จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองไม่ครบ4,038.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,337.85ประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง27,005.694,095.8084.8 %5.0614.88741.00-20.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง705,282.19231,539.5967.2 %5.04,527.60849.9681.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง17,706.5810,850.8038.7 %5.03,226.921,587.9150.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง17,984.297,867.6056.3 %5.03,226.95531.6883.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง85,134.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,300.863,757.1963.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง24,445.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,450.56269.2581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี24,797.252,473.0090.0 %5.02,023.50417.6179.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์24,100.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,926.84355.1981.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น22,311.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,437.305.7099.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง31,056.9136,074.00-16.2 %0.06,193.399,397.95-51.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง23,175.4223,188.68-0.1 %0.05,204.543,494.6732.9 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี15,225.402,201.0085.5 %5.02,637.90947.1564.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง24,052.5515,892.1033.9 %5.03,930.602,366.7239.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง18,826.689,459.4049.8 %5.03,669.092,155.8541.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง18,052.937,117.9060.6 %5.03,188.941,919.0739.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง18,365.666,452.0064.9 %5.03,613.705,220.72-44.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง13,431.5814,729.00-9.7 %0.02,335.203,577.79-53.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)19,519.509,865.5049.5 %5.03,797.461,366.3164.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง77,067.8450,192.0934.9 %5.05,436.341,383.4774.6 %5.0
ท่าอากาศยานระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง20,387.888,880.0056.4 %5.02,949.662,744.756.9 %3.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 28,343.4019,954.5129.6 %5.0417.32661.78-58.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง19,071.175,999.5068.5 %5.03,721.32200.4094.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง16,932.634,495.0073.5 %5.02,884.621,749.2039.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง22,941.8715,182.0033.8 %5.03,911.461,133.4571.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง38,880.90184,620.09-374.8 %0.06,972.335,443.4821.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง26,274.0731,421.10-19.6 %0.06,383.573,001.1153.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง18,669.478,228.4055.9 %5.03,493.12919.3673.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง27,607.2437,544.00-36.0 %0.05,432.75690.4087.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,552.42ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง18,367.1323,965.39-30.5 %0.03,398.042,726.3619.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง18,398.3213,058.0029.0 %5.02,598.821,940.7725.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง27,584.119,591.0065.2 %5.04,558.021,087.7576.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง17,716.689,923.7844.0 %5.02,789.53794.4271.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง269,941.8115,824.0094.1 %5.085,452.082,330.2797.3 %5.0
รจจ.ระนอง 5,720,002.50149,883.4497.4 %5.052,440.062,731.9594.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง15,134.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,200.02686.9068.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง34,049.8030,207.0011.3 %5.08,133.022,485.5869.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง19,637.757,444.0062.1 %5.03,987.661,491.2062.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง19,336.8623,488.69-21.5 %0.03,683.301,144.2768.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนองไม่ครบ16,173.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,068.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง153,834.8972,738.9952.7 %5.018,138.372,111.0988.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง203,464.33137,997.0232.2 %5.05,253.662,878.8145.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง92,849.3676,665.0617.4 %5.03,084.503,216.90-4.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี119,636.2545,483.4262.0 %5.03,509.52881.1274.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองไม่ครบ99,182.38ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 21,229.7615,709.0026.0 %5.04,481.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง17,729.419,082.0048.8 %5.02,542.32839.7367.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 8,024,438 1,389,384 0.00 % 0.0 306,678 84,236 72.53 % 5.0