จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี16,314.592,120.0087.0 %5.02,291.81836.0063.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี86,311.3755,098.4936.2 %5.0468.81246.3347.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี18,464.929,607.0048.0 %5.03,071.46960.7668.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี19,404.4313,281.0031.6 %5.03,356.715.7099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี136,661.4188,393.2035.3 %5.013,986.752,676.1580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี29,150.876,949.0076.2 %5.01,400.33329.6576.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี22,401.602,129.0090.5 %5.01,544.64969.0037.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง22,825.403,566.0084.4 %5.01,016.04116.3788.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์22,642.454,229.0081.3 %5.01,207.26355.3070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก23,085.732,652.0088.5 %5.0949.68437.0054.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง22,673.265,279.0076.7 %5.0898.08513.0042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ22,717.142,178.0090.4 %5.01,290.72389.5069.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ23,198.901,923.0091.7 %5.01,219.24500.6558.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง21,787.652,263.0089.6 %5.01,175.34727.7038.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น21,612.451,337.0093.8 %5.01,400.46961.4031.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน24,852.701,906.0092.3 %5.01,031.34418.0059.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ22,113.701,487.0093.3 %5.01,501.26754.9349.7 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี66,183.8826,358.4260.2 %5.03,007.97974.7067.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี36,470.949,851.0073.0 %5.04,789.842,087.1556.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ20,383.344,805.0076.4 %5.02,638.341,344.2549.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี32,172.579,020.0072.0 %5.08,567.208,352.402.5 %1.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี18,869.758,696.0053.9 %5.03,337.802,657.1520.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี24,483.335,788.0076.4 %5.03,432.863,668.90-6.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี26,879.9111,857.0055.9 %5.04,554.712,932.5935.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี21,761.6515,073.0030.7 %5.03,225.003,198.270.8 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี32,900.3523,533.8628.5 %5.08,681.286,337.4527.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี20,897.1913,208.1736.8 %5.04,041.301,212.1070.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี88,224.0973,453.9916.7 %5.07,939.651,224.6484.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี25,002.5815,901.9836.4 %5.05,638.641,499.8873.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี17,475.248,683.0050.3 %5.0285.24201.6129.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี20,282.305,560.0072.6 %5.03,699.12319.2091.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี17,259.021,469.0091.5 %5.02,634.201,628.3038.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี29,057.4423,327.0219.7 %5.04,840.061,495.9069.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี45,185.525,856.0087.0 %5.011,343.5428,547.05-151.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี53,927.3729,653.0045.0 %5.011,514.693,259.9271.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี21,949.037,620.0065.3 %5.04,573.732,050.0055.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี64,200.6941,452.8035.4 %5.09,061.62635.5593.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี67,621.118,797.0087.0 %5.03,546.962,601.6126.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี23,548.827,721.0067.2 %5.04,916.132,204.9555.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี44,794.426,860.0084.7 %5.05,980.921,318.6078.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี29,354.8914,497.0050.6 %5.06,285.262,860.1754.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี17,036.5712,508.0026.6 %5.02,558.16766.9270.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี212,624.7768,085.9968.0 %5.03,597.691,755.7451.2 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี408,969.22224,933.5345.0 %5.05,466.122,992.0245.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี18,636.875,161.0072.3 %5.02,875.172,039.1829.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี31,619.6921,192.4533.0 %5.06,399.382,346.9463.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี23,732.859,960.9058.0 %5.04,155.361,817.0156.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี78,554.3236,004.2654.2 %5.07,464.242,785.8262.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี26,093.6715,000.0042.5 %5.06,019.061,246.0079.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี47,649.414,574.2190.4 %5.06,437.403,981.3038.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี45,716.4213,795.0069.8 %5.05,949.702,157.5563.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1496,423.3864,661.8887.0 %5.04,308.603,431.6020.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2185,033.4163,661.0465.6 %5.05,123.785,515.01-7.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3301,478.8447,214.5084.3 %5.04,291.943,252.6924.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี38,336.1532,351.7115.6 %5.02,013.901,972.852.0 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี328,755.38236,202.0028.2 %5.05,845.128,077.25-38.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี247,760.59156,773.0036.7 %5.04,096.043,701.209.6 %4.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี363,707.94166,994.9854.1 %5.03,416.512,798.7018.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี458,020.53240,353.6447.5 %5.03,699.663,317.7010.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี289,791.9759,627.0179.4 %5.03,426.605,985.40-74.7 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี307,446.6689,354.4670.9 %5.03,628.685,381.26-48.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี81,615.8888,080.67-7.9 %0.08,223.9612,424.76-51.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 19,247.1912,715.7733.9 %5.03,394.851,044.7969.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี18,795.064,852.0074.2 %5.01,734.212,753.86-58.8 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี282,381.5969,186.0075.5 %5.040,299.1068,171.55-69.2 %0.0
รวม 5,734,533 2,326,684 59.43 % 5.0 310,771 243,527 21.64 % 5.0