จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 44,545.4229,402.8034.0 %5.0267.12688.96-157.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ20,692.7612,398.0040.1 %5.03,654.78422.8688.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ40,186.4125,169.6237.4 %5.07,762.265,905.8323.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ26,322.054,690.0082.2 %5.02,513.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ24,081.593,440.0085.7 %5.01,507.862,526.39-67.5 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย24,268.813,599.0085.2 %5.02,358.30619.6973.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา25,159.254,256.0083.1 %5.03,307.62383.6788.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด24,278.034,418.0081.8 %5.01,548.48366.0576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง23,716.842,346.0090.1 %5.02,033.52530.6373.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล24,058.282,739.0088.6 %5.01,324.56490.5263.0 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ51,573.0349,316.004.4 %2.04,410.12788.3982.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ30,818.8621,973.6728.7 %5.05,252.164,610.4412.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ18,322.745,167.5671.8 %5.02,627.942,320.5111.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ24,039.5915,488.0035.6 %5.05,309.22679.4987.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ19,736.207,252.0063.3 %5.03,464.642,846.8017.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ17,088.106,431.0062.4 %5.02,742.062,554.776.8 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ22,829.224,038.0082.3 %5.04,453.503,087.1830.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ9,946.985,242.0047.3 %5.02,291.822,099.508.4 %4.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ27,133.1116,823.8038.0 %5.06,050.824,181.1530.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)22,349.7812,577.0043.7 %5.04,111.20514.1887.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ82,880.7436,316.7456.2 %5.06,704.091,453.6278.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ29,397.9912,223.0058.4 %5.03,997.083,497.3412.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ21,616.234,977.0077.0 %5.03,997.08803.5379.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ19,251.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,961.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ21,831.5021,716.000.5 %0.53,883.021,157.2370.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ97,845.0050,238.0048.7 %5.030,125.104,696.8084.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ57,157.8921,727.0062.0 %5.06,735.424,934.3026.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ36,165.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,131.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ26,604.759,796.0063.2 %5.04,111.201,594.1061.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ69,861.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,312.541,385.3958.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ21,678.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,883.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ41,709.227,650.0081.7 %5.04,928.872,152.1356.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ16,909.868,617.0049.0 %5.02,742.06452.2883.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ71,727.8113,197.0081.6 %5.05,688.783,308.7541.8 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 236,856.25198,141.8016.3 %5.04,514.194,855.38-7.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ18,346.526,104.0066.7 %5.02,627.941,471.6644.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ23,661.0117,326.5026.8 %5.03,426.602,025.4040.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ33,944.827,237.0078.7 %5.08,446.86723.1991.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ17,789.1416,300.008.4 %4.03,825.963,619.965.4 %2.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ25,106.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,119.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ21,922.7218,757.5214.4 %5.04,035.141,878.3953.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ903,251.3183,101.0590.8 %5.09,786.727,462.3823.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ47,672.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,780.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา381,210.0921,714.0094.3 %5.04,506.483,183.4529.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ188,831.1791,198.0151.7 %5.03,676.983,379.698.1 %4.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ22,144.985,925.0073.2 %5.03,654.782,814.0023.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ17,495.595,390.0069.2 %5.02,353.211,557.0533.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ104,872.3868,443.9834.7 %5.022,554.3612,258.0245.7 %5.0
รวม 2,959,154 962,864 67.46 % 5.0 214,112 106,281 50.36 % 5.0