จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพรไม่ครบ9,769.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ25,845.512,882.0088.8 %5.01,842.06229.4887.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว22,743.832,322.0089.8 %5.01,546.50315.0279.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน38,573.856,118.0084.1 %5.02,956.68452.7984.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม23,239.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,324.70413.7182.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ22,342.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,873.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี23,175.743,449.0085.1 %5.01,832.46319.5682.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก23,286.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,932.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรชุมพร22,920.2245,693.00-99.4 %0.04,916.641,680.9865.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพรไม่ครบ30,490.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพรไม่ครบ9,093.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร21,023.5214,594.0030.6 %5.04,858.082,537.4547.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรไม่ครบ17,599.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานชุมพร481,312.31352,035.0026.9 %5.03,621.062,759.9523.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร27,827.7438,353.00-37.8 %0.0414.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0382.20324.4015.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรไม่ครบ23,325.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,077.48ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร154,337.84317,188.25-105.5 %0.015,583.269,476.9839.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพรไม่ครบ14,966.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,092.39ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร21,301.1313,200.0038.0 %5.04,629.901,101.1576.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร39,226.8879,185.45-101.9 %0.08,433.08912.8589.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร20,678.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,202.831,289.7869.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.ชุมพร21,430.5420,251.005.5 %2.54,820.042,464.1248.9 %5.0
รจจ.ชุมพร 284,413.03178,617.0037.2 %5.05,431.562,163.8760.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร16,031.425,074.0068.3 %5.02,918.46993.1566.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร31,271.7821,199.0032.2 %5.07,482.302,954.0060.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร19,162.277,572.0060.5 %5.04,173.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.ชุมพร26,616.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,265.282,259.1063.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพรไม่ครบ35,493.26ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,963.30ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร68,093.9117,936.0073.7 %5.04,691.862,306.7550.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2101,849.1168,599.3432.6 %5.08,312.822,103.3074.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1218,881.9164,656.0070.5 %5.08,103.072,400.9970.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ชุมพรปัญญานุกูลไม่ครบ80,688.04ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,741.64ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร309,767.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,295.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์40,259.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,703.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน912,910.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013,458.762,002.5085.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร132,401.91116,080.0012.3 %5.019,336.765,353.0072.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 30,673.6516,563.1146.0 %5.04,686.933,327.9329.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร155,001.5074,216.0052.1 %5.024,924.9023,067.907.5 %3.5
รวม 1,957,500 1,465,783 0.00 % 0.0 167,562 73,211 0.00 % 0.0