จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี20,280.935,488.4372.9 %5.01,612.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรีไม่ครบ25,387.59ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ788.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี20,749.439,622.0053.6 %5.02,981.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี47,451.8136,699.3622.7 %5.09,504.233,420.9364.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี29,559.996,022.0079.6 %5.01,247.52261.2579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี24,899.775,551.0077.7 %5.01,301.58475.9563.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี32,612.283,470.0089.4 %5.0921.96259.3571.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน23,984.945,092.0078.8 %5.0945.66294.6368.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน24,272.222,156.0091.1 %5.0929.77363.8660.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง24,332.202,762.0088.6 %5.0873.84241.3072.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี20,975.8013,733.0034.5 %5.03,177.963,479.48-9.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี25,835.9513,680.0047.1 %5.04,921.203,261.4533.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี19,935.039,438.0052.7 %5.02,810.602,240.2020.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ7,365.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี27,664.7510,570.1761.8 %5.05,491.865,310.633.3 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี10,613.4626,434.80-149.1 %0.02,024.932,457.46-21.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ23,780.78ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ72,413.92ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี18,770.606,236.0066.8 %5.03,000.77226.0892.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ7,905.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,305.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี38,500.9030,463.0020.9 %5.08,572.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี27,202.1814,960.0045.0 %5.02,167.801,881.9513.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี47,173.6754,891.71-16.4 %0.07,089.18590.5591.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี69,183.528,167.0088.2 %5.02,244.962,199.032.0 %1.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี9,479.4716,226.00-71.2 %0.03,514.562,206.1237.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี29,453.8812,565.2957.3 %5.03,647.31902.2975.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี20,663.0224,036.50-16.3 %0.02,696.31168.8193.7 %5.0
สพ.สิงห์บุรี20,913.9712,732.0039.1 %5.03,209.941,682.5047.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 323,836.44298,160.257.9 %3.54,066.806,680.29-64.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ13,669.15ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี21,685.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,209.942,368.9726.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี18,004.427,933.0055.9 %5.01,629.981,133.9530.4 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี27,338.9125,637.296.2 %3.04,027.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี21,730.9616,851.1222.5 %5.03,381.09849.5174.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)187,760.3832,103.4382.9 %5.034,363.012,590.9692.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีไม่ครบ51,465.93ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ18,122.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,060.47ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี315,887.97164,895.5347.8 %5.05,180.904,323.9416.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2219,384.7395,308.0056.6 %5.02,981.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี523,464.13155,083.0270.4 %5.03,148.987,757.12-146.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี134,266.34134,544.00-0.2 %0.02,610.429,904.91-279.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี181,482.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,138.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี81,395.5278,166.634.0 %2.06,094.845,220.8614.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 20,094.4514,204.0029.3 %5.02,797.452,840.75-1.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี31,352.075,017.0084.0 %5.01,840.801,610.7112.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี237,149.0354,781.9676.9 %5.013,340.5126,617.16-99.5 %0.0
รวม 2,776,175 1,413,682 0.00 % 0.0 143,387 103,823 0.00 % 0.0