จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม16,849.666,204.0063.2 %5.01,296.78542.7658.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม24,057.5524,305.47-1.0 %0.02,456.76929.8362.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม19,700.5215,265.2022.5 %5.02,437.76419.4382.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม187,288.69132,219.0229.4 %5.013,988.702,513.2282.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,572.36332.5078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา25,852.115,346.0079.3 %5.01,132.38380.0066.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที24,209.363,681.0084.8 %5.0969.78145.3585.0 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง24,505.5136,006.47-46.9 %0.05,616.241,498.1973.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม30,507.4726,994.6711.5 %5.03,882.701,641.6457.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม24,879.0510,044.0059.6 %5.04,263.301,912.9755.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม19,109.754,931.0074.2 %5.02,494.801,709.4131.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม20,057.736,465.0067.8 %5.02,095.461,971.725.9 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม26,786.614,718.2382.4 %5.02,513.822,164.3313.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม19,312.4620,849.09-8.0 %0.03,622.024,793.59-32.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม24,643.8816,690.2032.3 %5.04,035.122,439.5039.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม83,151.0573,052.2712.1 %5.05,702.22433.6392.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม22,216.878,099.0063.5 %5.03,052.881,720.8843.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม20,420.006,654.0067.4 %5.02,951.20331.1888.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม19,029.648,181.0057.0 %5.04,682.062,129.8454.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม21,227.2050,534.70-138.1 %0.03,122.341,027.8367.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม30,593.5522,092.0027.8 %5.06,659.282,241.6166.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม34,279.3413,062.0061.9 %5.08,180.584,911.2540.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม23,203.559,402.0059.5 %5.03,160.34819.6374.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม30,610.4933,628.68-9.9 %0.06,202.92327.5394.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม69,704.8423,627.0066.1 %5.02,513.802,076.2717.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม22,447.0312,298.0045.2 %5.03,578.701,500.8758.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม23,664.8517,283.0027.0 %5.03,730.851,077.8971.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม29,334.8913,466.3754.1 %5.03,198.381,061.7266.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม22,950.2318,539.0019.2 %5.02,095.44257.0687.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม70,217.2625,182.0064.1 %5.02,780.03849.3069.4 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 253,085.27102,566.5659.5 %5.03,812.822,401.7437.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม16,752.645,420.0067.6 %5.01,563.02827.8647.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม29,941.1323,890.0320.2 %5.04,605.602,868.3537.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม19,448.758,186.7057.9 %5.02,551.861,641.7935.7 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม26,435.2121,135.0020.0 %5.04,016.08631.2784.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม70,409.786,749.0090.4 %5.03,312.482,688.9918.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม20,669.0919,412.266.1 %3.02,780.042,462.7511.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม87,979.69104,132.52-18.4 %0.03,460.572,461.8028.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม34,220.0418,137.0047.0 %5.01,643.041,220.7325.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม380,613.22389,047.50-2.2 %0.06,279.606,359.36-1.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม90,033.8865,340.0627.4 %5.02,047.961,404.0531.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา101,348.61282.2199.7 %5.01,372.321,623.50-18.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม122,437.1994,843.8222.5 %5.05,620.803,128.6344.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม209,951.42174,473.0016.9 %5.08,055.693,643.8854.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 20,353.7810,736.0047.3 %5.02,780.041,879.8732.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม17,312.995,854.0066.2 %5.01,639.081,000.9138.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม76,936.7116,582.1478.4 %5.016,073.3414,553.659.5 %4.5
รวม 2,588,741 1,715,608 33.73 % 5.0 185,603 94,960 48.84 % 5.0