จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง15,864.356,091.0061.6 %5.02,340.65725.1569.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง114,116.949,696.5691.5 %5.0377.04802.47-112.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง23,367.379,813.0058.0 %5.03,709.98297.0892.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง89,937.4462,561.2830.4 %5.015,309.664,006.3073.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน24,320.082,338.0090.4 %5.01,970.58307.4084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 24,558.982,791.0088.6 %5.01,463.10198.4286.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน22,920.222,734.0088.1 %5.01,447.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด22,799.923,442.0084.9 %5.01,447.68449.9068.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต23,579.792,077.0091.2 %5.02,303.76418.4081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน24,590.701,819.0092.6 %5.01,694.76417.0875.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว22,929.212,584.0088.7 %5.0875.04261.8770.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม23,346.113,106.0086.7 %5.01,110.66351.4368.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุงไม่ครบ30,944.45ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,657.15ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด47,963.703,869.0091.9 %5.015,581.032,223.0085.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง29,323.3212,337.0057.9 %5.04,913.703,152.1035.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง29,209.676,644.0077.3 %5.04,166.163,572.0014.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง32,515.8315,595.0052.0 %5.05,326.225,758.90-8.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง12,999.0816,809.00-29.3 %0.02,989.801,805.1339.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง31,316.2224,381.0022.1 %5.08,273.646,036.9727.0 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง32,835.3720,102.0038.8 %5.04,197.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง85,184.3167,765.3620.4 %5.07,303.931,725.4276.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง21,713.3213,137.0339.5 %5.04,451.732,879.5835.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง11,496.447,576.0034.1 %5.0273.24530.94-94.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง17,323.335,763.6366.7 %5.02,682.96384.2785.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง20,869.4616,835.8319.3 %5.04,204.221,317.6568.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง53,196.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.050,766.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง35,319.1236,664.00-3.8 %0.09,675.812,111.4478.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง25,144.9613,538.0046.2 %5.03,369.791,404.5458.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง33,880.7645,624.59-34.7 %0.07,151.69537.4192.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง24,899.026,618.0073.4 %5.03,530.581,655.0153.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง28,930.4113,500.0053.3 %5.05,573.481,773.1468.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง69,422.1710,916.0084.3 %5.017,516.642,456.0186.0 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง ไม่ครบ173,626.81ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,812.68ประเมินไม่ได้0.0
ทสป.บ้านนาวง 64,254.2068,849.62-7.2 %0.02,500.782,692.65-7.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง16,182.925,187.0067.9 %5.02,454.761,023.0058.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง26,430.7624,985.005.5 %2.54,983.911,790.7764.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง30,022.813,517.0088.3 %5.05,364.271,345.2074.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1736,959.3175,097.4089.8 %5.06,449.963,308.1548.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2214,759.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,005.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง157,535.6123,953.0184.8 %5.01,774.321,439.3418.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง536,305.88454,716.0015.2 %5.09,262.882,661.5671.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม163,155.7790,641.0044.4 %5.04,145.962,400.6242.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง1,174,564.90112,844.6190.4 %5.022,689.323,353.7885.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง113,584.0573,214.9935.5 %5.03,644.401,987.1445.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน67,035.591,310.4998.0 %5.02,966.194,762.18-60.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 263,331.0385,936.0167.4 %5.03,338.344,304.23-28.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง166,093.34112,008.0032.6 %5.010,046.1810,145.30-1.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 20,045.7814,486.3427.7 %5.04,013.341,862.0353.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง18,029.407,452.0058.7 %5.02,662.561,281.8351.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง101,570.19102,658.00-1.1 %0.024,868.9712,192.7551.0 %5.0
รวม 4,677,779 1,703,585 63.58 % 5.0 250,754 104,110 0.00 % 0.0