จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง21,060.566,016.0071.4 %5.01,594.36577.8863.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง19,105.409,846.0048.5 %5.02,337.67689.0270.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง17,988.0410,691.0040.6 %5.02,432.16504.0679.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง89,139.3182,193.577.8 %3.510,020.144,534.3554.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง27,949.8211,649.0058.3 %5.01,275.90191.9085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ26,013.536,061.0076.7 %5.01,362.90426.5568.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง24,650.012,469.0090.0 %5.0871.44440.9449.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย24,247.302,563.0089.4 %5.0766.20456.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก24,244.822,392.0090.1 %5.0772.80285.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา25,577.872,703.0089.4 %5.01,051.98472.1555.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้15,259.931,264.0091.7 %5.0870.785.7099.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง21,931.2910,828.0050.6 %5.02,917.602,065.5129.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง27,348.9014,546.0046.8 %5.04,752.724,138.5512.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง21,228.252,393.0088.7 %5.03,041.28463.2184.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง20,241.506,905.0065.9 %5.02,699.012,440.799.6 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง22,270.4811,151.0049.9 %5.03,706.695,525.88-49.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง9,676.7629,928.04-209.3 %0.01,771.622,105.64-18.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง27,977.3917,995.0035.7 %5.05,056.973,552.9529.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง82,722.14106,622.82-28.9 %0.05,209.08936.0382.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง24,036.1610,078.0058.1 %5.03,535.711,609.9754.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง23,004.695,383.0076.6 %5.03,555.90254.3192.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง18,580.133,949.0078.7 %5.02,173.66342.0084.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง22,090.4424,238.71-9.7 %0.03,630.781,128.7468.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง38,888.5894,592.00-143.2 %0.06,197.947,898.35-27.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง30,666.9129,187.004.8 %2.04,182.243,824.728.5 %4.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง21,400.6614,542.0032.0 %5.03,383.581,613.4352.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง41,691.0776,614.88-83.8 %0.07,035.67504.3692.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง29,646.3417,910.0039.6 %5.02,927.162,450.1616.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง22,472.8514,928.0033.6 %5.03,687.841,706.3153.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง25,743.5411,516.0055.3 %5.03,649.823,005.5217.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง27,255.7511,964.0056.1 %5.03,763.901,646.3956.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง27,403.0614,186.0048.2 %5.02,508.83408.2283.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง21,311.7912,812.0039.9 %5.03,786.841,377.1163.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 237,730.09328,856.88-38.3 %0.03,916.894,454.82-13.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง17,395.085,937.0065.9 %5.01,672.14675.1459.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง18,684.295,497.0070.6 %5.01,655.041,018.2738.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง24,826.7930,996.62-24.9 %0.03,649.802,508.6031.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง21,136.4720,401.003.5 %1.52,698.98484.8482.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง35,077.7634,502.691.6 %0.53,437.162,417.1629.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง258,831.33118,628.0454.2 %5.06,122.332,694.0256.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง24,106.8235,597.18-47.7 %0.01,575.731,087.7231.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง289,912.59324,200.00-11.8 %0.04,094.524,031.331.5 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง110,000.9896,346.2612.4 %5.01,763.104,047.29-129.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ164,518.7590,886.6644.8 %5.02,212.202,047.597.4 %3.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง38,659.05111,299.82-187.9 %0.05,864.709,398.07-60.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 22,152.4214,091.0036.4 %5.03,136.382,104.9732.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง18,605.795,571.0070.1 %5.02,014.441,205.8340.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง114,868.8652,390.3054.4 %5.014,568.1812,741.6212.5 %5.0
รวม 2,319,332 1,955,319 15.69 % 5.0 164,913 108,499 34.21 % 5.0