จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง21,003.366,016.0071.4 %5.01,594.36577.8863.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทองไม่ครบ9,846.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ689.02ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองไม่ครบ10,691.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ504.06ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง88,907.9882,193.577.6 %3.510,020.144,534.3554.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง27,873.6711,649.0058.2 %5.01,275.90191.9085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ25,940.326,061.0076.6 %5.01,362.90426.5568.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง24,580.542,469.0090.0 %5.0871.44440.9449.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย24,178.122,563.0089.4 %5.0766.20456.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก24,175.312,392.0090.1 %5.0772.80285.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา25,509.622,703.0089.4 %5.01,051.98472.1555.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้15,208.411,264.0091.7 %5.0870.785.7099.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง27,260.4314,546.0046.6 %5.04,752.724,138.5512.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง22,207.2111,151.0049.8 %5.03,706.695,525.88-49.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง22,940.755,383.0076.5 %5.03,555.90254.3192.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง18,528.733,949.0078.7 %5.02,173.66342.0084.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง30,583.1729,187.004.6 %2.04,182.243,824.728.5 %4.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง21,342.2214,542.0031.9 %5.03,383.581,613.4352.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองไม่ครบ14,928.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,706.31ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง27,179.7611,964.0056.0 %5.03,763.901,646.3956.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง21,251.9012,812.0039.7 %5.03,786.841,377.1163.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง18,630.255,497.0070.5 %5.01,655.041,018.2738.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง24,751.5630,996.62-25.2 %0.03,649.802,508.6031.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง34,981.3934,502.691.4 %0.53,437.162,417.1629.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง257,989.28118,628.0454.0 %5.06,122.332,694.0256.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง289,106.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,094.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง109,700.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,763.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,047.59ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 22,093.4514,091.0036.2 %5.03,136.382,104.9732.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง114,554.2352,390.3054.3 %5.014,568.1812,741.6212.5 %5.0
รวม 941,672 476,950 0.00 % 0.0 80,461 49,598 0.00 % 0.0