จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง53,551.2630,990.4142.1 %5.0750.96946.57-26.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง122,184.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0427.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรังไม่ครบ17,091.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง32,643.5615,219.3153.4 %5.01,723.35437.5574.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง24,132.016,586.0072.7 %5.01,653.00497.7069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด23,938.895,496.0077.0 %5.01,892.52535.1471.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว26,275.354,083.0084.5 %5.01,644.48497.2869.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา22,866.022,400.0089.5 %5.01,518.06530.3165.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน22,984.483,500.0084.8 %5.01,888.44497.4473.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา22,793.831,483.0093.5 %5.01,582.98416.8673.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ22,399.733,387.0084.9 %5.01,790.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง22,348.961,654.0092.6 %5.0838.68226.3473.0 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง69,403.0126,930.2661.2 %5.04,618.841,951.3057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง26,123.6027,826.40-6.5 %0.06,617.325,209.8621.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง30,167.1111,774.0061.0 %5.06,255.934,936.8621.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังไม่ครบ6,810.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,969.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง17,806.946,600.0062.9 %5.03,536.702,630.0025.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง26,392.0211,653.0055.8 %5.06,851.765,190.8024.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง36,910.7927,274.7026.1 %5.07,625.079,312.85-22.1 %0.0
ส.ป.ก.ตรัง22,304.9515,116.9132.2 %5.05,019.961,932.7661.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรังไม่ครบ73,546.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,389.05ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานตรัง956,574.25734,073.0023.3 %5.02,659.593,687.60-38.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง21,481.4915,700.0026.9 %5.04,791.782,766.1642.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง18,746.123,938.0079.0 %5.04,107.1840.9299.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง17,447.356,044.5065.4 %5.03,422.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง21,493.4420,298.005.6 %2.54,791.762,143.9055.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง38,571.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,926.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,883.87ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง29,976.629,865.0067.1 %5.04,563.601,952.8157.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง25,791.0314,563.0043.5 %5.06,312.983,693.6041.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง24,565.8922,219.449.6 %4.55,818.633,728.2035.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง20,955.9912,376.0040.9 %5.04,791.791,301.5072.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง24,066.2712,444.0048.3 %5.06,027.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง19,124.3423,543.00-23.1 %0.03,764.94480.7087.2 %5.0
สพ.ตรัง75,246.8364,370.0014.5 %5.05,795.461,929.3966.7 %5.0
รจจ.ตรัง 941,892.44315,458.0066.5 %5.06,325.616,001.655.1 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง23,136.2717,850.0022.8 %5.05,476.342,701.8050.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง17,860.756,728.0062.3 %5.03,536.711,811.6548.8 %5.0
สปส.จ.ตรัง33,104.2729,872.009.8 %4.56,046.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง28,696.4837,048.32-29.1 %0.04,791.723,498.8527.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)139,730.2751,207.3463.4 %5.014,437.805,046.2965.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 441,354.0529,751.5328.1 %5.01,907.564,269.30-123.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง385,279.00340,026.0011.7 %5.06,290.224,144.6534.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง148,926.66179,182.02-20.3 %0.04,278.545,092.85-19.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง105,598.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,760.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง287,851.47124,149.0356.9 %5.04,008.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียนไม่ครบ48,762.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,935.15ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด239,187.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,534.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง63,035.88110,661.00-75.6 %0.010,540.024,971.5652.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,676.23ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 21,290.1814,359.0032.6 %5.05,152.982,700.8547.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังไม่ครบ5,545.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,103.61ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง225,640.8472,824.0167.7 %5.023,939.1654,225.96-126.5 %0.0
รวม 4,116,311 2,470,524 0.00 % 0.0 188,092 151,940 0.00 % 0.0