จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล11,643.576,506.0044.1 %5.02,355.901,680.5528.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล185,054.5374,812.0059.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล18,650.4228,704.33-53.9 %0.03,325.741,527.6054.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล18,678.296,827.0063.4 %5.03,078.53311.8889.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล56,141.3144,931.7420.0 %5.010,913.104,870.6555.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล29,881.581,700.0094.3 %5.01,408.44228.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน22,280.453,096.0086.1 %5.01,006.68441.7556.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง22,366.223,633.0083.8 %5.01,551.84568.1063.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ25,358.933,061.0087.9 %5.01,021.44456.0055.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู23,196.654,058.0082.5 %5.01,772.04456.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า22,712.244,423.0080.5 %5.02,133.90456.0078.6 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล71,772.8055,231.3523.0 %5.05,158.564,311.3016.4 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน26,999.9334,346.00-27.2 %0.03,136.50957.6069.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล21,079.908,927.0057.7 %5.04,409.642,934.5533.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล29,855.3713,193.0055.8 %5.07,813.534,630.8740.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล18806.8799550.049.2 %5.03477.8699ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล18,436.577,351.0060.1 %5.03,268.683,641.35-11.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล16,252.9311,920.0026.7 %5.03,231.606,053.16-87.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล25,506.2627,030.00-6.0 %0.05,476.832,660.9551.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล25,680.0313,258.0048.4 %5.06,007.023,099.8548.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล19,645.069,294.0052.7 %5.03,801.142,677.1029.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล27,227.4657,902.49-112.7 %0.05,761.561,716.6570.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล20,492.5615,527.0024.2 %5.04,029.321,305.3067.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 13,316.674,750.9564.3 %5.0270.24431.46-59.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล19,867.264,625.0076.7 %5.03,858.18309.1092.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล17,721.227,810.0055.9 %5.02,983.451,259.2757.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล25,001.4022,699.429.2 %4.54,504.731,372.7569.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,786.6410,110.65-49.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล27,408.8018,031.0034.2 %5.06,349.262,960.9053.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล19,957.898,843.0055.7 %5.03,877.201,854.7252.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล28,704.0053,911.99-87.8 %0.06,672.55562.1291.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล66,814.186,847.0089.8 %5.03,515.881,531.4056.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล22,200.4317,374.0021.7 %5.04,656.853,129.3232.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล19,254.5910,712.0044.4 %5.03,572.942,401.3732.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล24,164.008,765.0063.7 %5.04,581.042,543.1244.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล17170.37910542.038.6 %5.02622.1501ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล55,737.7456,323.98-1.1 %0.02,219.311,525.3331.3 %5.0
รจจ.สตูล 189,236.03189,502.98-0.1 %0.03,607.653,138.1813.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล16,171.203,138.0080.6 %5.02,222.82982.8555.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล22,535.679,974.0055.7 %5.04,751.942,802.0841.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล15,384.638,531.0044.5 %5.03,154.621,317.6558.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล27,516.1929,301.95-6.5 %0.04,295.582,656.2038.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล26,203.9816,385.0437.5 %5.03,591.9617.1099.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล33,024.6729,425.0410.9 %5.04,623.904,300.407.0 %3.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล102,691.7154,610.2846.8 %5.07,662.403,610.9552.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล25,738.4820,291.1521.2 %5.01,685.762,185.28-29.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล150,488.4795,606.5836.5 %5.03,944.026,530.49-65.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู213,240.5285,421.0059.9 %5.03,462.242,022.8241.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล60,373.2587,765.81-45.4 %0.07,732.806,828.5011.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 19,813.8511,359.1042.7 %5.03,782.131,691.8755.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล16,479.163,677.0077.7 %5.02,127.721,093.4548.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล205588.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014919.061ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,033,936 1,321,506 35.03 % 5.0 191,156 114,155 40.28 % 5.0