จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี20,325.655,488.4373.0 %5.01,612.62516.1668.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี21,663.3725,387.59-17.2 %0.02,411.04788.5067.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี20,796.299,622.0053.7 %5.02,981.76292.9290.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี47,557.0936,699.3622.8 %5.09,504.233,420.9364.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี29,627.016,022.0079.7 %5.01,247.52261.2579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี24,957.375,551.0077.8 %5.01,301.58475.9563.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี32,684.653,470.0089.4 %5.0921.96259.3571.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน24,040.425,092.0078.8 %5.0945.66294.6368.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน24,327.802,156.0091.1 %5.0929.77363.8660.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง24,388.282,762.0088.7 %5.0873.84241.3072.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี21,023.4613,733.0034.7 %5.03,177.963,479.48-9.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี25,893.8713,680.0047.2 %5.04,921.203,261.4533.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี19,980.989,438.0052.8 %5.02,810.602,240.2020.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ7365.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1484.5649ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี27,727.6110,570.1761.9 %5.05,491.865,310.633.3 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี10,635.7826,434.80-148.5 %0.02,024.932,457.46-21.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี26,620.0923,780.7810.7 %5.05,263.444,489.8214.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี82,268.2372,413.9212.0 %5.07,545.361,016.9386.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี21,928.1712,876.0041.3 %5.03,438.122,201.2936.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี18,812.826,236.0066.9 %5.03,000.77226.0892.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี17,850.607,905.0055.7 %5.01,992.911,305.4534.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี22,351.4718,313.0018.1 %5.03,278.48910.1372.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี34,889.9238,131.32-9.3 %0.06,784.7612,227.10-80.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี38,585.8830,463.0021.1 %5.08,572.443,321.8061.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี27,262.2614,960.0045.1 %5.02,167.801,881.9513.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี47,273.3454,891.71-16.1 %0.07,089.18590.5591.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี69,337.188,167.0088.2 %5.02,244.962,199.032.0 %1.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี23,078.1418,192.9821.2 %5.03,913.492,659.1032.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี9,500.2616,226.00-70.8 %0.03,514.562,206.1237.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี29,518.9412,565.2957.4 %5.03,647.31902.2975.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี20,709.7024,036.50-16.1 %0.02,696.31222.2791.8 %5.0
สพ.สิงห์บุรี20,961.9712,732.0039.3 %5.03,209.941,682.5047.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 324,526.81298,160.258.1 %4.04,066.806,680.29-64.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี17,741.7013,669.1523.0 %5.01,631.63693.2657.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี21,733.5410,835.0050.1 %5.03,209.942,350.2726.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี18,045.957,933.0056.0 %5.01,629.981,133.9530.4 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี27,397.0425,637.296.4 %3.04,027.612,565.2936.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี21,781.2216,851.1222.6 %5.03,381.09849.5174.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี49,509.1731,805.0035.8 %5.013,478.582,628.3480.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)188,192.4432,103.4382.9 %5.034,363.012,590.9692.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี72,016.7451,465.9328.5 %5.04,516.782,991.7033.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี17,638.0518,122.00-2.7 %0.01,381.322,060.47-49.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี316,591.50164,895.5347.9 %5.05,180.904,323.9416.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2219,869.8695,308.0056.7 %5.02,981.562,240.9824.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี524,630.13155,083.0270.4 %5.03,148.987,757.12-146.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี134,573.48134,544.000.0 %0.52,610.429,904.91-279.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี182009.8ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02138.4199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี67,418.6378,166.63-15.9 %0.06,094.845,220.8614.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 20,139.9714,204.0029.5 %5.02,797.452,840.75-1.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี31,432.585,017.0084.0 %5.01,840.801,610.7112.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี237,676.5254,781.9677.0 %5.013,340.5126,617.16-99.5 %0.0
รวม 3,197,494 1,756,579 45.06 % 5.0 219,199 146,767 33.04 % 5.0