จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี16,292.006,581.0059.6 %5.02,605.98635.1075.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี21,381.8145,696.00-113.7 %0.04,393.341,318.4070.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี20,253.7911,629.0042.6 %5.03,975.00586.2585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี85,605.2259,855.9930.1 %5.015,109.747,040.8153.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี35,465.5915,360.0056.7 %5.01,722.76747.5756.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล28,263.967,868.0072.2 %5.02,918.16624.8278.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง25,314.655,036.0080.1 %5.01,754.88666.0662.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่26,500.805,559.0079.0 %5.01,877.10669.3264.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม25,691.397,914.0069.2 %5.01,658.64623.7262.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง24,640.655,000.0079.7 %5.0823.14285.3165.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง24,949.243,994.0084.0 %5.02,402.40661.7572.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง41,777.642,916.0093.0 %5.010,047.68634.1493.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ24,071.923,551.0085.2 %5.01,654.2637.1997.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์24,457.994,240.0082.7 %5.01,564.8027.5598.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ26,238.626,019.4877.1 %5.02,309.8275.5196.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 22,657.0930,648.37-35.3 %0.03,677.942,779.2324.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี24,071.3910,135.0057.9 %5.05,458.264,766.4412.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 824,624.9221,005.4914.7 %5.08,431.892,566.1369.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี20,562.4518,255.0011.2 %5.04,203.303,223.8523.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 10213,682.97196,043.028.3 %4.075,328.5430,802.2059.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี18,765.466,066.0067.7 %5.03,877.202,686.8330.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี24,071.6325,246.04-4.9 %0.05,458.2614,997.01-174.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี14,905.0225,537.20-71.3 %0.03,297.062,448.7725.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี23,373.4024,719.52-5.8 %0.04,773.844,552.694.6 %2.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี239,364.2536,730.0084.7 %5.086,506.541,733.8998.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี38,180.74102,479.93-168.4 %0.06,028.742,250.5462.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1196,629.50117,996.01-22.1 %0.031,991.8823,924.3525.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี23768.85921591.8019.2 %4.55344.2603ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี16,361.876,261.0061.7 %5.02,605.92247.4790.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี17,910.276,934.0061.3 %5.03,176.341,201.8662.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี27,807.6727,024.402.8 %1.05,287.202,975.3443.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.08310.66028324.4551-0.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี28,204.8228,104.000.4 %0.56,979.681,711.3275.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี21,789.3922,956.00-5.4 %0.04,659.66882.7781.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี132,480.97202,143.98-52.6 %0.021,926.212,099.2390.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี25,136.3514,858.0040.9 %5.05,914.741,871.1568.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี23,042.2011,776.0048.9 %5.05,116.082,661.9048.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี22,411.3113,145.0041.3 %5.04,887.901,867.9261.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี45,581.3340,490.1111.2 %5.08,767.044,285.5251.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี36087.62124542.032.0 %5.04431.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี20,777.6315,583.0025.0 %5.04,241.342,494.9441.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี97,506.40129,609.97-32.9 %0.011,316.244,876.5956.9 %5.0
รจก.ลพบุรี 410,664.75321,917.1621.6 %5.06,314.225,097.8619.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี17,877.159,565.0046.5 %5.03,176.461,252.7060.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี22,044.9212,748.9442.2 %5.04,526.582,331.9848.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี20,381.347,846.0061.5 %5.04,089.242,528.0838.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี35,328.9243,060.00-21.9 %0.07,169.823,462.7151.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี26,508.2521,251.0919.8 %5.06,333.081,004.4484.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี40,381.2949,559.28-22.7 %0.09,066.604,900.4246.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี42457.641ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012190.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2203,368.20114,790.3043.6 %5.019,609.395,205.1473.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 196,334.19129,483.60-34.4 %0.07,490.103,571.7952.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 636610.883ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02193.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี823547.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013407.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 273732.094ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03980.4001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี112362.182156.57826.9 %5.03659.4001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี155,145.94138,393.6710.8 %5.05,013.604,226.0915.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี92166.961ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03958.6201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง273,875.00166,718.1439.1 %5.04,422.744,478.66-1.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล338955.44247533.9727.0 %5.05107.5601ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 60336.89813376.877.8 %5.023091.779ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี252,927.86108,396.9957.1 %5.015,304.0833,573.95-119.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 24,284.3121,210.0012.7 %5.05,115.962,363.2553.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี19,324.0312,794.8033.8 %5.03,746.941,443.9161.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี141,296.73174,046.58-23.2 %0.021,822.5450,882.35-133.2 %0.0
รวม 4,002,058 3,045,949 23.89 % 5.0 510,242 273,189 46.46 % 5.0