จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร16,219.859,715.0040.1 %5.0998.16736.9426.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร19,649.5410,954.0044.3 %5.02,360.46560.9676.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร20,007.7110,006.0050.0 %5.02,888.52153.9594.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1154,141.6395,524.5838.0 %5.018,226.143,022.9083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2217,123.50157,587.0027.4 %5.019,857.422,770.9686.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 149,522.1040,939.1117.3 %5.01,675.86449.3573.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร29,093.2648,338.04-66.1 %0.06,083.104,124.3532.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร23,234.6319,410.0016.5 %5.04,371.782,328.7046.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร18,817.419,668.0048.6 %5.02,413.13501.7279.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร19,744.159,463.0052.1 %5.02,660.341,656.9837.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร20,923.3613,839.0033.9 %5.02,941.682,375.9619.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร11,060.4716,597.00-50.1 %0.01,980.211,131.0742.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร28,985.7024,893.7614.1 %5.06,444.385,808.129.9 %4.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร63,930.26101,023.55-58.0 %0.06,995.882,003.7571.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร21,134.6514,182.0032.9 %5.03,459.001,878.8445.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร22,344.726,877.0069.2 %5.03,858.39161.5295.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร19,523.5210,194.0047.8 %5.02,660.341,704.2935.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร24,446.5226,299.79-7.6 %0.04,371.782,023.5053.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร64,605.85241,282.03-273.5 %0.09,400.384,618.5250.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร26,393.9110,847.0058.9 %5.05,094.402,110.1258.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร19,928.9910,313.0048.3 %5.02,652.43548.9079.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร34,358.9989,819.74-161.4 %0.06,816.542,477.1263.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร17,683.658,752.0050.5 %5.01,975.801,546.6921.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร22,315.0313,650.0038.8 %5.03,915.421,341.5165.7 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร24,191.8018,714.0022.6 %5.04,638.001,797.3061.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร29,593.9421,872.4426.1 %5.03,516.061,685.0552.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร26,586.1827,669.00-4.1 %0.03,116.70385.8087.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร74,501.6017,780.0076.1 %5.04,340.261,251.9871.2 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 398,752.94448,619.59-12.5 %0.05,742.304,021.9330.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 718,399.8735,080.00-90.7 %0.04,251.722,715.8836.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร17,253.8510,230.0040.7 %5.01,975.80751.3262.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร60,868.0690,967.43-49.5 %0.013,043.093,943.5069.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร25,376.0632,451.00-27.9 %0.04,828.122,547.7047.2 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร56,082.03141,168.00-151.7 %0.010,088.062,854.3071.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร21,702.869,340.0057.0 %5.03,668.195.7099.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร54,993.4849,702.679.6 %4.513,690.53640.1995.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร152,949.3146,524.8969.6 %5.01,813.801,876.03-3.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร123,575.2564,954.7547.4 %5.05,958.1129,799.70-400.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร102,823.3324,955.4475.7 %5.01,586.721,266.8220.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร492,213.13387,804.0021.2 %5.07,190.844,168.0542.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว154,695.44121,914.0021.2 %5.02,333.242,337.81-0.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร72,414.8360,343.3416.7 %5.07,334.215,784.0121.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 24,704.0222,641.248.3 %4.04,485.904,204.146.3 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร17,719.253,400.0080.8 %5.01,270.08947.0625.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร452,307.6993,889.0079.2 %5.091,444.5030,218.0467.0 %5.0
รวม 3,366,894 2,730,196 18.91 % 5.0 320,418 149,239 53.42 % 5.0