จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม16840.256204.063.2 %5.01296.78542.7634958.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม24042.9714169242.5-17,240.8 %0.02456.76929.8314862.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม187183.06132219.0229.4 %5.013988.6992513.224982.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01572.36332.578.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา25837.8915346.079.3 %5.01132.38380.066.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที24195.163681.084.8 %5.0969.78003145.3500185.0 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง24491.8237383.191-52.6 %0.05616.23971741.34469.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม30490.0826994.6711.5 %5.03882.71641.638157.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม19098.5294931.074.2 %5.02494.81709.410931.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม20046.2216465.067.7 %5.02095.461971.71555.9 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม26771.8014718.2382.4 %5.02513.82012164.327913.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม19301.5820849.09-8.0 %0.03622.024793.5859-32.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม24630.05116690.19932.2 %5.04035.12012439.504939.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม83104.2573052.26612.1 %5.05702.2197433.627592.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม22204.1898099.063.5 %5.03052.87991720.877443.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม20407.776654.067.4 %5.02951.2331.1794788.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม19018.5298181.057.0 %5.04682.06012129.84354.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม21214.9350534.699-138.2 %0.03122.34011027.833567.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม30576.12922092.027.7 %5.06659.28032241.612566.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม34259.6813062.061.9 %5.08180.58014911.252940.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม23189.259402.059.5 %5.03160.3401819.6314774.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม30593.02933628.68-9.9 %0.06202.9199327.5314994.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม22434.1612298.045.2 %5.03578.70021500.866958.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม23651.3517283.026.9 %5.03730.84991077.888971.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม29318.3413466.3754.1 %5.03198.38011061.7266.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม22936.9818539.019.2 %5.02095.4399257.0604987.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม70178.62525182.064.1 %5.02780.03849.2999969.4 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 252948.08102566.5659.5 %5.03812.82012401.742937.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม16743.15420.067.6 %5.01563.02827.8584647.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม29924.3523890.02920.2 %5.04605.59962868.35437.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม19437.438186.700257.9 %5.02551.85991641.7935.7 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม26420.0221135.020.0 %5.04016.0801631.2650184.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม70356.7346749.090.4 %5.03312.482688.993418.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม20657.4819412.266.0 %3.02780.042462.74911.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม87928.328104132.52-18.4 %0.03460.57012461.799828.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบ12372.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ920.24945ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม371419.56389047.5-4.7 %0.06279.60016359.3569-1.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม89982.14865340.06327.4 %5.02047.961404.052531.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา101294.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01372.3201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม122369.4195443.21922.0 %5.05620.79982992.213946.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม209830.45174473.016.9 %5.08055.68993643.87754.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 20342.1510736.047.2 %5.02780.041879.869532.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม17303.3115854.066.2 %5.01639.081000.910538.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม76892.96116582.14178.4 %5.016073.3414553.6499.5 %4.5
รวม 2,328,572 5,795,166 -148.87 % 0.0 173,373 87,814 49.35 % 5.0