จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง14,931.364,343.0070.9 %5.02,281.741,194.7947.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง53,299.3030,990.4141.9 %5.0750.96946.57-26.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง121,611.3656,392.2653.6 %5.0427.741,174.93-174.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง17,965.787,082.0060.6 %5.03,536.70860.7075.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง19059.5217091.010.3 %5.03764.9102ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง80,884.8347,406.0541.4 %5.015,212.464,559.0570.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง32,505.7915,219.3153.2 %5.01,723.35437.5574.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง24,015.626,586.0072.6 %5.01,653.00497.7069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด23,821.155,496.0076.9 %5.01,892.52535.1471.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว26,147.234,083.0084.4 %5.01,644.48497.2869.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา22,754.822,400.0089.5 %5.01,518.06530.3165.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน22,872.893,500.0084.7 %5.01,888.44497.4473.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา22,683.161,483.0093.5 %5.01,582.98416.8673.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ22,289.743,387.0084.8 %5.01,790.04616.0065.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง22,238.701,654.0092.6 %5.0838.68226.3473.0 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง69,077.3426,930.2661.0 %5.04,618.841,951.3057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง26,002.5127,826.40-7.0 %0.06,617.325,209.8621.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง17,735.4912,899.0027.3 %5.03,365.59611.1781.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง30,008.8211,774.0060.8 %5.06,255.934,936.8621.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง19,003.626,810.0064.2 %5.03,993.121,969.3550.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง17,725.896,600.0062.8 %5.03,536.702,630.0025.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง26,263.9011,653.0055.6 %5.06,851.765,190.8024.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง12,881.1718,242.00-41.6 %0.03,121.462,413.9522.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง36,730.4627,274.7025.7 %5.07,625.079,312.85-22.1 %0.0
ส.ป.ก.ตรัง22,200.2615,116.9131.9 %5.05,019.961,932.7661.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง42,563.8773,546.50-72.8 %0.08,556.961,389.0583.8 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง952,012.44734,073.0022.9 %5.02,659.593,687.60-38.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง21,378.6615,700.0026.6 %5.04,791.782,766.1642.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง35,277.4523,511.5433.4 %5.023,537.325,398.4777.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 28577.4813562.052.5 %5.0442.26001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง18,657.713,938.0078.9 %5.04,107.1840.9299.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง17,361.296,044.5065.2 %5.03,422.64876.1074.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง21,390.0420,298.005.1 %2.54,791.762,143.9055.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง38,280.39160,255.42-318.6 %0.09,926.1013,405.04-35.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง28,355.1928,264.000.3 %0.58,005.491,883.8776.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง29,839.419,865.0066.9 %5.04,563.601,952.8157.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง61,174.9772,708.87-18.9 %0.08,770.19916.7589.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง25,670.3714,563.0043.3 %5.06,312.983,693.6041.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง24,447.3522,219.449.1 %4.55,818.643,728.2035.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง20,851.3112,376.0040.6 %5.04,791.791,301.5072.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง23,949.7512,444.0048.0 %5.06,027.812,600.9356.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง19,030.7623,543.00-23.7 %0.03,764.94480.7087.2 %5.0
สพ.ตรัง74,894.6164,370.0014.1 %5.05,795.461,929.3966.7 %5.0
รจจ.ตรัง 937,443.44315,458.0066.3 %5.06,325.616,001.655.1 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง23,024.2117,850.0022.5 %5.05,476.342,701.8050.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง17,773.296,728.0062.1 %5.03,536.711,811.6548.8 %5.0
สปส.จ.ตรัง32,951.4429,872.009.3 %4.56,046.742,415.8560.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง18,620.157,566.0059.4 %5.03,993.121,821.1554.4 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง28,561.8337,048.32-29.7 %0.04,791.723,498.8527.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)139,248.5251,207.3463.2 %5.014,437.805,046.2965.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1171,469.7379,156.0853.8 %5.07,366.082,977.1559.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2191,418.6671,333.7662.7 %5.08,121.065,226.4235.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 441,159.7929,751.5327.7 %5.01,907.564,269.30-123.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง383,478.19340,026.0011.3 %5.06,290.224,144.6534.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง148,225.56179,182.02-20.9 %0.04,278.545,092.85-19.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง105,104.53101,915.293.0 %1.53,760.382,488.5033.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง89,016.4181,980.277.9 %3.53,440.281,666.5651.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง286,300.66124,149.0356.6 %5.04,008.603,091.0222.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน83,844.9148,762.0041.8 %5.03,719.281,935.1548.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด237,655.70139,206.0041.4 %5.04,534.0855,848.48-1,131.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง62,731.93110,661.00-76.4 %0.010,540.024,971.5652.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง234,315.22123,438.6247.3 %5.04,557.152,676.2341.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 21,185.3414,359.0032.2 %5.05,152.982,700.8547.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังไม่ครบ5545.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1103.6055ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง224,585.3972,824.0167.6 %5.023,939.1654,225.96-126.5 %0.0
รวม 5,766,539 3,665,996 36.43 % 5.0 339,615 271,956 19.92 % 5.0