จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส18,769.139,173.0051.1 %5.02,792.342,092.2925.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส81,209.01115,861.25-42.7 %0.0461.40933.62-102.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส101,759.8057,085.0043.9 %5.0610.2091.5985.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส19084.60911326.040.7 %5.02254.6401ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส71,561.8459,352.0017.1 %5.017,358.605,813.8566.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ22,949.715,276.0077.0 %5.01,233.90514.7458.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ22,508.361,943.0091.4 %5.01,088.88544.9750.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ23,254.9978.0099.7 %5.0962.28386.4359.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ25,943.182,487.0090.4 %5.01,207.32199.3983.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ22,891.482,232.0090.2 %5.01,653.78561.2966.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร22,458.572,798.0087.5 %5.01,975.44555.1371.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง22,797.582,627.0088.5 %5.02,176.56503.2676.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน22649.7791155.094.9 %5.02602.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก27,112.445,526.0079.6 %5.02,439.78470.7880.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี23,161.112,771.0088.0 %5.01,512.00432.7571.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ7,786.3578.0099.0 %5.01,334.94696.3747.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง22,157.711,997.0091.0 %5.01,126.20529.7653.0 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก60,336.51148,078.81-145.4 %0.06,419.871,961.2569.5 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ72,244.9983,631.22-15.8 %0.04,358.562,658.4039.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส68,284.1534,213.0049.9 %5.04,294.623,675.5514.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส17,193.686.00100.0 %5.02,341.621,330.0043.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ15,436.863,170.0079.5 %5.02,416.44348.8985.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก16,349.494,706.0071.2 %5.03,004.982,024.1532.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส17,162.995,864.8065.8 %5.03,115.321,213.1961.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส20,593.766,760.0067.2 %5.04,484.763,172.6529.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส43,197.196,024.6086.1 %5.04,173.983,792.109.1 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส25,110.4413,349.0046.8 %5.06,272.288,008.54-27.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส13,489.2834,310.50-154.4 %0.03,120.044,774.10-53.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส25,333.0614,413.0043.1 %5.06,348.424,828.6123.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส20,518.326,742.9067.1 %5.04,560.852,173.3752.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส58,607.4563,405.05-8.2 %0.07,793.581,351.6682.7 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส573,460.38717,873.00-25.2 %0.03,865.743,150.0218.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส20,606.4611,832.0042.6 %5.04,408.724,246.503.7 %1.5
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส70,721.3228,792.0059.3 %5.0431.52473.10-9.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส19,363.659,386.0051.5 %5.04,184.43178.0595.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส16,950.075,389.0068.2 %5.03,096.621,380.3355.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส150,414.3018,531.0087.7 %5.056,322.411,557.4097.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส93,638.62161,492.00-72.5 %0.021,028.6821,883.60-4.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส32,300.1030,621.005.2 %2.59,048.6013,725.66-51.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส29,442.2711,627.0060.5 %5.04,161.59951.6677.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส37,438.4545,870.00-22.5 %0.010,357.521,289.9087.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส47,730.896,402.0086.6 %5.04,313.645,047.35-17.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส24,580.4526,602.00-8.2 %0.05,796.904,510.6022.2 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส24,828.3714,889.0040.0 %5.05,055.241,383.4072.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส29,015.9416,099.0044.5 %5.07,698.482,312.9070.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส17,579.5814,573.0017.1 %5.03,191.70395.0887.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส84,195.8541,238.0051.0 %5.03,600.292,758.3323.4 %5.0
รจจ.นราธิวาส 292,177.00165,638.4743.3 %5.04,948.624,101.4317.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส21,015.7527,142.98-29.2 %0.03,686.101,478.1359.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส25,119.5923,190.007.7 %3.56,196.202,676.1556.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส18,342.9212,500.0031.9 %5.03,514.971,644.4553.2 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส37,049.3228,769.2622.3 %5.07,641.263,521.6553.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส28,169.0217,554.0037.7 %5.06,728.683,012.0155.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส30,276.0125,797.3514.8 %5.05,587.704,243.7024.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)238,153.4752,251.7678.1 %5.015,426.022,282.9085.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1657,118.3887,137.7686.7 %5.07,357.635,067.0431.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2454,211.5370,965.4884.4 %5.011,079.407,922.0528.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส8,020.0218,986.00-136.7 %0.01,793.292,573.32-43.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส179,830.0363,828.0064.5 %5.04,820.184,008.3216.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก445,414.6999,896.7777.6 %5.05,144.564,728.708.1 %4.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส66,302.9989,492.00-35.0 %0.011,612.2216,739.29-44.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 21,845.6813,506.8338.2 %5.04,713.002,773.6941.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส16,329.198,893.4845.5 %5.02,659.321,605.4139.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส344,781.63115,494.0066.5 %5.036,433.3274,435.75-104.3 %0.0
รวม 5,188,338 2,788,700 46.25 % 5.0 386,544 263,697 31.78 % 5.0