จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี15,795.985,469.0065.4 %5.02,610.00603.3176.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี68,489.4331,752.0653.6 %5.0421.80303.0628.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี26,215.8130,406.72-16.0 %0.03,135.661,880.9540.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 29,798.607,395.0075.2 %5.04,074.12313.3792.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี102,115.9566,235.7535.1 %5.013,715.363,469.7074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี30,291.108,628.0071.5 %5.01,742.27349.3379.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย27,850.885,528.0080.2 %5.01,256.44502.7560.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง24,103.883,447.0085.7 %5.02,379.48484.0479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม32,435.584,951.0084.7 %5.01,013.63128.9887.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด24,966.942,668.0089.3 %5.0999.72363.0663.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง24,646.194,335.0082.4 %5.01,834.38215.6588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน23,527.373,194.0086.4 %5.02,469.42470.6280.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ39,286.958,770.0077.7 %5.02,282.93553.5075.8 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม16,680.832,085.0187.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี75,579.3735,284.8253.3 %5.06,888.485,985.1013.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,260.371,107.9874.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี25,094.6915,599.0037.8 %5.06,032.741,321.0078.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี32,646.5724,366.0025.4 %5.05,379.183,351.8337.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี20,286.449,461.6253.4 %5.04,283.281,949.4054.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี65,602.2718,772.0071.4 %5.021,017.507,965.8162.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี16,937.8420,131.69-18.9 %0.03,073.562,333.3924.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี29,302.3019,486.0033.5 %5.07,630.086,960.388.8 %4.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี49,181.1721,226.7056.8 %5.04,780.612,105.5056.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี85,017.1082,940.002.4 %1.09,341.52758.1391.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)46,924.4468,490.01-46.0 %0.017,058.267,632.3055.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี33,431.0916,126.0051.8 %5.05,119.982,144.0358.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี21,011.366,346.0069.8 %5.04,560.92213.9295.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี20,284.396,636.0067.3 %5.03,636.722,175.9840.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี22,561.8520,970.187.1 %3.55,043.771,031.3079.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี52,150.3846,036.5011.7 %5.011,664.18517.2795.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี29,212.5026,725.138.5 %4.07,402.042,225.3169.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี22,363.0811,821.0047.1 %5.04,777.681,126.3676.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี120,412.4874,064.1238.5 %5.021,511.76517.3697.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี47,777.0110,229.0078.6 %5.05,005.892,231.8855.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี28,637.9533,962.32-18.6 %0.05,471.022,794.6848.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี37,858.4119,871.0047.5 %5.05,823.58919.8084.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี24,969.2921,166.0015.2 %5.05,842.612,899.4750.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี24,400.9016,343.0033.0 %5.04,663.621,122.6075.9 %5.0
สพ.เพชรบุรี70,796.7713,879.0080.4 %5.04,386.662,482.4943.4 %5.0
รจก.เพชรบุรี 366,077.63317,968.4713.1 %5.07,172.826,035.2415.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี16,653.745,852.0064.9 %5.02,952.181,209.6859.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี31,725.4719,287.2139.2 %5.06,299.112,514.1460.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี28,558.5314,237.0050.1 %5.04,207.201,117.3673.4 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี31,932.4726,836.2016.0 %5.06,823.691,814.2873.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี22,698.2012,676.3544.2 %5.04,703.971,174.0475.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี90,686.9788,806.502.1 %1.021,100.622,088.3090.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)110,327.4065,009.0941.1 %5.017,225.584,558.2773.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1501,219.9487,885.9782.5 %5.05,321.587,493.70-40.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2263,141.7276,687.6870.9 %5.09,903.893,488.6664.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี37,849.0830,466.0019.5 %5.02,371.553,054.25-28.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี323,130.50252,621.3421.8 %5.06,859.627,937.55-15.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี498,154.31215,671.0256.7 %5.05,033.954,401.9812.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี190,408.38155,868.3318.1 %5.05,840.9010,468.77-79.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี190,372.2581,737.0057.1 %5.05,122.263,803.2025.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย124,573.7273,164.8941.3 %5.03,613.683,679.42-1.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด507,541.78125,290.9975.3 %5.04,953.485,920.25-19.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี64,229.52121,790.93-89.6 %0.010,940.6415,958.51-45.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 23,980.6514,740.0038.5 %5.04,321.322,263.4347.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี25,506.039,720.0061.9 %5.03,408.541,483.0256.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี182,449.80136,901.5925.0 %5.041,457.6033,976.7418.0 %5.0
รวม 5,119,863 2,758,016 46.13 % 5.0 402,225 197,952 50.79 % 5.0