753,524.5048.5 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม3,972.176,718.00-69.1 %0.01,171.441,034.4711.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม41,084.234,487.0089.1 %5.07,556.16945.7987.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม22,826.5813,447.0041.1 %5.04,095.232,565.3637.4 %5.0
สปส.จ.นครปฐม86,611.5685,071.261.8 %0.513,527.186,883.0649.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม24,298.3219,629.0019.2 %5.04,931.962,507.1249.2 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)21,017.2222,470.00-6.9 %0.04,723.57994.8678.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม184,612.7854,339.8270.6 %5.03,728.222,513.6732.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1174,262.06105,550.4339.4 %5.07,090.923,343.1252.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2140,795.9865,917.3053.2 %5.05,655.623,564.7337.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม413,821.0674,184.9282.1 %5.02,851.683,055.55-7.1 %0.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง165691.8170801.3-3.1 %0.03566.1602ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม1,005,699.00310,317.0069.1 %5.05,364.182,812.7347.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม317,221.4766,966.9678.9 %5.04,037.513,996.411.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม216,687.98185,529.0214.4 %5.03,516.922,044.6341.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ไม่ครบ112853.2ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2510.384ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล195,671.58126,256.0035.5 %5.02,863.281,675.8141.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม55,183.80143,429.00-159.9 %0.06,513.7311,111.79-70.6 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)1,626,422.002,462,862.30-51.4 %0.09,755.229,734.470.2 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 25,130.9722,138.0011.9 %5.04,475.583,042.4632.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม16,799.629,558.0043.1 %5.02,307.661,434.1237.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ75284.742ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม296,224.94160,819.0345.7 %5.034,033.2028,620.0015.9 %5.0
รวม 8,185,706 6,166,884 24.66 % 5.0 447,091 195,361 56.30 % 5.0