จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท93,890.0253,021.7043.5 %5.0541.98421.7222.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท20,555.4413,988.0031.9 %5.03,380.521,221.5563.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท20,268.4914,130.0030.3 %5.03,304.44165.0495.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์24,986.034,131.0083.5 %5.01,198.08663.0344.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา29,678.354,808.0083.8 %5.01,145.22588.6348.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์24,778.553,288.0086.7 %5.01,036.38539.4048.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี33,683.514,437.0086.8 %5.01,555.77159.3489.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา25,393.276,161.0075.7 %5.01,908.06263.3086.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง15,619.791,404.0091.0 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท26,267.7122,455.0014.5 %5.04,871.283,273.6132.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา15,808.283,277.0079.3 %5.02,013.841,130.0343.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท26,050.6712,228.0053.1 %5.04,996.862,020.5459.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท23,942.0631,707.77-32.4 %0.04,727.521,065.6377.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 12323,412.19198,542.6138.6 %5.0113,242.6221,185.0081.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท19,386.4413,576.0030.0 %5.03,038.042,335.1023.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท35,283.8827,665.0021.6 %5.08,628.907,707.9010.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท202,545.63114,193.6943.6 %5.09,161.287,970.3913.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาทไม่ครบ28,121.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท13,755.4914,769.70-7.4 %0.02,662.043,030.31-13.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท30,448.1522,629.0025.7 %5.07,243.005,597.5022.7 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ16,680.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,427.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 724,392.8915,629.9735.9 %5.08,471.9016,893.15-99.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท29,264.9013,043.2155.4 %5.05,320.142,174.6359.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท25,244.736,253.0075.2 %5.05,110.472,069.0859.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท21,479.8810,181.0052.6 %5.03,703.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท482,911.757,987.0098.3 %5.027,344.222,013.0192.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท23,705.3725,626.80-8.1 %0.04,407.361,497.8266.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท35,595.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,259.762,866.0160.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาทไม่ครบ65,130.42ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ494.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท29,065.4222,224.4123.5 %5.04,121.971,899.4153.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท22,292.2036,202.00-62.4 %0.07,530.471,435.7480.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท19,312.8517,474.009.5 %4.52,886.12183.6593.6 %5.0
สพ.ชัยนาท72,243.336,714.0090.7 %5.03,361.501,566.0653.4 %5.0
รจจ.ชัยนาท ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาทไม่ครบ20,401.45ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ675.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท21,247.3617,414.0018.0 %5.03,703.111,649.9055.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท38,453.4723,726.9038.3 %5.04,692.601,764.1062.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท2,401,413.0057,107.1697.6 %5.07,519.834,127.7245.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท31,962.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,753.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท447,832.00505,116.00-12.8 %0.07,259.303,405.4253.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท1,123,108.10161,379.0085.6 %5.020,089.925,871.9070.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท165,511.677,718.0095.3 %5.08,244.317,640.527.3 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 21,899.506,577.8170.0 %5.03,381.992,677.8820.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท30,003.548,571.0071.4 %5.01,893.061,889.950.2 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 6,005,136 1,515,358 0.00 % 0.0 307,254 120,964 0.00 % 0.0