จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท17,251.714,016.0076.7 %5.0835.56997.55-19.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท93,890.0253,021.7043.5 %5.0765.36421.7244.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท20,555.4413,988.0031.9 %5.03,380.521,221.5563.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท20,268.4914,130.0030.3 %5.03,304.44165.0495.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท68,377.1067,407.001.4 %0.515,246.323,394.4377.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์24,986.034,131.0083.5 %5.01,198.08663.0344.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา29,678.354,808.0083.8 %5.01,145.22588.6348.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์24,778.553,288.0086.7 %5.01,036.38539.4048.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี33,683.514,437.0086.8 %5.01,555.77159.3489.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา25,393.276,161.0075.7 %5.01,908.06263.3086.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง15,619.791,404.0091.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท26,267.7122,455.0014.5 %5.04,871.283,273.6132.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา15,808.283,277.0079.3 %5.02,013.841,130.0343.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท26,050.6712,228.0053.1 %5.04,996.862,020.5459.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท23,942.0631,707.77-32.4 %0.04,727.521,065.6377.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 12323,412.19198,542.6138.6 %5.0113,242.6221,185.0081.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท19,386.4413,576.0030.0 %5.03,038.042,335.1023.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท35,283.8827,665.0021.6 %5.08,628.907,707.9010.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท202,545.63114,193.6943.6 %5.09,161.287,970.3913.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท27,735.8528,121.98-1.4 %0.07,197.77556.1592.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท13,755.4914,769.70-7.4 %0.02,662.043,030.31-13.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท30,448.1522,629.0025.7 %5.07,243.005,597.5022.7 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ16680.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1427.6504ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 724,392.8915,629.9735.9 %5.08,471.9016,893.15-99.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท29,264.9013,043.2155.4 %5.05,320.142,174.6359.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท25,244.736,253.0075.2 %5.05,110.472,069.0859.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท21,479.8810,181.0052.6 %5.03,703.80506.5286.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท482,911.757,987.0098.3 %5.027,344.222,013.0192.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท23,705.3725,626.80-8.1 %0.04,407.361,497.8266.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท35,595.2835,279.120.9 %0.57,259.762,866.0160.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท89,046.4223,877.0073.2 %5.09,579.763,922.5559.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท32,736.8865,130.42-99.0 %0.06,765.37494.0092.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท73,945.5324,330.0067.1 %5.03,874.933,286.0515.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท29,065.4222,224.4123.5 %5.04,121.971,899.4153.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท29,252.6330,319.00-3.6 %0.06,346.862,219.8765.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท22,292.2036,202.00-62.4 %0.07,530.471,435.7480.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท19,312.8517,474.009.5 %4.52,886.12183.6593.6 %5.0
สพ.ชัยนาท72,243.336,714.0090.7 %5.03,361.501,566.0653.4 %5.0
รจจ.ชัยนาท 235,827.27116,231.0050.7 %5.03,638.313,928.66-8.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท20,143.6920,401.45-1.3 %0.02,619.88675.8074.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท21,247.3617,414.0018.0 %5.03,703.111,649.9055.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท18,524.1715,124.0018.4 %5.02,695.921,397.4448.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท38,453.4723,726.9038.3 %5.04,692.601,764.1062.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท21,190.1310,752.0049.3 %5.03,608.70832.9676.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท19,674.0211,773.7640.2 %5.04,702.621,235.9673.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท2,401,413.0057,107.1697.6 %5.07,519.834,127.7245.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท31962.609ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01753.8199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท447,832.00505,116.00-12.8 %0.07,259.303,259.9055.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท1,123,108.10161,379.0085.6 %5.020,089.925,871.9070.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท165,511.677,718.0095.3 %5.08,244.317,640.527.3 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 21,899.506,577.8170.0 %5.03,381.992,677.8820.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท30,003.548,571.0071.4 %5.01,893.061,889.950.2 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทไม่ครบ76706.188ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ19137.762ประเมินไม่ได้0.0
รวม 6,694,437 1,968,121 70.60 % 5.0 378,293 144,266 61.86 % 5.0