จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี27,604.48611.0097.8 %5.01,168.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี29,054.0275,224.00-158.9 %0.010,278.501,237.1088.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี430,631.25359,789.5616.5 %5.01,785.055,023.12-181.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย40,201.1522,114.0045.0 %5.0409.984,686.32-1,043.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี27,341.1412,000.0056.1 %5.08,160.033,511.2057.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 839,923.1716,428.0058.9 %5.04,601.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี42,553.4910,072.0076.3 %5.02,635.13262.2590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1186,102.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.027,809.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 288,639.3250,101.1643.5 %5.010,605.542,661.0674.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี62,425.6840,772.9834.7 %5.016,432.385,371.3067.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี29,381.1112,940.0056.0 %5.01,413.24570.0059.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน26,366.936,583.0075.0 %5.02,730.18720.5573.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์24,056.983,517.0085.4 %5.01,452.06236.4683.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉางไม่ครบ2,260.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ170.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง24,955.204,984.0080.0 %5.02,268.24287.5087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ2,522.402,782.00-10.3 %0.02,171.28358.4283.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระไม่ครบ7,125.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ399.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก21,611.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,023.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา21,994.473,767.0082.9 %5.02,950.08136.9795.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ488.36ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา23,119.952,140.0090.7 %5.01,861.50518.6272.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี21,786.781,579.0092.8 %5.01,959.6690.8595.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม23,878.833,311.0086.1 %5.01,629.36252.8084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน23,712.433,261.0086.2 %5.01,560.40488.8868.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม23,034.652,114.0090.8 %5.02,278.985.7099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุยไม่ครบ9,662.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน25,210.534,047.0083.9 %5.02,389.92479.4979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม23,378.031,714.0092.7 %5.01,255.7474.3294.1 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน70,721.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,609.92836.0081.9 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย49,984.5424,166.6451.7 %5.03,227.35762.6476.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 832,335.7952,938.00-63.7 %0.011,911.907,359.6538.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน16,158.4911,631.5028.0 %5.02,540.821,682.4533.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ18,747.267,675.0059.1 %5.03,861.593,306.0014.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย20,928.5013,973.0033.2 %5.02,958.801,653.0044.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี31,236.7636,596.79-17.2 %0.08,928.095,871.9434.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1121,550.2718,074.6016.1 %5.048,558.101,568.2196.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี19,936.736,630.0066.7 %5.05,384.161,638.2769.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี21,639.9222,852.08-5.6 %0.05,866.448,703.90-48.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8ไม่ครบ25,939.38ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี252,145.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,679.3423,634.79-121.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี16,519.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,615.984,145.40-14.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี31,821.1615,915.0050.0 %5.09,859.809,362.645.0 %2.5
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี31,204.0221,659.0030.6 %5.08,225.197,774.805.5 %2.5
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 824,085.4517,151.3128.8 %5.08,858.7619,948.78-125.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี1,994,514.502,288,058.30-14.7 %0.06,046.736,556.71-8.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)57,713.0254,901.124.9 %2.017,986.461,850.6089.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี21,563.929,466.0056.1 %5.05,924.643,051.4048.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)24,133.9541,400.32-71.5 %0.08,582.301,383.1183.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)ไม่ครบ54,252.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1049,347.5156,376.72-14.2 %0.018,616.4416,219.3512.9 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานีไม่ครบ31,450.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ348.86ประเมินไม่ได้0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)11,469.472,389.0079.2 %5.0486.96342.8729.6 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง11,469.474,293.0062.6 %5.0537.66473.0112.0 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)ไม่ครบ6,599.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี21,432.526,750.0068.5 %5.05,714.295.7099.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี19,491.428,856.0054.6 %5.07,045.802,418.7065.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี23,385.0118,592.0020.5 %5.04,015.503,101.7022.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี53,737.307,297.0086.4 %5.07,920.184,756.7939.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี46,651.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,601.501,456.3586.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี89,788.9894,775.00-5.6 %0.015,443.4627,341.00-77.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี75,879.6815,730.0079.3 %5.08,718.8410,234.10-17.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี25,804.8327,473.00-6.5 %0.07,692.062,907.9562.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี25,404.3316,694.0034.3 %5.07,520.862,224.5170.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี31,107.1621,666.0030.4 %5.08,757.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี25,297.4122,743.1510.1 %5.05,410.26946.2982.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 171,825.2044,145.2774.3 %5.05,227.692,608.7650.1 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี53,773.2954,474.71-1.3 %0.03,546.372,256.7436.4 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 888,321.5590,240.00-2.2 %0.014,916.456,529.1556.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี43,068.0930,195.0029.9 %5.05,067.841,289.1574.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี35,769.3127,245.0023.8 %5.010,651.583,010.5571.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี265,516.75119,634.0154.9 %5.05,053.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี26,847.2918,196.0032.2 %5.05,942.511,475.9075.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี42,670.7656,885.90-33.3 %0.09,289.383,944.4057.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี24,590.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,638.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)343,634.5364,774.5981.2 %5.030,712.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 162,603.4175,072.00-19.9 %0.02,602.412,638.10-1.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2320,387.1671,293.3577.7 %5.012,887.733,799.9670.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3235,409.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,199.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สอนคนตาบอดภาคใต้73,758.5628,231.7261.7 %5.02,116.482,636.29-24.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบ12,907.61ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,476.55ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์99,143.1867,378.0032.0 %5.05,601.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี1,581,013.60289,213.6381.7 %5.06,643.963,522.6047.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี124,069.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,271.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี107,701.56206,301.00-91.5 %0.05,427.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา218,451.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,125.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ261,520.36115,992.0055.6 %5.06,002.522,057.1165.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี350,582.34173,307.7850.6 %5.0120,676.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี170,919.39144,221.0015.6 %5.06,697.761,978.0670.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1118,868.560.60100.0 %5.07,407.54627.8391.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 23,376.1422,296.004.6 %2.04,695.483,468.4026.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)30,946.9255,262.00-78.6 %0.09,247.869,211.430.4 %0.5
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)16,230.448,752.0046.1 %5.01,098.04146.1286.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี162,951.97151,912.006.8 %3.051,553.4396,348.16-86.9 %0.0
รวม 8,314,372 5,501,599 0.00 % 0.0 519,172 358,040 0.00 % 0.0