จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์25,915.944,298.0083.4 %5.02,707.77965.4664.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์296,400.1648,553.1083.6 %5.01,982.521,186.4440.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์21,154.0830,929.46-46.2 %0.04,286.101,005.7076.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18578.0211899.036.0 %5.03772.7397ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์97,085.4171,484.0026.4 %5.013,737.146,960.7349.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์27,963.949,298.2066.7 %5.01,958.10414.7978.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี23,690.368,234.0065.2 %5.01,660.08368.2477.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก23,786.162,947.0087.6 %5.01,521.74614.6859.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน24,997.374,726.0081.1 %5.02,672.85684.0074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย23,436.812,686.0088.5 %5.02,883.30798.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี33,856.7711,216.0066.9 %5.02,936.56266.0090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน32,187.899,693.0069.9 %5.03,562.20474.0586.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด27,987.483,335.0088.1 %5.02,273.46653.6071.3 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์34,258.2232,407.015.4 %2.54,836.121,202.7075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์26,604.3731,204.99-17.3 %0.06,599.922,412.8663.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน16,632.009,239.0044.5 %5.03,319.441,312.0460.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน16,031.756,419.0060.0 %5.03,307.26901.2372.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์19,147.2511,670.5239.0 %5.04,000.981,783.3555.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์28,214.8910,897.0061.4 %5.05,940.483,335.9243.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์19,299.798,614.0055.4 %5.04,114.921,148.4272.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์20,762.3624,096.87-16.1 %0.04,571.554,826.43-5.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์98,901.9221,777.2478.0 %5.031,825.808,720.7172.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,854.6614,116.9011.0 %5.03,254.442,351.4827.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์30,037.1811,887.0360.4 %5.06,577.1526,455.69-302.2 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์21,458.2711,161.5048.0 %5.04,875.68708.1785.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบ67685.016ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3014.5239ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานหัวหิน513,678.69485,915.535.4 %2.53,119.943,068.391.7 %0.5
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)80,166.0546,430.4042.1 %5.025,529.2818,687.4526.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์22,330.2012,857.0042.4 %5.05,426.79413.3792.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,875.867,327.0050.7 %5.0370.02376.29-1.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)11,826.824,050.0065.8 %5.0435.42334.4023.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)31,526.2035,388.00-12.2 %0.0539.64336.4337.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์24,013.594,593.0080.9 %5.04,666.50365.0992.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18,831.274,227.0077.6 %5.03,791.761,467.3761.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์22,738.4920,885.528.1 %4.05,198.942,705.0948.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์22,936.4616,660.0027.4 %5.09,508.682,918.5269.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์45,467.4333,557.0026.2 %5.09,249.364,405.6152.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์37,761.517,899.5979.1 %5.04,571.341,015.4377.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์38,051.8760,202.21-58.2 %0.08,888.07785.5591.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์88,517.8478,453.0111.4 %5.011,304.8513,710.50-21.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์66,297.7813,935.0079.0 %5.03,677.671,974.2246.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์22,726.2320,842.828.3 %4.05,484.162,162.2960.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์19,927.0511,383.0042.9 %5.04,571.322,166.0252.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์22,211.251,492.7793.3 %5.04,799.632,029.2057.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์49,640.4428,907.0041.8 %5.04,915.02756.6284.6 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์70,317.3512,788.0081.8 %5.04,816.683,083.6736.0 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 374,424.72201,767.0546.1 %5.06,034.005,531.738.3 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17963.9394604.074.4 %5.03031.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์63,955.0328,774.7155.0 %5.08,773.872,702.4269.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์25,224.669,227.4063.4 %5.03,677.691,663.7754.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์53,974.8640,077.1325.7 %5.08,659.755,849.9232.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์21,054.0637,122.50-76.3 %0.04,571.341,511.5366.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์21,089.5513,535.4835.8 %5.04,230.4237.1699.1 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์353,663.09882,345.00-149.5 %0.010,854.535,243.2251.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1171,491.2365,276.2761.9 %5.08,067.116,683.7417.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2199,918.1787,992.9456.0 %5.09,827.874,123.0258.0 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์120,234.2634,420.7571.4 %5.01,624.622,386.13-46.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,212.4614,480.554.8 %2.01,904.211,425.0025.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์4,558,201.50643,016.8185.9 %5.025,944.722,677.3289.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน360,569.1320,760.0094.2 %5.05,324.375,201.102.3 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไม่ครบ104775.31ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2675.6113ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล226,285.19101,594.0055.1 %5.05,720.765,072.5011.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์106,137.37124,544.00-17.3 %0.013,275.684,339.6767.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 56,334.1822,428.0060.2 %5.05,267.465,427.19-3.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,257.176,455.0062.6 %5.03,088.261,058.1065.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบ101360.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ16164.384ประเมินไม่ได้0.0
รวม 9,011,076 3,659,005 59.39 % 5.0 373,117 193,246 48.21 % 5.0