จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี27,572.97611.0097.8 %5.01,168.40898.7023.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี29,018.9675,224.00-159.2 %0.010,278.501,237.1088.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี430,120.06359,789.5616.4 %5.01,785.055,023.12-181.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย40,151.4222,114.0044.9 %5.0409.984,686.32-1,043.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี27,308.6112,000.0056.1 %5.08,160.033,511.2057.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 839,838.0916,428.0058.8 %5.04,601.58342.1992.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี42,503.3410,072.0076.3 %5.02,635.13262.2590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1186,000.9236,409.1157.7 %5.027,809.282,870.6089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 288,534.5150,101.1643.4 %5.010,605.542,661.0674.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี62,353.4943,779.9829.8 %5.016,432.385,142.3568.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี29,345.6613,187.0055.1 %5.01,413.24532.0062.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน26,335.116,758.0074.3 %5.02,730.18716.1673.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์24,027.653,430.0085.7 %5.01,452.06260.3082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง23,142.222,260.0090.2 %5.01,915.92170.0091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง24,925.354,853.0080.5 %5.02,268.24231.4589.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ2,519.352,713.00-7.7 %0.02,171.28365.0383.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ22,720.296,980.0069.3 %5.02,479.35361.0085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก21,586.833,617.0083.2 %5.02,023.86383.0581.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา21,969.473,678.0083.3 %5.02,950.08121.3895.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร23,409.983,234.0086.2 %5.01,786.62414.9476.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา23,092.332,149.0090.7 %5.01,861.50519.9872.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี21,760.041,549.0092.9 %5.01,959.6690.8595.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม23,849.603,210.0086.5 %5.01,629.36250.2284.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน23,683.733,235.0086.3 %5.01,560.40487.0768.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม23,006.542,121.0090.8 %5.02,278.985.7099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย26,749.889,662.0063.9 %5.02,732.225.7099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน25,180.854,047.0083.9 %5.02,389.92479.4979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม23,349.511,626.0093.0 %5.01,255.7474.3294.1 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน70,638.3840,871.0042.1 %5.04,609.92836.0081.9 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย49,925.3424,166.6451.6 %5.03,227.35762.6476.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 832,297.0052,938.00-63.9 %0.011,911.907,359.6538.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี188,572.7068,086.3363.9 %5.058,829.825,118.6091.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ16,290.476.00100.0 %5.02,177.10809.4062.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน16,138.8011,631.5027.9 %5.02,540.821,682.4533.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ18,723.327,675.0059.0 %5.03,861.593,306.0014.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย20,903.7013,973.0033.2 %5.02,958.801,653.0044.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,991.5511,524.00-64.8 %0.02,892.181,254.0056.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี31,192.1936,596.79-17.3 %0.08,928.095,871.9434.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1121,523.4018,074.6016.0 %5.048,558.101,568.2196.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี19,912.886,630.0066.7 %5.05,384.161,638.2769.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี19,614.757,180.0063.4 %5.05,349.603,427.3535.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี21,613.8122,852.08-5.7 %0.05,866.448,703.90-48.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 827,130.7025,939.384.4 %2.011,067.336,636.2040.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1131,308.0832,959.80-5.3 %0.012,250.7314,758.93-20.5 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี251,857.0868,334.0072.9 %5.010,679.3423,634.79-121.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี16,501.1828,110.48-70.4 %0.03,615.984,145.40-14.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี31,783.5915,915.0049.9 %5.09,859.809,362.645.0 %2.5
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี31,166.6521,659.0030.5 %5.08,225.197,774.805.5 %2.5
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 824,055.0817,151.3128.7 %5.08,858.7619,948.78-125.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี102,946.42136,126.00-32.2 %0.09,745.741,248.3087.2 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี1,992,138.502,288,058.30-14.9 %0.06,046.736,556.71-8.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)57,644.8154,901.124.8 %2.017,986.461,850.6089.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี21,536.589,466.0056.0 %5.05,924.643,051.4048.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)24,105.3241,400.32-71.7 %0.08,582.301,383.1183.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)52,126.2254,252.00-4.1 %0.018,036.751,541.4491.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1049,288.5656,376.72-14.4 %0.018,616.4416,219.3512.9 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี34,431.1831,450.008.7 %4.0585.12348.8640.4 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)11,455.992,389.0079.1 %5.0486.96342.8729.6 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง11,455.994,293.0062.5 %5.0537.66473.0112.0 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)18,723.946,599.0064.8 %5.0553.865.7099.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี21,408.106,750.0068.5 %5.05,714.295.7099.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี19,467.849,169.0052.9 %5.07,045.802,418.7065.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี23,356.8518,592.0020.4 %5.04,015.503,101.7022.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี53,310.91299,871.00-462.5 %0.015,014.2816,007.55-6.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี53,672.507,297.0086.4 %5.07,920.184,756.7939.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี46,592.98120.0099.7 %5.010,601.501,456.3586.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี43,271.9784,977.00-96.4 %0.010,031.03841.4091.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี89,687.2094,775.00-5.7 %0.015,443.4627,341.00-77.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี75,789.6815,730.0079.2 %5.08,718.8410,234.10-17.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี25,773.5827,473.00-6.6 %0.07,692.062,907.9562.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี25,374.1016,694.0034.2 %5.07,520.862,224.5170.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี31,068.7121,666.0030.3 %5.08,757.044,435.3549.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี25,267.4522,743.1510.0 %5.05,410.26946.2982.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 171,623.4444,145.2774.3 %5.05,227.692,608.7650.1 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี53,708.1654,474.71-1.4 %0.03,546.372,256.7436.4 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี500,999.41440,715.7512.0 %5.09,565.9812,585.90-31.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 888,215.7890,240.00-2.3 %0.014,916.456,529.1556.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี43,020.2330,195.0029.8 %5.05,067.841,289.1574.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี35,721.5727,245.0023.7 %5.010,651.583,010.5571.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี265,241.78119,634.0154.9 %5.05,053.113,904.3322.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี26,816.4318,196.0032.1 %5.05,942.511,475.9075.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี42,620.5956,885.90-33.5 %0.09,289.383,944.4057.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี24,561.324,289.0082.5 %5.05,638.32824.6085.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี22,179.0228,032.34-26.4 %0.05,638.324,472.3920.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)343,230.4764,774.5981.1 %5.030,712.742,249.6092.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 162,502.9675,072.00-20.1 %0.02,602.412,638.10-1.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2319,996.2271,293.3577.7 %5.012,887.733,799.9670.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3235,144.3476,481.9767.5 %5.010,199.094,255.6558.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,574.7012,907.6126.6 %5.01,725.942,476.55-43.5 %0.0
สอนคนตาบอดภาคใต้73,671.8328,231.7261.7 %5.02,116.482,636.29-24.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี430,985.00400,787.977.0 %3.59,954.184,384.7056.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์99,026.6154,298.0045.2 %5.05,601.782,542.4554.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี1,580,032.30289,213.6381.7 %5.06,643.963,522.6047.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี123,921.14140,082.00-13.0 %0.06,271.687,389.34-17.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี107,572.40206,301.00-91.8 %0.05,427.901,087.7580.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา218,090.8080,733.0063.0 %5.06,125.114,674.8223.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ261,192.09115,992.0055.6 %5.06,002.522,057.1165.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี350,146.94173,307.7850.5 %5.0120,676.6218,957.0384.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี170,726.89144,221.0015.5 %5.06,697.761,978.0670.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1118,845.235.10100.0 %5.07,407.54627.8391.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 23,348.3222,296.004.5 %2.04,695.483,468.4026.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)30,910.4655,262.00-78.8 %0.09,247.869,211.430.4 %0.5
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)16,212.568,815.0045.6 %5.01,098.04139.6487.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี17,198.093,968.0076.9 %5.04,175.161,107.9173.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี162,778.22151,912.006.7 %3.051,553.4396,348.16-86.9 %0.0
รวม 11,079,908 7,638,289 31.06 % 5.0 945,746 490,510 48.14 % 5.0