จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง14,717.214,038.3072.6 %5.02,085.961,337.8535.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง26,989.744,095.8084.8 %5.0614.88741.00-20.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง704,862.25231,539.5967.2 %5.04,527.60849.9681.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง17,696.4510,850.8038.7 %5.03,226.921,587.9150.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง17,973.277,867.6056.2 %5.03,226.95531.6883.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง85,085.4564,662.0024.0 %5.010,300.863,757.1963.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง24,431.254,046.0083.4 %5.01,450.56269.2581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี24,782.272,473.0090.0 %5.02,023.50417.6179.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์24,086.302,707.0088.8 %5.01,926.84355.1981.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น22,296.953,087.0086.2 %5.01,437.305.7099.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง31,036.9536,074.00-16.2 %0.06,193.399,397.95-51.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง23,161.2523,188.68-0.1 %0.05,204.543,494.6732.9 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี15,216.022,201.0085.5 %5.02,637.90947.1564.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง24,038.1115,892.1033.9 %5.03,930.602,366.7239.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง18,815.109,459.4049.7 %5.03,669.092,155.8541.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง18,042.197,117.9060.5 %5.03,188.941,919.0739.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง18,354.426,452.0064.8 %5.03,613.705,220.72-44.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง13,423.4914,729.00-9.7 %0.02,335.203,577.79-53.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง22,907.188,029.0064.9 %5.05,280.844,254.2919.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)19,507.719,865.5049.4 %5.03,797.461,366.3164.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง77,022.9250,192.0934.8 %5.05,436.341,383.4774.6 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง392,965.38334,031.5315.0 %5.02,400.263,755.89-56.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง20,375.658,880.0056.4 %5.02,949.662,744.756.9 %3.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 28,327.8519,954.5129.6 %5.0417.32661.78-58.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง19,059.435,999.5068.5 %5.03,721.32200.4094.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง16,922.064,495.0073.4 %5.02,884.621,749.2039.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง22,928.0515,182.0033.8 %5.03,911.461,133.4571.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง38,856.94184,620.09-375.1 %0.06,972.335,443.4821.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง26,257.3031,421.10-19.7 %0.06,383.573,001.1153.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง18,658.238,228.4055.9 %5.03,493.12919.3673.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง27,590.6037,544.00-36.1 %0.05,432.75690.4087.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง19,978.6011,680.0041.5 %5.03,569.162,552.4228.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง18,356.5823,965.39-30.6 %0.03,398.042,726.3619.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง18,386.7413,058.0029.0 %5.02,598.821,940.7725.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง27,567.519,591.0065.2 %5.04,558.021,087.7576.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง17,706.059,923.7844.0 %5.02,789.53794.4271.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง269,776.3815,824.0094.1 %5.085,452.082,330.2797.3 %5.0
รจจ.ระนอง 5,716,726.50149,883.4497.4 %5.052,440.062,731.9594.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง15,124.734,018.1073.4 %5.02,200.02686.9068.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง34,030.4430,207.0011.2 %5.08,133.022,485.5869.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง19,625.817,444.0062.1 %5.03,987.661,491.2062.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง19,324.9423,488.69-21.5 %0.03,683.301,144.2768.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง18752.3511106.3440.8 %5.02450.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง20,577.3316,173.0021.4 %5.03,455.102,116.1538.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง153,738.0984,085.9945.3 %5.018,138.372,111.0988.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง203,343.89137,997.0232.1 %5.05,253.662,878.8145.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง92,794.4776,665.0617.4 %5.03,084.503,216.90-4.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี119,559.1745,483.4262.0 %5.03,509.52881.1274.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง56,649.1799,182.38-75.1 %0.08,243.869,277.26-12.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 21,216.9615,709.0026.0 %5.04,481.942,006.3155.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง17,717.419,082.0048.7 %5.02,542.32839.7367.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 8,737,341 1,963,492 77.53 % 5.0 336,195 109,536 67.42 % 5.0