จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้20,519.6621,625.19-5.4 %0.09,006.812,453.3172.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6358,793.3139,407.0089.0 %5.01,408.442,045.35-45.2 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา24,544.424,503.2081.7 %5.02,771.021,607.4742.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา282,210.2595,330.9966.2 %5.01,141.022,694.47-136.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา160,396.4152,148.5067.5 %5.010,262.971,954.9781.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา36,378.4980,364.00-120.9 %0.08,761.621,871.3578.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา19,933.5714,830.2725.6 %5.04,539.90138.8796.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 12203,309.67304,070.88-49.6 %0.051,228.002,499.4595.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1105,899.58199,015.27-87.9 %0.021,016.015,744.9372.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.029,714.316,841.6177.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,620.72354.5178.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา29,076.147,021.0075.9 %5.03,265.62507.7784.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด25,988.384,146.0084.0 %5.02,499.85443.3882.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา23,069.342,629.0088.6 %5.02,332.44446.7680.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ28,198.573,208.0088.6 %5.01,795.92275.5084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ23,981.744,074.0083.0 %5.01,307.16343.3273.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี24,581.713,759.0084.7 %5.02,114.43284.5086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย25,402.313,190.0087.4 %5.02,760.06352.4587.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร24,084.474,382.0081.8 %5.01,926.28356.2581.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 136,861.6512,085.0067.2 %5.02,832.721,168.5058.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,944.40480.7083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม22,952.223,987.0082.6 %5.01,152.36353.4069.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ23,394.223,246.0086.1 %5.01,995.66627.0068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ22,647.452,135.0090.6 %5.01,340.28627.0053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง22,222.821,735.0092.2 %5.01,792.80598.5066.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง23,716.713,105.0086.9 %5.01,166.94222.3081.0 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 454,535.00103,586.17-89.9 %0.09,960.306,212.9037.6 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์104,218.31174,878.52-67.8 %0.011,543.763,103.0873.1 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา128,349.07510,457.00-297.7 %0.012,350.703,392.7072.5 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา56,317.94116,754.30-107.3 %0.08,537.102,659.8368.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่11,666.4739,694.32-240.2 %0.05,295.721,335.1574.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 952,241.9659,724.44-14.3 %0.012,189.748,797.4527.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา42,800.8476,205.29-78.0 %0.011,475.4810,680.366.9 %3.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา27,632.8111,843.5757.1 %5.04,635.131,967.9257.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา45,906.8926,156.2943.0 %5.010,586.9912,144.58-14.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1236,303.2136,826.72-1.4 %0.09,099.523,082.7766.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา37,478.7126,609.5629.0 %5.05,338.683,146.6541.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 16144,232.55333,027.00-130.9 %0.044,221.6832,107.1527.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 922,491.708,261.0063.3 %5.07,749.122,040.5373.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา23,690.8017,353.0026.8 %5.05,338.566,461.90-21.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 929,552.3020,315.5031.3 %5.09,726.987,418.4223.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1231,838.1825,357.0120.4 %5.011,248.012,069.6581.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา87,994.4884,717.713.7 %1.59,540.661,987.6579.2 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา24,899.9326,321.90-5.7 %0.010,813.353,933.5163.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5253.8516ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา34,891.6624,005.6931.2 %5.010,130.769,488.916.3 %3.0
ส.ป.ก. สงขลา24,388.2118,346.6224.8 %5.05,587.533,600.8935.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9407,401.7212,733.8096.9 %5.027,975.8014,281.6449.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา216,057.38176,502.8118.3 %5.015,987.003,891.2075.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 74,480.1579,376.36-6.6 %0.026,663.7619,487.4026.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา25,368.4720,286.0020.0 %5.06,365.582,486.0560.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)20,802.3925,382.48-22.0 %0.06,421.177,657.94-19.3 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 887,416.8478,400.2910.3 %5.025,983.8927,983.14-7.7 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก227,000.03178,067.9121.6 %5.02,822.821,827.2235.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0391.20378.083.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)11,766.153,402.2071.1 %5.0435.78399.748.3 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา24,597.546,659.0072.9 %5.05,680.98782.0686.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา19,742.828,099.6359.0 %5.04,406.943,138.7628.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา22,556.2923,945.89-6.2 %0.05,661.984,003.4229.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา112,933.42259,183.28-129.5 %0.08,495.287,638.0010.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา48,471.2956,711.08-17.0 %0.013,401.505,159.9361.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา25,597.7112,289.2852.0 %5.03,401.161,457.9157.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา64,552.7977,678.78-20.3 %0.018,764.021,271.2693.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา152,473.94111,766.0026.7 %5.018,691.906,365.9565.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา23,601.6812,118.1948.7 %5.05,566.742,589.5053.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา165,956.1119,557.2788.2 %5.061,473.963,032.8895.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา33,531.0918,235.0045.6 %5.07,164.092,972.8358.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา31,060.0189,448.00-188.0 %0.05,224.50860.2983.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา104,218.9982,947.2220.4 %5.04,152.712,329.5543.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา372,783.78121,597.0267.4 %5.05,164.153,347.4735.2 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา471,491.44142,458.0269.8 %5.08,377.207,106.2715.2 %5.0
รจจ.สงขลา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสญ.สงขลา 243,622.16108,005.1055.7 %5.05,265.303,136.2740.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา314706.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06897.3999ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 988,514.9254,632.0038.3 %5.011,061.427,007.8236.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา16,985.927,408.0056.4 %5.03,969.541,504.5862.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา24,131.596,317.9573.8 %5.05,909.043,233.4145.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา246,044.41145,561.0240.8 %5.013,933.464,560.0067.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา24,998.1812,731.0049.1 %5.06,517.562,869.2956.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา35,966.0543,125.08-19.9 %0.08,875.554,729.6246.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา33,792.6020,494.1039.4 %5.07,258.323,277.2154.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา38,887.0732,715.6515.9 %5.011,210.224,789.1557.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา29,975.6151,426.29-71.6 %0.07,848.846,259.6120.2 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้31,706.2975,691.00-138.7 %0.010,756.382,118.0080.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)178,924.6427,853.1784.4 %5.0388,681.633,500.4599.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1264,323.0667,895.7774.3 %5.06,064.322,034.9066.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ไม่ครบ78679.93ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2511.23ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3697,731.8161,373.1091.2 %5.010,149.005,054.4150.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา62,906.5052,867.0016.0 %5.02,623.582,764.07-5.4 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา286,571.4129,716.8689.6 %5.02,142.291,601.4525.2 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา102,498.9182,431.3819.6 %5.01,946.811,711.4212.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร446,463.56249,248.9844.2 %5.05,686.014,291.0824.5 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ168,611.9889,712.0046.8 %5.04,621.441,923.3358.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้18,111.169,309.3048.6 %5.08,368.681,042.1087.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ158,768.84358,300.00-125.7 %0.04,390.625,908.21-34.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา113,165.96208,935.89-84.6 %0.013,534.3822,619.70-67.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา65,205.2077,675.98-19.1 %0.016,667.5310,502.1937.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา262,840.50154,008.8841.4 %5.05,957.304,159.1730.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1223,115.025,801.0074.9 %5.07,036.501,809.8974.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 28,763.2720,692.9628.1 %5.04,555.304,523.600.7 %0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)34,090.5536,724.24-7.7 %0.010,762.201,724.2584.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา26,485.9935,710.23-34.8 %0.09,377.282,954.3468.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)17,252.2113,101.0024.1 %5.02,468.53587.0176.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา18,652.425,197.0072.1 %5.03,741.362,043.4545.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 9284,406.53267,871.005.8 %2.5113,040.4243,072.1561.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา112362.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.031703.619ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 9,406,970 6,639,818 29.42 % 5.0 1,391,162 458,686 67.03 % 5.0