จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช15,629.206,416.0058.9 %5.03,231.841,230.0061.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช167,691.69129,172.4623.0 %5.03,219.242,446.5024.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช75251.53948392.10235.7 %5.0458.27997ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช53,894.6514,923.5072.3 %5.0356.791,371.94-284.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช19,112.4013,560.0029.1 %5.04,620.01910.5180.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช18,265.9510,440.0042.8 %5.04,258.7493.1597.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช142,913.52139,513.422.4 %1.023,126.025,795.2674.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.02812.1799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี24,474.932,661.0089.1 %5.01,114.92397.0264.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา22,344.463,053.0086.3 %5.01,068.00286.8373.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง24,291.0510,627.0056.3 %5.02,772.18318.6888.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน22,419.241,223.0094.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่22,765.993,258.0085.7 %5.01,476.84530.1964.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด23,270.413,930.0083.1 %5.02,064.12124.2694.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา24,172.455,009.0079.3 %5.01,497.18260.8182.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง31,159.7613,312.8057.3 %5.03,717.94276.0892.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน23,600.741,997.0091.5 %5.01,648.80411.9475.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่23,940.872,623.0089.0 %5.02,214.30399.0482.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง27,938.895,858.0079.0 %5.01,692.17413.2575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์38,538.904,896.0087.3 %5.01,404.00313.1777.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล24,289.422,477.0089.8 %5.02,414.08303.6187.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม21,655.603,240.0085.0 %5.02,443.02415.0483.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร25,344.605,823.0077.0 %5.02,022.12412.1179.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา22,363.192,523.0088.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์22,661.213,644.0083.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม22816.842402.089.5 %5.01042.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง22,934.493,253.0085.8 %5.01,479.72407.0772.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ22,326.453,355.0085.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช35,389.2528,183.1320.4 %5.04,772.15716.9385.0 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล21,533.3522,836.87-6.1 %0.03,616.74921.5074.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช40,956.7838,446.366.1 %3.010,876.263,183.4570.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,832.101,451.6020.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา15,874.027,137.0055.0 %5.037,721.641,710.0095.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง18,416.307,256.0060.6 %5.04,369.021,936.1055.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง21,465.369,077.5057.7 %5.02,906.882,103.3027.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,030.52803.7980.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช31,096.0921,632.0030.4 %5.08,023.815,091.9536.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช20,382.5510,150.0050.2 %5.05,076.403,562.8729.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 15ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 823,777.329,662.5059.4 %5.09,162.781,398.1684.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช36,196.149,798.0072.9 %5.011,313.706,562.9542.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช33,702.2439,799.88-18.1 %0.010,267.7712,525.39-22.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช23,023.5129,961.05-30.1 %0.04,276.765,361.80-25.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช40,989.4131,600.7522.9 %5.013,063.0716,349.28-25.2 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช26,244.4618,957.8027.8 %5.06,723.522,783.5058.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช63,874.9984,019.38-31.5 %0.07,846.80636.5091.9 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช906,395.38723,282.0020.2 %5.04,331.283,491.2519.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 61,150.3487,723.10-43.5 %0.021,740.3736,613.20-68.4 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช23,489.1715,995.0031.9 %5.06,198.363,116.0049.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สอต.นครศรีธรรมราช20,674.999,741.0052.9 %5.0488.76617.54-26.3 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)11,658.277,109.0039.0 %5.0410.58285.0030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)11,658.272,807.0075.9 %5.0485.58322.7933.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช18,679.156,685.0064.2 %5.04,555.742,439.4546.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช29,022.5929,343.74-1.1 %0.06,312.502,283.1563.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช51,800.77201,286.00-288.6 %0.013,709.6719,398.30-41.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช52,573.5143,058.0018.1 %5.09,507.125,018.2647.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช24,957.6718,193.0027.1 %5.06,768.782,721.8559.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช45,148.6383,028.00-83.9 %0.09,735.32740.1292.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช29,176.481,909.0893.5 %5.06,768.845,057.7925.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช25,207.7830,047.20-19.2 %0.06,426.602,445.7861.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช30,645.6916,371.0046.6 %5.08,632.373,048.5064.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช34,616.3817,090.0050.6 %5.09,217.455,325.2442.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช36,196.7031,762.0012.3 %5.05,399.70629.2788.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช185,044.8426,541.4285.7 %5.03,787.142,365.6137.5 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 1,101,123.10739,163.1332.9 %5.014,312.346,832.3752.3 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 245,296.81144,244.4441.2 %5.05,257.674,191.8720.3 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช39,528.0429,000.0026.6 %5.02,850.271,342.0052.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช16,088.549,256.0042.5 %5.03,383.961,725.7749.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช31,541.1025,941.0017.8 %5.07,130.214,144.6041.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช19,727.288,189.9058.5 %5.04,543.891,679.3863.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช22,688.3019,777.0012.8 %5.06,312.421,830.1571.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช30,190.0017,585.0041.8 %5.011,068.324,241.1561.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช37,348.4931,314.4916.2 %5.06,343.264,638.8526.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช249,210.8039,806.0184.0 %5.04,542.541,855.2959.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)173,503.6759,318.3565.8 %5.016,986.094,037.6876.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1202,342.50224,787.11-11.1 %0.05,556.662,682.2551.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2196,586.9463,041.0067.9 %5.010,059.9115,028.52-49.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3120,113.0462,778.0047.7 %5.015,452.486,340.3459.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 115,066.4582,078.1728.7 %5.08,057.783,147.5260.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช109,178.3471,733.2134.3 %5.02,780.063,063.50-10.2 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล242,633.8021,036.9091.3 %5.04,272.693,281.7323.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช39,319.7133,052.0015.9 %5.01,832.471,699.607.3 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช295,632.34125,590.0057.5 %5.07,975.081,197.0085.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล4,600,057.50138,939.0097.0 %5.06,606.541,313.4780.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช171,229.0594,805.8244.6 %5.04,719.602,806.3540.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช2,459,185.50335,714.1386.3 %5.06,654.489,015.31-35.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช115,221.6280,430.0030.2 %5.05,217.703,953.2224.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช285,179.63122,188.8057.2 %5.05,330.101,834.5065.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร247,633.4151,945.7579.0 %5.05,744.283,320.5542.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี136,262.8857,703.0057.7 %5.04,598.281,943.5657.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง992,851.19193,490.2580.5 %5.08,328.364,088.2350.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช123,130.23220,223.00-78.9 %0.015,481.2011,915.6523.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช559,886.69125,662.7277.6 %5.020,471.1615,216.8925.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช695,438.69356,820.0048.7 %5.012,507.804,081.3367.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 23,691.7727,343.96-15.4 %0.06,084.2458,596.82-863.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช19,876.0911,400.0042.6 %5.04,715.101,828.1761.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช282,792.25293,294.00-3.7 %0.033,618.6625,966.5422.8 %5.0
รวม 17,036,642 6,085,724 64.28 % 5.0 616,994 398,975 35.34 % 5.0