จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร19,638.3010,954.0044.2 %5.02,360.46560.9676.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร19,996.2610,006.0050.0 %5.02,888.52153.9594.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร29,076.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,083.104,124.3532.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ19,410.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ9,668.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ16,597.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร28,968.7824,893.7614.1 %5.06,444.385,808.129.9 %4.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร63,893.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,995.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ14,182.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,878.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร22,331.656,877.0069.2 %5.03,858.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ241,282.03ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,618.52ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ10,313.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ530.52ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ89,819.74ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,477.12ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร22,302.1013,650.0038.8 %5.03,915.421,341.5165.7 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร26,570.4827,669.00-4.1 %0.03,116.70385.8087.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร74,460.3817,780.0076.1 %5.04,340.261,251.9871.2 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร17,243.7510,230.0040.7 %5.01,975.80751.3262.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร60,833.5990,967.43-49.5 %0.013,043.093,943.5069.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.สมุทรสาคร56,049.46141,168.00-151.9 %0.010,088.062,854.3071.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร123,495.5064,954.7547.4 %5.05,958.1129,799.70-400.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร143,962.52387,804.00-169.4 %0.02,009.242,965.98-47.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร72,372.6660,343.3416.6 %5.07,334.215,784.0121.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 24,689.9222,641.248.3 %4.04,485.904,204.146.3 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร17,709.313,400.0080.8 %5.01,270.08947.0625.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 730,625 893,339 0.00 % 0.0 75,313 64,877 0.00 % 0.0