จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส18,816.539,173.0051.3 %5.02,792.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส81,399.30115,861.25-42.3 %0.0461.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส101,996.6057,085.0044.0 %5.0610.20112.2981.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส71,727.4759,352.0017.3 %5.017,358.605,813.8566.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ23,006.355,276.0077.1 %5.01,233.90514.7458.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ22,563.861,943.0091.4 %5.01,088.88544.9750.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ23,310.9078.0099.7 %5.0962.28386.4359.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ26,017.242,487.0090.4 %5.01,207.32199.3983.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ22,947.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,653.78561.2966.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง22,855.702,627.0088.5 %5.02,176.56503.2676.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน22,702.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,602.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก27,175.795,526.0079.7 %5.02,439.78470.7880.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี23,218.642,771.0088.1 %5.01,512.00432.7571.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ7,800.9978.0099.0 %5.01,334.94696.3747.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง22,212.521,997.0091.0 %5.01,126.20529.7653.0 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก60,483.53148,078.81-144.8 %0.06,419.871,961.2569.5 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ72,416.2983,631.22-15.5 %0.04,358.562,658.4039.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส68,445.1334,213.0050.0 %5.04,294.623,675.5514.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส17,234.426.00100.0 %5.02,341.621,330.0043.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ15,475.053,170.0079.5 %5.02,416.44348.8985.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก16,387.734,706.0071.3 %5.03,004.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส17,203.655,864.8065.9 %5.03,115.321,213.1961.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส20,643.486,760.0067.3 %5.04,484.763,172.6529.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส43,296.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,173.983,792.109.1 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส25,170.2613,349.0047.0 %5.06,272.288,008.54-27.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส13,522.6034,310.50-153.7 %0.03,120.044,774.10-53.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส25,392.1014,413.0043.2 %5.06,348.424,828.6123.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส20,568.616,742.9067.2 %5.04,560.852,173.3752.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส58,744.0563,405.05-7.9 %0.07,793.581,351.6682.7 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส574,821.50717,873.00-24.9 %0.03,865.743,150.0218.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส20,656.8111,832.0042.7 %5.04,408.724,246.503.7 %1.5
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส70,886.6528,792.0059.4 %5.0431.52473.10-9.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส19,408.509,386.0051.6 %5.04,184.43178.0595.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส16,990.985,389.0068.3 %5.03,096.621,380.3355.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส150,773.7318,531.0087.7 %5.056,322.411,557.4097.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส93,857.80161,492.00-72.1 %0.021,028.6821,883.60-4.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส29,516.4711,627.0060.6 %5.04,161.59951.6677.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส37,534.3145,870.00-22.2 %0.010,357.521,289.9087.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส47,844.536,402.0086.6 %5.04,313.645,047.35-17.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส24,638.3440,601.52-64.8 %0.05,796.904,510.6022.2 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส24,890.0614,889.0040.2 %5.05,055.241,383.4072.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส29,085.6416,099.0044.6 %5.07,698.482,312.9070.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส17,622.2214,573.0017.3 %5.03,191.70395.0887.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส84,393.9541,238.0051.1 %5.03,600.292,758.3323.4 %5.0
รจจ.นราธิวาส 292,855.03165,638.4743.4 %5.04,948.624,101.4317.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส21,065.2027,142.98-28.9 %0.03,686.101,478.1359.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส24,950.7123,190.007.1 %3.56,196.202,676.1556.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส18,386.7812,500.0032.0 %5.03,514.971,644.4553.2 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส37,137.9428,769.2622.5 %5.07,641.263,521.6553.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส28,235.1617,554.0037.8 %5.06,728.683,012.0155.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส30,345.3525,797.3515.0 %5.05,587.704,243.7024.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)239,139.3352,251.7678.2 %5.015,426.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1658,862.1987,137.7686.8 %5.07,357.635,067.0431.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2455,420.7570,965.4884.4 %5.011,079.407,922.0528.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส8,038.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,793.292,573.32-43.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส180,232.0263,828.0064.6 %5.04,820.183,367.6530.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,728.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส66,460.0889,492.00-34.7 %0.011,612.2216,739.29-44.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 21,897.5613,506.8338.3 %5.04,713.002,773.6941.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส16,368.378,893.4845.7 %5.02,659.321,605.4139.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส345,466.75115,494.0066.6 %5.036,433.3274,435.75-104.3 %0.0
รวม 4,583,534 2,629,661 42.63 % 5.0 348,690 236,734 32.11 % 5.0