จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา24,295.061,067.0095.6 %5.03,066.951,453.1752.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,264.241,152.1281.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา141,527.7830,991.3178.1 %5.02,290.021,280.4944.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)352,193.3163,846.2281.9 %5.05,902.533,571.9739.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา17,503.3710,053.0042.6 %5.01,761.121,282.5927.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา22,904.29648.0097.2 %5.02,765.04328.8388.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา145,829.38101,707.0330.3 %5.011,364.183,185.8872.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน22,058.743,055.0086.2 %5.01,037.52599.4542.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา22,123.693,219.0085.4 %5.01,246.14488.3060.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง21,811.851,824.0091.6 %5.01,470.36703.9552.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา21,767.632,964.0086.4 %5.01,548.90649.8058.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต21,627.061,921.0091.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง23,536.863,289.0086.0 %5.01,802.04462.6574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,895.78424.6585.3 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง73,047.1152,991.4627.5 %5.05,990.162,377.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา18,821.6611,424.8239.3 %5.03,622.802,850.9521.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,404.441,030.7557.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา30,322.8011,927.0060.7 %5.08,244.759,310.89-12.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา22,074.249,006.0059.2 %5.03,884.50858.3177.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา19,333.7510,748.0044.4 %5.03,599.413,323.657.7 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา51,768.5217,434.6066.3 %5.07,310.823,289.7755.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา46,582.2042,325.009.1 %4.58,785.922,559.8970.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา28,895.137,725.4973.3 %5.07,687.865,474.8528.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา18,634.2213,076.5029.8 %5.03,789.561,298.4365.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา86,443.7882,862.254.1 %2.08,258.342,319.7171.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา24,341.1617,672.0027.4 %5.05,900.341,703.5671.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา15,576.194,845.0068.9 %5.02,781.72171.5993.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา17,043.863,161.0081.5 %5.03,078.222,376.3522.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา24,708.8121,353.0013.6 %5.05,634.122,964.2047.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา60,284.82191,740.00-218.1 %0.011,721.394,951.7357.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา63,322.3830,798.0551.4 %5.012,822.183,223.5474.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา22,085.0110,512.0052.4 %5.04,013.821,812.8954.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา65,648.1744,525.0132.2 %5.07,134.78656.1290.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา68,064.7311,855.0082.6 %5.04,207.892,675.2536.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา24,934.5425,788.06-3.4 %0.05,520.001,519.8072.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา31,740.6215,170.0052.2 %5.04,607.521,242.9173.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา34,853.8117,113.6850.9 %5.05,786.221,904.3067.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา41,824.6117,226.9658.8 %5.03,181.05435.3886.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา64,527.6520,086.0068.9 %5.05,527.713,599.6734.9 %5.0
รจก.ยะลา 275,909.88294,523.47-6.7 %0.06,006.933,900.4035.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา27,541.2325,603.067.0 %3.53,922.681,470.7562.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา22,238.6516,662.0025.1 %5.03,941.701,586.7959.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา17,338.1811,120.0035.9 %5.02,622.271,098.2058.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา25,009.3028,834.39-15.3 %0.05,938.383,207.5546.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา24,314.728,008.0067.1 %5.06,052.481,414.6876.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา58,341.1752,253.4210.4 %5.06,128.583,435.7543.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา123,016.6933,943.3672.4 %5.02,629.67142.1594.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1455,632.59108,565.3176.2 %5.05,971.942,932.1650.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2164,848.4866,898.7259.4 %5.06,756.982,161.4068.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต393,138.4034,006.8463.5 %5.011,170.923,892.0465.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2561,459.7519,297.4396.6 %5.03,241.123,041.056.2 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา381,511.69323,206.0015.3 %5.07,625.766,617.8813.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา190,806.05406,967.00-113.3 %0.03,891.001,569.6859.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา126,636.3273,186.0042.2 %5.03,680.821,662.5054.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน145,455.7887,996.0039.5 %5.03,897.307,140.20-83.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง185,037.95101,491.0045.2 %5.05,625.121,801.3668.0 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา68,313.9876,615.15-12.2 %0.017,491.0815,333.7512.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา321,627.19251,148.5521.9 %5.05,897.802,088.1164.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 22,299.6121,687.002.7 %1.05,025.612,989.6540.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา12,980.31951.0092.7 %5.01,254.481,394.85-11.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา494,167.91114,114.9976.9 %5.0128,884.6778,600.5139.0 %5.0
รวม 5,589,685 3,073,030 45.02 % 5.0 436,568 226,997 48.00 % 5.0