จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี21,339.6045,696.00-114.1 %0.04,393.341,318.4070.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรีไม่ครบ11,629.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ586.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี85,416.6859,855.9929.9 %5.015,109.747,040.8153.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี35,383.1015,360.0056.6 %5.01,722.76747.5756.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล28,199.347,868.0072.1 %5.02,918.16624.8278.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง25,257.025,036.0080.1 %5.01,754.88666.0662.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่26,441.565,559.0079.0 %5.01,877.10669.3264.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม25,633.117,914.0069.1 %5.01,658.64623.7262.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง24,584.865,000.0079.7 %5.0823.14285.3165.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง24,892.603,994.0084.0 %5.02,402.40661.7572.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง41,680.642,916.0093.0 %5.010,047.68632.2493.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ24,016.863,551.0085.2 %5.01,654.2637.1997.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์24,402.764,240.0082.6 %5.01,564.8027.5598.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ26,179.266,019.4877.0 %5.02,309.8275.5196.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี24,017.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,458.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 824,568.4221,005.4914.5 %5.08,431.892,566.1369.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 10213,217.52196,043.028.1 %4.075,328.5430,802.2059.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีไม่ครบ6,066.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี14,870.6225,537.20-71.7 %0.03,297.062,448.7725.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี23,319.2724,719.52-6.0 %0.04,773.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี38,097.16102,479.93-169.0 %0.06,028.742,250.5462.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 11ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี16,324.806,261.0061.6 %5.02,605.92247.4790.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี17,869.786,934.0061.2 %5.03,176.341,201.8662.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี27,743.9127,024.402.6 %1.05,287.202,975.3443.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,324.46ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี28,140.1828,104.000.1 %0.56,979.681,711.3275.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีไม่ครบ14,858.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,871.15ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี22,990.4311,776.0048.8 %5.05,116.082,661.9048.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี22,360.9713,145.0041.2 %5.04,887.901,867.9261.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี45,479.3740,490.1111.0 %5.08,767.044,285.5251.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี25,784.1224,542.004.8 %2.04,431.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี20,730.4015,583.0024.8 %5.04,241.342,494.9441.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี97,293.99129,609.97-33.2 %0.011,316.244,876.5956.9 %5.0
รจก.ลพบุรี 409,761.19321,916.7521.4 %5.06,314.225,097.8619.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรีไม่ครบ9,565.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,252.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี21,995.2912,748.9442.0 %5.04,526.582,331.9848.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี20,335.687,846.0061.4 %5.04,089.242,528.0838.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีไม่ครบ43,060.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี40,286.9249,559.28-23.0 %0.09,066.604,900.4246.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2ไม่ครบ114,790.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,205.14ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 636,530.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,193.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี821,728.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013,407.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 273,569.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,980.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี112,112.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,659.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี154,803.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,013.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี91,963.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,958.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง273,219.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,422.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล338,191.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,107.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 60,203.0613,376.8077.8 %5.023,091.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี252,372.02108,396.9957.0 %5.015,304.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ไม่ครบ21,210.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,363.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี19,280.1612,794.8033.6 %5.03,746.941,443.9161.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ50,882.35ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,876,453 1,372,904 0.00 % 0.0 221,444 90,103 0.00 % 0.0