จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา24,353.751,067.0095.6 %5.03,066.951,453.1752.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,152.12ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา141,859.1930,991.3178.2 %5.02,290.021,280.4944.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)353,021.5963,846.2281.9 %5.05,902.533,571.9739.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา17,544.1910,053.0042.7 %5.01,761.121,282.5927.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา22,953.30449.0098.0 %5.02,765.04283.2689.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง23,594.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,802.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรเบตง73,227.6052,991.4627.6 %5.05,990.162,377.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา18,867.2911,424.8239.4 %5.03,622.802,850.9521.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,404.441,030.7557.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา30,396.6211,927.0060.8 %5.08,244.759,310.89-12.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา22,126.169,006.0059.3 %5.03,884.50858.3177.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา19,376.8210,748.0044.5 %5.03,599.413,323.657.7 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา51,870.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,310.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา18,679.9913,076.5030.0 %5.03,789.561,298.4365.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา24,399.1517,672.0027.6 %5.05,900.341,703.5671.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา15,612.614,845.0069.0 %5.02,781.72171.5993.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา17,084.803,161.0081.5 %5.03,078.222,376.3522.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดยะลา60,427.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,721.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา22,136.6410,512.0052.5 %5.04,013.821,812.8954.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา68,224.3811,855.0082.6 %5.04,207.892,675.2536.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา25,000.8725,788.06-3.1 %0.05,520.001,519.8072.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา31,814.8215,170.0052.3 %5.04,607.521,242.9173.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา34,938.1617,113.6851.0 %5.05,786.221,904.3067.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลาไม่ครบ20,086.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจก.ยะลา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา27,606.1625,603.067.3 %3.53,922.681,470.7562.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา22,292.0116,662.0025.3 %5.03,941.701,586.7959.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา17,381.8611,120.0036.0 %5.02,622.271,098.2058.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา25,069.8728,834.39-15.0 %0.05,938.383,207.5546.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา24,374.748,008.0067.1 %5.06,052.481,414.6876.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา58,516.0052,253.4210.7 %5.06,128.583,435.7543.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา123,295.1633,943.3672.5 %5.02,629.67142.1594.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,892.04ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1456,924.31108,565.3176.2 %5.05,971.942,932.1650.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2165,306.2266,898.7259.5 %5.06,756.982,161.4068.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2ไม่ครบ19,365.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา382,410.16323,206.0015.5 %5.07,625.766,617.8813.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา126,932.3843,359.0065.8 %5.03,680.821,013.1872.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน145,795.9487,996.0039.6 %5.03,897.307,140.20-83.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง185,487.30101,491.0045.3 %5.05,625.121,801.3668.0 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลาไม่ครบ27,555.74ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,423.00ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา322,367.44251,148.5522.1 %5.05,897.802,088.1164.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 22,325.4121,687.002.9 %1.05,025.612,989.6540.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา13,011.21951.0092.7 %5.01,254.481,394.85-11.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 3,100,714 1,503,424 0.00 % 0.0 160,189 82,823 0.00 % 0.0