จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต16069.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01268.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต118296.8565605.53944.5 %5.0379.98001817.38947-115.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตไม่ครบ89328.984ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ978.146ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต19635.918315.057.7 %5.02751.72593.1135378.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต174560.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.019333.665011.743774.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 185691.64127162.068.3 %5.02409.4199318.5635186.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้31582.429414.070.2 %5.02261.3701320.7959985.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง31640.249115.071.2 %5.02341.5601542.4500176.8 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ตไม่ครบ29409.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ870.94995ประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.06125.7397213.5460196.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ตไม่ครบ47586.73ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3350.2891ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ14105.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต24207.47112358.048.9 %5.04577.21972851.700437.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต20868.5917380.016.7 %5.02637.60011193.945454.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต18102.239209.049.1 %5.02010.06991465.944927.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต19751.5817153.013.2 %5.02618.58014005.6558-53.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต10999.8713597.0-23.6 %0.02118.1799411.7584880.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต24777.69912085.051.2 %5.04463.12992857.027636.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต20303.4819205.05.4 %2.52637.60011139.287556.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต24996.38923953.04.2 %2.04691.33985361.5718-14.3 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)26380.8528704.0-8.8 %0.04577.21973574.232421.9 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกไม่ครบ102194.97ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต ไม่ครบ5946.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต20082.9718925.055.6 %5.02903.8398362.3774787.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต19115.738722.400454.4 %5.02409.41991146.80252.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต24403.39124059.01.4 %0.54177.81011640.21360.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ180390.33ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10120.146ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต32495.0514193.087.1 %5.07657.80034604.289139.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ9234.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1308.9575ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต37405.35980045.07-114.0 %0.07087.3198863.8300287.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ11891.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต20686.9ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03036.9299ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.ภูเก็ต643080.8827257.28195.8 %5.035413.1522095.18794.1 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 360542.94224063.737.9 %5.05523.462820.494948.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต16328.655562.065.9 %5.01496.64911.6010139.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต23497.516257.930.8 %5.04006.73971245.117468.9 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ตไม่ครบ46189.789ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต23907.3514724.138.4 %5.04253.96979142.2119-114.9 %0.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 20313.596886.066.1 %5.03107.10991933.164437.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ24154.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตไม่ครบ77636.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2636.269ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต18214.625071.6-37.6 %0.01583.78646.059.2 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตไม่ครบ280222.81ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1347.0ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตไม่ครบ98091.008ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1230.5134ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต82950.82892789.602-11.9 %0.06040.91995457.78919.7 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 21407.0225743.0-20.3 %0.02979.89991671.888943.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต16958.53668.330178.4 %5.01610.76728.7269954.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,837,940 841,224 0.00 % 0.0 156,187 65,948 0.00 % 0.0