จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง15,790.516,091.0061.4 %5.02,340.65725.1569.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง113,578.289,696.5691.5 %5.0377.04802.47-112.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง23,257.679,813.0057.8 %5.03,709.98297.0892.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง89,540.2861,661.2831.1 %5.015,309.664,006.3073.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน24,205.912,338.0090.3 %5.01,970.58307.4084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 24,443.822,791.0088.6 %5.01,463.10198.4286.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน22,808.242,734.0088.0 %5.01,447.38362.4875.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด22,687.673,442.0084.8 %5.01,447.68449.9068.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต23,465.952,077.0091.1 %5.02,303.76418.4081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน24,474.861,819.0092.6 %5.01,694.76417.0875.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว22,817.892,584.0088.7 %5.0875.04261.8770.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม23,234.333,106.0086.6 %5.01,110.66351.4368.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง25,745.0330,944.45-20.2 %0.05,166.662,657.1548.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด46,966.593,869.0091.8 %5.015,581.032,223.0085.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง29,187.6112,337.0057.7 %5.04,913.703,152.1035.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง29,110.246,644.0077.2 %5.04,166.163,572.0014.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง32,360.3415,595.0051.8 %5.05,326.225,758.90-8.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง12,937.9116,809.00-29.9 %0.02,989.801,805.1339.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง31,163.1724,381.0021.8 %5.08,273.646,036.9727.0 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง32,665.6120,102.0038.5 %5.04,197.733,215.2523.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง84,778.5367,765.3620.1 %5.07,303.931,725.4276.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง21,608.6813,137.0339.2 %5.04,451.732,879.5835.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง11,442.507,576.0033.8 %5.0273.24530.94-94.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง17,239.455,763.6366.6 %5.02,682.96384.2785.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง18,178.845,930.2167.4 %5.02,911.202,479.6514.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง20,759.0716,835.8318.9 %5.04,204.221,317.6568.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง52,894.26205,328.23-288.2 %0.050,766.4312,270.5075.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง35,150.3536,664.00-4.3 %0.09,675.812,111.4478.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง25,013.9613,538.0045.9 %5.03,369.791,404.5458.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง33,715.0545,624.59-35.3 %0.07,151.69537.4192.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงไม่ครบ4253.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง21,992.7217,648.0019.8 %5.04,850.863,227.1033.5 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง24,768.536,618.0073.3 %5.03,530.581,655.0153.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง28,790.2813,500.0053.1 %5.05,573.481,773.1468.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง41,193.9631,150.4824.4 %5.03,938.04359.8090.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง69,093.2710,916.0084.2 %5.017,516.642,456.0186.0 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง ไม่ครบ173626.81ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2673.3748ประเมินไม่ได้0.0
ทสป.บ้านนาวง 63,918.7968,849.62-7.7 %0.02,500.782,692.65-7.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง16,107.995,187.0067.8 %5.02,454.761,023.0058.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง16,173.814,350.3073.1 %5.03,168.11944.2970.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง26,305.6624,985.005.0 %2.54,983.911,790.7764.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง29,875.013,517.0088.2 %5.05,364.271,345.2074.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2213,805.9260,723.2371.6 %5.07,005.074,628.7533.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1733,416.3875,097.4089.8 %5.06,449.963,308.1548.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง156,799.8823,953.0184.7 %5.01,774.321,439.3418.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง533,766.38454,716.0014.8 %5.09,262.882,661.5671.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม162,389.6690,641.0044.2 %5.04,145.962,400.6242.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง1,168,906.80112,844.6190.3 %5.022,689.323,353.7885.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง113,051.0973,214.9935.2 %5.03,644.401,987.1445.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน66,708.711,310.4998.0 %5.02,966.194,762.18-60.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 262,023.8485,936.0167.2 %5.03,338.344,304.23-28.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง165,261.22112,008.0032.2 %5.010,046.1810,145.30-1.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 19,948.0814,486.3427.4 %5.04,013.341,862.0353.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง17,943.707,452.0058.5 %5.02,662.561,281.8351.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง101,097.37102,658.00-1.5 %0.024,868.9712,192.7551.0 %5.0
รวม 5,044,562 2,058,760 59.19 % 5.0 334,205 134,255 59.83 % 5.0