จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้20,565.0221,625.19-5.2 %0.09,006.812,453.3172.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6359,616.8839,407.0089.0 %5.01,408.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา24,600.084,503.2081.7 %5.02,771.021,607.4742.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาไม่ครบ95,330.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,694.47ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา160,748.6152,148.5067.6 %5.010,262.971,954.9781.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา36,461.5680,364.00-120.4 %0.08,761.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา19,980.8314,830.2725.8 %5.04,539.90138.8796.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 12203,771.80304,070.88-49.2 %0.051,228.002,499.4595.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.029,714.316,841.6177.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,620.72354.5178.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา29,141.527,021.0075.9 %5.03,265.62507.7784.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด26,047.954,146.0084.1 %5.02,499.85443.3882.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา23,125.092,629.0088.6 %5.02,332.44446.7680.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ28,261.553,208.0088.6 %5.01,795.92275.5084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ24,038.654,074.0083.1 %5.01,307.16343.3273.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี24,639.513,759.0084.7 %5.02,114.43284.5086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย25,460.803,190.0087.5 %5.02,760.06352.4587.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร24,141.934,382.0081.8 %5.01,926.28356.2581.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 136,946.8312,085.0067.3 %5.02,832.721,168.5058.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,944.40480.7083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม23,008.323,987.0082.7 %5.01,152.36353.4069.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ23,450.743,246.0086.2 %5.01,995.66627.0068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ22,702.652,135.0090.6 %5.01,340.28627.0053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง22,277.481,735.0092.2 %5.01,792.80598.5066.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 454,660.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,960.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์104,457.21174,878.52-67.4 %0.011,543.763,103.0873.1 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดาไม่ครบ510,457.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,392.70ประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 952,364.3059,724.44-14.1 %0.012,189.748,797.4527.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา42,898.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,475.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาไม่ครบ11,843.57ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12ไม่ครบ36,826.72ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,082.77ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา37,564.6226,609.5629.2 %5.05,338.683,146.6541.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 16144,584.84333,027.00-130.3 %0.044,221.6832,107.1527.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 922,543.258,261.0063.4 %5.07,749.122,040.5373.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาไม่ครบ17,353.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 929,622.6020,315.5031.4 %5.09,726.987,418.4223.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1231,913.2525,357.0120.5 %5.011,248.012,069.6581.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา88,221.0484,717.714.0 %2.09,540.661,987.6579.2 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา34,971.5024,005.6931.4 %5.010,130.769,488.916.3 %3.0
ส.ป.ก. สงขลา24,444.6118,346.6224.9 %5.05,587.533,600.8935.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา25,428.1320,286.0020.2 %5.06,365.582,340.3063.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)20,845.9025,382.48-21.8 %0.06,421.177,657.94-19.3 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก227,520.36178,067.9121.7 %5.02,822.821,827.2235.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0391.20378.083.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา24,653.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,680.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา19,789.748,099.6359.1 %5.04,406.943,138.7628.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาไม่ครบ23,945.89ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,003.42ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา113,195.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,495.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา48,593.8456,711.08-16.7 %0.013,401.505,159.9361.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา25,658.3212,289.2852.1 %5.03,401.161,366.3159.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาไม่ครบ77,678.78ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา152,827.05111,766.0026.9 %5.018,691.906,365.9565.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา23,654.6912,118.1948.8 %5.05,566.742,589.5053.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา31,135.2189,448.00-187.3 %0.05,224.50860.2983.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา104,456.7782,947.2220.6 %5.04,152.712,329.5543.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา373,677.56121,597.0267.5 %5.05,164.153,347.4735.2 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำกลางสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,106.27ประเมินไม่ได้0.0
รจจ.สงขลา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสญ.สงขลา ไม่ครบ108,005.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,136.27ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 988,719.3854,632.0038.4 %5.011,061.427,007.8236.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา17,025.847,408.0056.5 %5.03,969.541,504.5862.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา246,614.09145,561.0241.0 %5.013,933.464,560.0067.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,869.29ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา38,980.4232,715.6516.1 %5.011,210.224,789.1557.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้31,780.2775,691.00-138.2 %0.010,756.382,118.0080.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1264,783.6967,895.7774.4 %5.06,064.322,034.9066.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา63,050.9352,867.0016.2 %5.02,623.582,764.07-5.4 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา287,229.6330,841.4789.3 %5.02,142.291,601.4525.2 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา102,734.8882,431.3819.8 %5.01,946.811,711.4212.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ169,071.6389,712.0046.9 %5.04,621.441,923.3358.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้18,153.689,309.3048.7 %5.08,368.681,042.1087.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา113,425.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013,534.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา263,447.66154,008.8841.5 %5.05,957.304,159.1730.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1223,168.285,801.0075.0 %5.07,036.501,809.8974.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,523.60ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา26,548.3535,710.23-34.5 %0.09,377.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา18,694.905,197.0072.2 %5.03,741.362,043.4545.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 9285,058.50267,871.006.0 %3.0113,040.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา112,623.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.031,703.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 4,728,325 3,184,155 0.00 % 0.0 435,924 172,906 0.00 % 0.0