จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่28,478.739,698.0065.9 %5.02,473.381,182.0952.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่18,226.478,570.0053.0 %5.02,092.86883.5557.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่20,350.9216,869.0017.1 %5.03,956.43268.9493.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่67,368.0054,451.0019.2 %5.013,045.983,689.3871.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่29,320.829,096.0069.0 %5.01,851.66995.4546.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก24,030.367,310.0069.6 %5.02,094.84320.7384.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง23,473.034,059.0082.7 %5.01,212.54224.9481.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม23,566.804,842.0079.5 %5.01,997.70625.3268.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนมไม่ครบ3,036.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ414.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา23,606.744,086.0082.7 %5.01,970.58148.6992.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา23,465.993,331.0085.8 %5.02,522.28267.5689.4 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่20,446.1015,923.9822.1 %5.04,070.344,368.95-7.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่ไม่ครบ7,961.97ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ836.12ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม14,896.733,714.0075.1 %5.02,428.861,806.7125.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่19,773.039,177.0053.6 %5.03,956.281,548.9760.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่21,061.7810,819.0048.6 %5.04,374.103,130.4028.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่13,039.278,471.2135.0 %5.02,837.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)22,829.7814,105.0038.2 %5.03,867.111,385.2664.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่80,936.4468,083.8515.9 %5.06,523.762,216.2466.0 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่4,974,154.005,640,147.50-13.4 %0.025,362.248,234.6567.5 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ไม่ครบ13,332.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,343.01ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 42,924.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0480.60443.677.7 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่20,203.068,013.0060.3 %5.04,241.59596.8185.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่36,115.9714,988.0058.5 %5.04,640.82968.3179.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่17,914.1811,264.0037.1 %5.03,899.222,025.1848.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่31,353.9116,106.3048.6 %5.04,983.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่30,403.449,595.0068.4 %5.05,097.242,921.9742.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่69,354.2119,900.0071.3 %5.04,317.672,177.9449.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่16,969.3912,004.7029.3 %5.02,587.44838.7467.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ไม่ครบ19,616.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,292.53ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่18,696.9310,968.0641.3 %5.03,500.221,286.5663.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่29,623.1222,770.1723.1 %5.04,907.162,191.8255.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ไม่ครบ18,150.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,046.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่66,689.5965,348.062.0 %1.018,104.282,545.7185.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่35,452.8923,337.8734.2 %5.02,442.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่99,127.0177,815.4221.5 %5.03,831.663,169.4717.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม135,622.7782,750.0039.0 %5.03,717.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ไม่ครบ12,348.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ไม่ครบ6,152.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,737.69ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 6,056,552 6,267,614 0.00 % 0.0 139,409 50,464 0.00 % 0.0