จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 44,695.1529,402.8034.2 %5.0267.12688.96-157.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ20,760.5412,398.0040.3 %5.03,654.78422.8688.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ40,324.3125,169.6237.6 %5.07,762.265,905.8323.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ26412.914690.082.2 %5.02513.8201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ24,165.303,440.0085.8 %5.01,507.862,526.39-67.5 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย24,397.163,599.0085.2 %5.02,358.30619.6973.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา25,246.684,256.0083.1 %5.03,307.62383.6788.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด24,362.754,418.0081.9 %5.01,548.48366.0576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง23,799.762,346.0090.1 %5.02,033.52530.6373.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล24,142.242,739.0088.7 %5.01,324.56490.5263.0 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ51,747.0449,316.004.7 %2.04,410.12788.3982.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ30,922.8321,973.6728.9 %5.05,252.164,610.4412.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ18,385.025,167.5671.9 %5.02,627.942,524.363.9 %1.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ24,124.4415,488.0035.8 %5.05,309.22679.4987.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ19,801.987,252.0063.4 %5.03,464.642,846.8017.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ17,148.136,431.0062.5 %5.02,742.062,554.776.8 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ22,906.214,038.0082.4 %5.04,453.503,087.1830.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ9,980.535,242.0047.5 %5.02,291.822,099.508.4 %4.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ27,224.6216,823.8038.2 %5.06,050.824,181.1530.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)22,425.1612,577.0043.9 %5.04,111.20514.1887.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ83,159.5336,316.7456.3 %5.06,704.091,453.6278.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ29,497.1412,223.0058.6 %5.03,997.083,497.3412.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ21,689.144,977.0077.1 %5.03,997.08803.5379.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ19,316.474,527.0076.6 %5.02,961.731,621.4545.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ21,905.1321,716.000.9 %0.53,883.021,157.2370.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ98,175.0050,238.0048.8 %5.030,125.104,696.8084.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ57,350.6621,727.0062.1 %5.06,735.424,934.3026.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ36287.672ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09131.4004ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ26,694.489,796.0063.3 %5.04,111.201,594.1061.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ70,097.142,726.0096.1 %5.03,312.541,397.9357.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ21751.211ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03883.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ37,267.9217,596.0052.8 %5.05,290.162,770.1947.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ41,862.507,650.0081.7 %5.04,928.872,152.1356.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ16,969.818,617.0049.2 %5.02,742.06452.2883.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ71,970.4413,197.0081.7 %5.05,688.783,308.7541.8 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 237,639.64198,141.8016.6 %5.04,514.194,855.38-7.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ18,408.336,104.0066.8 %5.02,627.941,471.6644.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ23,736.9217,326.5027.0 %5.03,426.602,025.4040.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ34,059.877,237.0078.8 %5.08,446.86723.1991.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ17,859.9516,300.008.7 %4.03,825.963,619.965.4 %2.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ25,192.407,237.6971.3 %5.05,119.052,187.3557.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ21,997.1418,757.5214.7 %5.04,035.141,878.3953.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ906,297.3183,101.0590.8 %5.09,786.727,462.3823.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ47,832.8217,704.0063.0 %5.01,780.502,712.53-52.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา382,507.1621,714.0094.3 %5.04,506.483,183.4529.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ189,468.0391,198.0151.9 %5.03,676.983,379.698.1 %4.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ22,220.385,925.0073.3 %5.03,654.782,814.0023.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ17,552.215,390.0069.3 %5.02,353.211,557.0533.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ105,226.0768,443.9835.0 %5.022,554.3612,258.0245.7 %5.0
รวม 3,168,926 1,012,655 68.04 % 5.0 229,264 115,789 49.50 % 5.0