จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราชไม่ครบ129,172.46ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช75,251.5448,392.1035.7 %5.0458.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบ14,923.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,371.94ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบ10,440.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช142,913.52139,513.422.4 %1.023,126.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,812.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี24,474.932,661.0089.1 %5.01,114.92397.0264.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง24,291.0510,627.0056.3 %5.02,772.18318.6888.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด23,270.413,930.0083.1 %5.02,064.12124.2694.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา24,172.455,009.0079.3 %5.01,497.18260.8182.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง31,159.7613,312.8057.3 %5.03,717.94276.0892.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน23,600.741,997.0091.5 %5.01,648.80411.9475.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่23,940.872,623.0089.0 %5.02,214.30399.0482.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์ไม่ครบ4,896.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ313.17ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชลไม่ครบ2,477.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ303.61ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร25,344.605,823.0077.0 %5.02,022.12412.1179.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์22,661.213,644.0083.9 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม22,816.842,402.0089.5 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง22,934.493,253.0085.8 %5.01,479.72407.0772.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ22,326.453,355.0085.0 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช35,389.2528,183.1320.4 %5.04,772.15716.9385.0 %5.0
ด่านศุลกากรสิชลไม่ครบ22,836.87ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ921.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,832.101,451.6020.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง18,416.307,256.0060.6 %5.04,369.021,936.1055.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,030.52803.7980.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช31,096.0921,632.0030.4 %5.08,023.815,091.9536.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช20,382.5510,150.0050.2 %5.05,076.403,562.8729.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 15ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 823,777.329,662.5059.4 %5.09,162.781,398.1684.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช36,196.149,798.0072.9 %5.011,313.706,562.9542.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช33,702.2439,799.88-18.1 %0.010,267.7712,525.39-22.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช23,023.5129,961.05-30.1 %0.04,276.765,361.80-25.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช40,989.4131,600.7522.9 %5.013,063.0716,349.28-25.2 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช26,244.4618,957.8027.8 %5.06,723.522,783.5058.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สอต.นครศรีธรรมราชไม่ครบ9,741.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ617.54ประเมินไม่ได้0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)ไม่ครบ7,109.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ285.00ประเมินไม่ได้0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)11,658.272,807.0075.9 %5.0485.58322.7933.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช18,679.156,685.0064.2 %5.04,555.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบ201,286.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช52,573.5143,058.0018.1 %5.09,507.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบ18,193.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,721.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบ1,909.08ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,057.79ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช25,207.7830,047.20-19.2 %0.06,426.602,445.7861.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช30,645.6916,371.0046.6 %5.08,632.373,048.5064.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช34,616.3817,090.0050.6 %5.09,217.455,325.2442.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช36,196.7031,762.0012.3 %5.05,399.70629.2788.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบ26,541.42ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,385.15ประเมินไม่ได้0.0
รจก.นครศรีธรรมราช ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ไม่ครบ144,244.44ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,191.87ประเมินไม่ได้0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช16,088.549,256.0042.5 %5.03,383.961,725.7749.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช31,541.1025,941.0017.8 %5.07,130.214,144.6041.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช22,688.3019,777.0012.8 %5.06,312.421,830.1571.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช30,190.0017,585.0041.8 %5.011,068.324,241.1561.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,638.85ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชไม่ครบ39,806.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,855.29ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1ไม่ครบ224,787.11ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2196,586.9463,041.0067.9 %5.010,059.9115,028.52-49.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3120,113.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015,452.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 115,066.4582,078.1728.7 %5.08,057.783,147.5260.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูลไม่ครบ21,036.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,281.73ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชลไม่ครบ138,939.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,313.47ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช2,459,185.50335,714.1386.3 %5.06,654.489,015.31-35.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช115,221.6280,430.0030.2 %5.05,217.703,953.2224.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงไม่ครบ193,490.25ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช559,886.69125,662.7277.6 %5.020,471.1615,216.8925.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 23,691.7727,343.96-15.4 %0.06,084.2458,596.82-863.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช19,876.0911,400.0042.6 %5.04,715.101,828.1761.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช282,792.25293,294.00-3.7 %0.033,618.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 4,880,769 1,692,887 0.00 % 0.0 220,760 192,051 0.00 % 0.0