จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร16,187.466,879.0057.5 %5.02,842.37849.0470.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร105,051.7496,639.518.0 %4.0387.727,906.37-1,939.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร18,707.976.00100.0 %5.03,945.305.7099.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร17,599.009,769.0044.5 %5.03,622.02199.8894.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร124,241.3871,050.8042.8 %5.011,133.363,281.3070.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร27641.155401.080.5 %5.01774.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ25,815.072,882.0088.8 %5.01,842.06229.4887.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว22,716.032,322.0089.8 %5.01,546.50315.0279.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน38,531.296,118.0084.1 %5.02,956.68452.7984.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม23210.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02324.7002413.7059982.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ22,315.241,527.0093.2 %5.02,873.88174.8393.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี23,147.623,449.0085.1 %5.01,832.46319.5682.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก23258.211ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01932.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรชุมพร22,892.4845,693.00-99.6 %0.04,916.641,680.9865.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร71,352.7330,490.0057.3 %5.07,025.884,090.0441.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร24,361.819,093.0062.7 %5.06,151.174,133.3532.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร18,775.518,273.0055.9 %5.03,945.301,561.0460.4 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร20,998.3214,594.0030.5 %5.04,858.082,537.4547.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร30,686.666.00100.0 %5.08,737.325.7099.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร12,682.279,805.3322.7 %5.03,059.165.7099.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร22,876.336.00100.0 %5.05,656.745.7099.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร25,179.7217,599.0030.1 %5.04,966.402,125.1057.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร34,952.2455,867.46-59.8 %0.07,596.362,314.5169.5 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร480,745.53352,035.0026.8 %5.03,621.062,759.9523.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร20,889.456.00100.0 %5.04,858.085.7099.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร27,795.2638,353.00-38.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0382.20324.4015.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร20,470.373,856.0081.2 %5.04,743.96575.9487.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร18,168.11713.0096.1 %5.03,603.182,573.4728.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร20,923.1123,325.00-11.5 %0.04,515.782,077.4854.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร154,160.00317,188.25-105.8 %0.015,583.269,476.9839.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร40,631.2414,966.0063.2 %5.09,631.257,092.3926.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร21,276.5513,200.0038.0 %5.04,629.901,101.1576.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร39,181.4079,185.45-102.1 %0.08,433.08912.8589.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร66,932.3711,998.0082.1 %5.04,515.783,824.7615.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร13,617.1514,077.58-3.4 %0.02,348.121,648.7429.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร20,913.0713,347.0036.2 %5.04,877.10859.8382.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร20,653.2511,273.0045.4 %5.04,202.831,289.7869.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร20,686.4018,260.9711.7 %5.03,736.14384.3489.7 %5.0
สพ.ชุมพร21,404.2420,251.005.4 %2.54,820.042,464.1248.9 %5.0
รจจ.ชุมพร 284,090.31178,617.0037.1 %5.05,431.562,163.8760.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร16,011.905,074.0068.3 %5.02,918.46993.1566.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร31,233.3821,199.0032.1 %5.07,482.302,954.0060.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร19,139.057,572.0060.4 %5.04,173.481,726.9858.6 %5.0
สปส.จ.ชุมพร26585.301ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06265.28032259.099963.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร21,646.5810,812.0050.1 %5.04,953.321,224.7875.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร20,081.8835,493.26-76.7 %0.04,515.781,963.3056.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร68,016.1117,936.0073.6 %5.04,691.862,306.7550.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1218,582.9864,656.0070.4 %5.08,103.072,401.9470.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2101,685.1368,599.3432.5 %5.08,312.822,103.3074.7 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล375,588.8880,688.0478.5 %5.02,854.382,741.643.9 %1.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร19,422.606.00100.0 %5.01,862.525.7099.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร309405.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06295.0205ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร197,093.5969,279.0064.8 %5.06,020.045,000.8516.9 %5.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์40,208.9278,970.85-96.4 %0.03,703.442,324.1637.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร101,729.7887,530.2414.0 %5.04,252.863,041.5728.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบ6.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5.6999998ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน911,695.44120,864.0086.7 %5.013,458.762,002.5085.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร132,250.42123,732.006.4 %3.019,336.765,289.0072.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 30,637.3516,563.1145.9 %5.04,686.933,327.9329.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร16,015.782,303.0085.6 %5.02,918.46960.3967.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร154,819.4774,216.0052.1 %5.024,924.9023,067.907.5 %3.5
รวม 4,495,109 2,393,616 46.75 % 5.0 317,589 137,838 56.60 % 5.0