จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี15,787.155,469.0065.4 %5.02,610.00603.3176.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี68,451.2231,752.0653.6 %5.0421.80303.0628.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี26,201.4530,406.72-16.0 %0.03,135.661,880.9540.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 29,781.887,395.0075.2 %5.04,074.12313.3792.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี102,060.0666,235.7535.1 %5.013,715.363,469.7074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี30,273.968,628.0071.5 %5.01,742.27349.3379.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย27,836.645,528.0080.1 %5.01,256.44502.7560.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง24,089.793,447.0085.7 %5.02,379.48484.0479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม32,398.214,951.0084.7 %5.01,013.63128.9887.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด24,952.502,668.0089.3 %5.0999.72363.0663.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน23,513.493,194.0086.4 %5.02,469.42470.6280.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ39,264.328,770.0077.7 %5.02,282.93553.5075.8 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี75,538.4135,284.8253.3 %5.06,888.485,985.1013.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,260.371,107.9874.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี32,628.1824,366.0025.3 %5.05,379.183,351.8337.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี20,274.829,461.6253.3 %5.04,283.281,949.4054.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี65,561.4718,772.0071.4 %5.021,017.507,965.8162.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี16,928.4520,131.69-18.9 %0.03,073.562,333.3924.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี29,285.5919,486.0033.5 %5.07,630.086,960.388.8 %4.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี49,151.8621,226.7056.8 %5.04,780.612,105.5056.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี84,969.7382,940.002.4 %1.09,341.52758.1391.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี20,999.696,346.0069.8 %5.04,560.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี20,273.056,636.0067.3 %5.03,636.722,175.9840.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีไม่ครบ20,970.18ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี29,196.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,402.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบ11,821.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี120,336.9174,064.1238.5 %5.021,511.76517.3697.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี25,314.1133,962.32-34.2 %0.05,471.022,794.6848.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.เพชรบุรี70,756.8313,879.0080.4 %5.04,386.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจก.เพชรบุรี 365,867.50317,968.4713.1 %5.07,172.826,035.2415.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี16,644.015,852.0064.8 %5.02,952.181,209.6859.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี31,707.4319,287.2139.2 %5.06,299.112,514.1460.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.เพชรบุรี31,914.2726,836.2015.9 %5.06,823.691,814.2873.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี22,684.9512,676.3544.1 %5.04,703.971,174.0475.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1500,934.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,321.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2262,985.8176,687.6870.8 %5.09,903.893,488.6664.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี322,949.41252,621.3421.8 %5.06,859.627,937.55-15.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี497,863.50215,671.0256.7 %5.05,033.954,485.0410.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี190,265.4581,737.0057.0 %5.05,122.263,803.2025.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด507,256.38125,290.9975.3 %5.04,953.485,920.25-19.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี64,194.43121,790.93-89.7 %0.010,940.6415,958.51-45.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 23,967.2614,740.0038.5 %5.04,321.322,263.4347.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี25,491.699,720.0061.9 %5.03,408.541,483.0256.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 3,440,422 1,825,880 0.00 % 0.0 211,870 105,515 0.00 % 0.0