จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต16,050.464,749.6770.4 %5.01,268.461,635.07-28.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0552.663,075.86-456.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต118,163.7965,605.5444.5 %5.0379.98817.39-115.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต23,727.7189,328.98-276.5 %0.03,322.20978.1570.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต19,612.918,315.0057.6 %5.02,751.72593.1178.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต174360.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.019333.665011.743774.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 185,592.8827,162.0068.3 %5.02,409.42318.5686.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 233,118.7015,266.0053.9 %5.02,276.30570.0075.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้31,546.769,414.0070.2 %5.02,261.37320.8085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง31,604.489,115.0071.2 %5.02,341.56542.4576.8 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต41,200.9229,409.0028.6 %5.03,664.44870.9576.2 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,125.74213.5596.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต25,481.6247,586.73-86.7 %0.04,691.343,350.2928.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต42,915.4614,105.0067.1 %5.06,311.761,233.6680.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต24,179.1912,358.0048.9 %5.04,577.222,851.7037.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต20,845.7817,380.0016.6 %5.02,637.601,193.9554.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต18,081.309,209.0049.1 %5.02,010.071,465.9427.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต19,728.6217,153.0013.1 %5.02,618.584,005.66-53.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต10,986.6813,597.00-23.8 %0.02,118.18411.7680.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต24,748.8212,085.0051.2 %5.04,463.132,857.0336.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต20,280.3919,205.005.3 %2.52,637.601,139.2956.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต36,548.25131,807.00-260.6 %0.07,429.621,580.0978.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต24,968.2623,953.004.1 %2.04,691.345,361.57-14.3 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)26,349.9428,704.00-8.9 %0.04,577.223,574.2321.9 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก130,717.07102,194.9721.8 %5.01,499.92894.4540.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 10,564.245,946.0043.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต20,059.368,925.0055.5 %5.02,903.84362.3887.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต19,093.578,722.4054.3 %5.02,409.421,146.8052.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต24,374.3424,059.001.3 %0.54,177.811,640.2160.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต37,116.83180,390.33-386.0 %0.08,114.2210,120.15-24.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต32,457.854,193.0087.1 %5.07,657.804,604.2939.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต23,675.419,234.0061.0 %5.04,234.921,308.9669.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต37,362.9880,045.07-114.2 %0.07,087.32863.8387.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต20,344.9911,891.0041.6 %5.02,561.522,923.10-14.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต22,576.4836,306.55-60.8 %0.03,778.563,194.1715.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต20663.961ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03036.9299ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.ภูเก็ต639,029.8127,257.2895.7 %5.035,413.152,095.1994.1 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 360,159.13224,180.0937.8 %5.05,523.462,820.4948.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต16,309.495,562.0065.9 %5.01,496.64911.6039.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต23,470.3916,257.9030.7 %5.04,006.741,245.1268.9 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต32,256.6946,189.79-43.2 %0.06,345.721,776.5372.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต23,879.0514,724.1038.3 %5.04,253.979,142.21-114.9 %0.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 20,286.566,886.0066.1 %5.03,107.111,933.1637.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต20,137.8724,154.00-19.9 %0.02,637.601,122.3857.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต210,915.2277,636.0063.2 %5.03,832.022,636.2731.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต18,194.0825,071.60-37.8 %0.01,583.78646.0059.2 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต264,889.22280,222.81-5.8 %0.03,840.961,347.0064.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต108,052.1198,091.019.2 %4.52,149.321,230.5142.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต82,857.6792,789.60-12.0 %0.06,040.925,457.799.7 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 21,382.9125,743.00-20.4 %0.02,979.901,671.8943.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต16,938.893,668.3378.3 %5.01,610.76728.7354.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ29659.551ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต236,404.8376,276.0067.7 %5.015,243.1227,817.00-82.5 %0.0
รวม 3,169,240 2,122,125 33.04 % 5.0 239,942 133,613 44.31 % 5.0