จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่28,478.739,698.0065.9 %5.02,473.381,182.0952.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.511,208.41-249.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่18,226.478,570.0053.0 %5.02,092.86883.5557.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่20,350.9212,869.0036.8 %5.03,956.43268.9493.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่67,368.0052,451.0022.1 %5.013,045.983,689.3871.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่29,320.829,096.0069.0 %5.01,851.66995.4546.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก24,030.367,310.0069.6 %5.02,094.84320.7384.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง23,473.034,059.0082.7 %5.01,212.54224.9481.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม23,566.804,842.0079.5 %5.01,997.70625.3268.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม23,570.253,036.0087.1 %5.01,736.22414.8576.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา23,606.744,086.0082.7 %5.01,970.58148.6992.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา23,465.993,331.0085.8 %5.02,522.28267.5689.4 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่20,446.1015,923.9822.1 %5.04,070.344,368.95-7.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่27,423.137,961.9771.0 %5.02,175.78836.1261.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม14,896.733,714.0075.1 %5.02,428.861,806.7125.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่23,514.9311,264.0052.1 %5.05,553.961,762.6468.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่19,773.039,177.0053.6 %5.03,956.281,548.9760.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่21,061.7810,819.0048.6 %5.04,374.103,130.4028.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่35,323.1016,281.4053.9 %5.05,376.788,474.62-57.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่13,039.278,471.2135.0 %5.02,837.881,992.1929.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)22,829.7814,105.0038.2 %5.03,867.111,385.2664.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่80,936.4467,083.8517.1 %5.06,523.762,216.2466.0 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่4,974,154.005,530,147.50-11.2 %0.025,362.248,234.6567.5 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่29,718.0313,332.0055.1 %5.04,754.942,343.0150.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 42,924.1840,385.005.9 %2.5480.60443.677.7 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่20,203.068,013.0060.3 %5.04,241.59596.8185.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่19,246.634,408.7177.1 %5.03,056.341,371.5455.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่20,796.4216,807.0019.2 %5.04,298.643,366.4821.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่36,115.9714,988.0058.5 %5.04,640.82968.3179.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่83,911.9868,928.7817.9 %5.07,968.72618.4592.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่17,914.1811,264.0037.1 %5.03,899.222,025.1848.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่31,353.9116,106.3048.6 %5.04,983.243,042.2239.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่25,402.7714,920.0041.3 %5.04,184.522,737.2534.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่30,403.449,595.0068.4 %5.05,097.242,921.9742.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่25,805.2716,570.0035.8 %5.03,385.80420.7187.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่69,354.2119,900.0071.3 %5.04,317.672,177.9449.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่408,044.72117,690.0371.2 %5.07,324.444,322.5041.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่16,969.3912,004.7029.3 %5.02,587.44838.7467.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่35,308.5219,616.0044.4 %5.05,325.782,292.5357.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่18,696.9310,968.0641.3 %5.03,500.221,286.5663.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่29,623.1222,770.1723.1 %5.04,907.162,191.8255.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่27,493.5018,150.0034.0 %5.04,184.822,046.0551.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่66,689.5965,348.062.0 %1.018,104.282,545.7185.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่317,384.6366,692.3479.0 %5.010,299.863,369.8067.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่35,452.8923,337.8734.2 %5.02,442.652,341.754.1 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่387,730.59275,039.0029.1 %5.07,474.023,346.8555.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่137,129.22120,549.0012.1 %5.04,721.767,311.04-54.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่99,127.0177,815.4221.5 %5.03,831.663,169.4717.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม135,622.7782,750.0039.0 %5.03,717.072,209.9540.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก152,008.30145.7099.9 %5.03,923.084,100.70-4.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 20,050.0012,348.3038.4 %5.03,825.242,805.8026.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่16,628.486,152.0063.0 %5.02,511.041,737.6930.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่218,417.9125,395.0088.4 %5.018,888.783,522.0081.4 %5.0
รวม 8,134,384 7,026,287 13.62 % 5.0 264,706 118,459 55.25 % 5.0