จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา14,792.554,327.0070.7 %5.02,260.321,420.3037.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา77,195.00146,142.70-89.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา77,700.3940,878.1147.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา21,222.0717,981.6015.3 %5.03,363.26850.4574.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา20,955.908,068.8561.5 %5.03,743.58275.6592.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา60,567.5463,462.46-4.8 %0.010,361.163,389.1567.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา28,468.124,515.0084.1 %5.01,351.73494.9563.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว2,700.722,806.00-3.9 %0.02,850.28446.5184.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง26,873.302,609.0090.3 %5.01,536.8457.7496.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง25,539.222,495.0090.2 %5.01,147.32521.0554.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า25,176.507,169.1071.5 %5.02,138.58481.8777.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด25,383.442,551.0090.0 %5.01,255.20519.4958.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง37,094.783,729.0089.9 %5.01,929.00467.6175.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา27,348.5820,805.0023.9 %5.04,998.665,108.36-2.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา91,494.4840,515.0055.7 %5.05,226.842,547.1751.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา34,666.7911,611.0066.5 %5.05,283.902,595.5150.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา21,616.566,716.0068.9 %5.02,297.761,925.3516.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา18,151.797,827.0056.9 %5.02,242.441,125.7849.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา21,999.1113,307.0039.5 %5.03,921.183,367.4714.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา41,333.7366,988.00-62.1 %0.05,726.643,986.1130.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา25,624.2324,210.725.5 %2.56,253.715,594.4410.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา18,962.057,191.0062.1 %5.03,743.58559.8285.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา62,261.0076,110.00-22.2 %0.06,367.801,959.6669.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา20,466.3612,402.0039.4 %5.03,027.431,443.6152.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา18,997.475,709.0069.9 %5.04,066.86777.3280.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา17,145.665,425.0068.4 %5.03,021.182,427.9819.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา20,824.1815,704.0024.6 %5.04,048.041,509.9962.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา34,876.98204,353.33-485.9 %0.07,052.409,322.17-32.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา24,431.8918,089.6026.0 %5.06,481.923,254.0749.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาไม่ครบ18851.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา65,957.849,827.0085.1 %5.03,648.514,993.67-36.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา20,974.5513,769.9334.3 %5.03,724.763,758.68-0.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา48,161.1122,769.0052.7 %5.04,314.061,101.6574.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา33,052.1829,246.8611.5 %5.04,314.061,404.2467.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา16,670.8518,054.77-8.3 %0.02,509.71586.9576.6 %5.0
สพ.พังงา67,230.1511,765.0082.5 %5.013,364.262,921.7478.1 %5.0
รจจ.พังงา 411,279.81390,045.005.2 %2.53,944.612,575.5634.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา15,734.805,903.0062.5 %5.02,488.56966.4161.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา73,940.2917,258.0076.7 %5.05,404.444,603.2114.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา26,127.616,396.0075.5 %5.02,780.731,272.0554.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา27,108.7033,451.93-23.4 %0.04,331.343,838.7911.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา19,430.2813,340.0031.3 %5.03,971.761,279.1167.8 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา81,159.7272,522.0510.6 %5.015,267.303,109.2079.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)140,061.1951,999.9362.9 %5.09,532.492,124.9277.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา153,615.3348,713.6068.3 %5.09,546.342,212.1276.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา50,043.2917,238.6065.6 %5.01,833.793,061.61-67.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา303,057.47286,101.315.6 %2.55,981.702,174.5263.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา78,011.79202,246.53-159.3 %0.03,502.862,607.6025.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง139,031.5670,440.9949.3 %5.03,900.662,256.5642.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า104,142.58100,111.123.9 %1.54,033.262,201.4345.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา85,693.50103,419.98-20.7 %0.08,886.4614,750.93-66.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 20,327.1810,023.0050.7 %5.04,314.072,904.1232.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา16,454.043,044.0081.5 %5.02,716.921,206.0955.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา90,142.1754,737.7939.3 %5.023,609.1020,144.6214.7 %5.0
รวม 3,031,279 2,436,124 19.63 % 5.0 253,619 144,485 43.03 % 5.0