จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา14,810.984,327.0070.8 %5.02,260.321,420.3037.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา77,286.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา77,792.4040,878.1147.5 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา21,247.7317,981.6015.4 %5.03,363.26850.4574.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา20,986.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,743.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา28,501.794,515.0084.2 %5.01,351.73494.9563.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว2,703.832,806.00-3.8 %0.02,850.28456.0184.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง26,905.102,609.0090.3 %5.01,536.8457.7496.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง25,570.072,495.0090.2 %5.01,147.32521.0554.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า25,207.667,169.1071.6 %5.02,138.58481.8777.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด25,414.652,551.0090.0 %5.01,255.20519.4958.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา27,381.2820,805.0024.0 %5.04,988.585,108.36-2.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา34,711.8411,611.0066.6 %5.05,283.902,595.5150.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา21,642.166,716.0069.0 %5.02,297.761,925.3516.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา18,174.057,827.0056.9 %5.02,242.441,125.7849.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา22,025.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,921.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา25,654.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,253.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา18,985.037,191.0062.1 %5.03,743.58559.8285.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา62,338.0176,110.00-22.1 %0.06,367.801,959.6669.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา20,492.8612,402.0039.5 %5.03,027.431,443.6152.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา19,017.125,709.0070.0 %5.04,066.86777.3280.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา17,166.595,425.0068.4 %5.03,021.182,427.9819.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา20,849.0015,704.0024.7 %5.04,048.041,509.9962.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา66,036.559,827.0085.1 %5.03,648.514,993.67-36.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา20,999.7613,769.9334.4 %5.03,724.763,758.68-0.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา48,216.1722,769.0052.8 %5.04,314.061,101.6574.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา33,089.2129,246.8611.6 %5.04,314.061,404.2467.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.พังงาไม่ครบ11,765.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจจ.พังงา ไม่ครบ390,045.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา15,754.225,903.0062.5 %5.02,488.56966.4161.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา74,027.8417,258.0076.7 %5.05,404.444,603.2114.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา26,161.126,396.0075.6 %5.02,780.731,272.0554.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา27,140.6433,451.93-23.3 %0.04,331.343,838.7911.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา19,454.4513,340.0031.4 %5.03,971.761,279.1167.8 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)140,259.5951,999.9362.9 %5.09,532.492,124.9277.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา153,805.0648,713.6068.3 %5.09,546.342,212.1276.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาไม่ครบ17,238.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,061.61ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา78,104.14202,246.53-158.9 %0.03,502.862,607.6025.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง139,209.9170,440.9949.4 %5.03,900.662,049.4647.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา85,795.61103,419.98-20.5 %0.08,886.4614,750.93-66.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 20,352.5810,023.0050.8 %5.04,314.072,904.1232.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา16,473.923,044.0081.5 %5.02,716.921,206.0955.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา90,248.5454,737.7939.3 %5.023,609.1020,144.6214.7 %5.0
รวม 1,564,042 951,419 0.00 % 0.0 155,978 95,453 0.00 % 0.0