จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์25,852.484,298.0083.4 %5.02,707.77965.4664.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์295,367.4748,553.1083.6 %5.01,982.521,186.4440.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์21,081.2130,929.46-46.7 %0.04,286.101,005.7076.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18,511.6811,899.0035.7 %5.03,772.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์96,753.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013,737.146,960.7349.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์27,863.759,298.2066.6 %5.01,958.10414.7978.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี23,605.658,234.0065.1 %5.01,660.08368.2477.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก23,701.112,947.0087.6 %5.01,521.74614.6859.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย23,351.452,686.0088.5 %5.02,883.30798.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี33,737.9611,216.0066.8 %5.02,936.56266.0090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน32,078.189,693.0069.8 %5.03,562.20474.0586.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด27,888.153,335.0088.0 %5.02,273.46653.6071.3 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบ31,204.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน16,572.349,239.0044.3 %5.03,319.441,312.0460.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน15,973.036,419.0059.8 %5.03,307.26901.2372.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์19,079.3511,670.5238.8 %5.04,000.981,783.3555.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์28,111.9610,897.0061.2 %5.05,940.483,335.9243.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์19,231.378,614.0055.2 %5.04,114.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์20,692.1324,096.87-16.5 %0.04,571.554,826.43-5.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์98,547.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.031,825.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,792.9314,116.9010.6 %5.03,254.442,086.2435.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์21,382.4911,161.5047.8 %5.04,875.68708.1785.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบ67,685.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานหัวหิน511,904.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,119.943,068.391.7 %0.5
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)79,895.0946,430.4041.9 %5.025,529.2818,687.4526.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์22,252.1112,857.0042.2 %5.05,426.79413.3792.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,824.987,327.0050.6 %5.0370.02376.29-1.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)11,786.364,050.0065.6 %5.0435.42334.4023.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)31,418.3535,388.00-12.6 %0.0539.64336.4337.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18,764.854,227.0077.5 %5.03,791.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์22,858.0716,660.0027.1 %5.09,508.682,918.5269.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์88,213.6078,453.0111.1 %5.011,304.8513,710.50-21.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์66,070.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,677.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์22,645.2720,842.828.0 %4.05,484.162,162.2960.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,166.02ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์22,136.651,492.7793.3 %5.04,799.632,029.2057.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์49,453.6328,907.0041.5 %5.04,915.02756.6284.6 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์70,076.8412,788.0081.8 %5.04,816.683,083.6736.0 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 373,189.25201,767.0545.9 %5.06,034.005,531.738.3 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,903.084,604.0074.3 %5.03,031.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์53,791.6240,077.1325.5 %5.08,659.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์20,918.4237,122.50-77.5 %0.04,571.341,511.5366.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์21,015.3413,535.4835.6 %5.04,230.4237.1699.1 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1170,897.4765,276.2761.8 %5.08,067.116,683.7417.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2199,059.1487,992.9455.8 %5.09,827.874,123.0258.0 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ไม่ครบ34,420.75ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน359,394.5020,760.0094.2 %5.05,324.375,201.102.3 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล225,485.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,720.765,072.5011.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์105,774.43124,544.00-17.7 %0.013,275.684,339.6767.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 56,137.0222,428.0060.0 %5.05,267.465,427.19-3.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบ6,455.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,542,281 1,126,834 0.00 % 0.0 207,348 114,466 0.00 % 0.0