จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล185,381.0974,812.0059.6 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ311.88ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล56,242.5944,931.7420.1 %5.010,913.104,870.6555.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล29,933.521,700.0094.3 %5.01,408.44228.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดนไม่ครบ3,096.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู23,239.584,058.0082.5 %5.01,772.04456.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า22,755.234,423.0080.6 %5.02,133.90456.0078.6 %5.0
ด่านศุลกากรสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรวังประจัน27,047.4034,346.00-27.0 %0.03,136.50957.6069.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล21,118.678,927.0057.7 %5.04,409.642,934.5533.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล29,908.5113,193.0055.9 %5.07,813.534,630.8740.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล18,841.229,550.0049.3 %5.03,477.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูลไม่ครบ7,351.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล16,281.6111,920.0026.8 %5.03,231.606,053.16-87.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูลไม่ครบ13,258.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล19,680.779,294.0052.8 %5.03,801.142,677.1029.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล27,274.4557,902.49-112.3 %0.05,761.561,716.6570.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล20,530.2815,527.0024.4 %5.04,029.321,305.3067.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล19,903.434,625.0076.8 %5.03,858.18309.1092.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล17,754.127,810.0056.0 %5.02,983.451,259.2757.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,786.6410,110.65-49.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูลไม่ครบ8,843.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล28,756.0453,911.99-87.5 %0.06,672.55562.1291.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล66,933.696,847.0089.8 %5.03,515.881,531.4056.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล22,240.8317,374.0021.9 %5.04,656.853,129.3232.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล19,289.7310,712.0044.5 %5.03,572.942,401.3732.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล24,203.938,765.0063.8 %5.04,581.042,543.1244.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล17,202.2210,542.0038.7 %5.02,622.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล55,835.5356,323.98-0.9 %0.02,219.311,525.3331.3 %5.0
รจจ.สตูล 189,575.72189,502.980.0 %0.53,607.653,138.1813.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล16,200.413,138.0080.6 %5.02,222.82982.8555.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล22,576.379,974.0055.8 %5.04,751.942,802.0841.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล15,409.828,531.0044.6 %5.03,154.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล26,250.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,591.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,300.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล102,766.6354,610.2846.9 %5.07,662.403,610.9552.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล150,746.4895,606.5836.6 %5.03,944.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู213,623.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,462.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล16,510.473,677.0077.7 %5.02,127.721,093.4548.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล205,951.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014,919.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,284,140 832,535 0.00 % 0.0 107,630 61,285 0.00 % 0.0