จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี16,373.932,120.0087.1 %5.02,291.81836.0063.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี86,616.4755,098.4936.4 %5.0468.81246.3347.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี18,531.899,607.0048.2 %5.03,071.46960.7668.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี137,150.7788,393.2035.6 %5.013,986.752,676.1580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี29,252.536,949.0076.2 %5.01,400.33329.6576.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรีไม่ครบ2,129.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ969.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง22,910.683,566.0084.4 %5.01,016.04116.3788.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์ไม่ครบ4,229.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ355.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก23,169.692,652.0088.6 %5.0949.68437.0054.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง22,755.445,279.0076.8 %5.0898.08513.0042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ22,799.462,178.0090.4 %5.01,290.72389.5069.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ23,281.821,923.0091.7 %5.01,219.24500.6558.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง21,868.502,263.0089.7 %5.01,175.34727.7038.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น21,693.271,337.0093.8 %5.01,400.46961.4031.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน24,940.231,906.0092.4 %5.01,031.34418.0059.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ22,194.641,487.0093.3 %5.01,501.26754.9349.7 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี66,420.9726,358.4260.3 %5.03,007.97974.7067.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี36,598.699,851.0073.1 %5.04,789.842,087.1556.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ20,453.954,805.0076.5 %5.02,638.341,344.2549.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี32,285.449,020.0072.1 %5.08,567.208,352.402.5 %1.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี18,936.938,696.0054.1 %5.03,337.802,657.1520.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี24,578.915,788.0076.5 %5.03,432.863,668.90-6.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีไม่ครบ11,857.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี21,838.1715,073.0031.0 %5.03,225.003,198.270.8 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี33,017.1923,533.8628.7 %5.08,681.286,337.4527.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี88,538.8973,453.9917.0 %5.07,939.651,224.6484.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี25,091.2815,901.9836.6 %5.05,638.641,499.8873.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี17,536.568,683.0050.5 %5.0285.24201.6129.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี17,321.301,469.0091.5 %5.02,634.201,628.3038.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี29,178.6723,327.0220.1 %5.04,840.061,495.9069.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี22,032.237,420.0066.3 %5.04,573.732,121.5053.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี64,452.4841,452.8035.7 %5.09,061.62635.5593.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี67,860.118,797.0087.0 %5.03,546.962,601.6126.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี23,631.987,721.0067.3 %5.04,916.132,204.9555.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี45,008.496,860.0084.8 %5.05,980.921,318.6078.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี29,458.4914,497.0050.8 %5.06,285.262,860.1754.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี17,099.5512,508.0026.9 %5.02,558.16766.9270.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี213,275.0668,085.9968.1 %5.03,597.691,755.7451.2 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี18,705.455,161.0072.4 %5.02,875.172,039.1829.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี31,730.3721,192.4533.2 %5.06,399.382,346.9463.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี23,816.129,960.9058.2 %5.04,155.361,817.0156.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี78,831.1736,004.2654.3 %5.07,464.242,785.8262.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี26,188.5515,000.0042.7 %5.06,019.061,246.0079.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี47,835.324,574.2190.4 %5.06,437.403,981.3038.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3302,541.9747,214.5084.4 %5.04,291.943,252.6924.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1498,179.3464,661.8887.0 %5.04,308.603,431.6020.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2185,676.2863,661.0465.7 %5.05,123.785,515.01-7.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี38,471.4932,351.7115.9 %5.02,013.901,972.852.0 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี329,939.53236,202.0028.4 %5.05,845.128,077.25-38.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี248,655.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,096.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี365,024.28166,994.9854.3 %5.03,416.512,798.7018.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี459,688.91240,353.6447.7 %5.03,699.663,317.7010.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี290,857.5359,627.0179.5 %5.03,426.605,985.40-74.7 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี308,054.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,628.685,381.26-48.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 19,316.7512,715.7734.2 %5.03,394.851,044.7969.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี18,861.844,852.0074.3 %5.01,734.212,753.86-58.8 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี283,360.0369,186.0075.6 %5.040,299.1068,171.55-69.2 %0.0
รวม 4,427,180 1,667,774 62.33 % 5.0 245,773 184,722 24.84 % 5.0