กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 136,856.91114,242.0016.5 %5.06,008.14863.0985.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี5,028.222,860.1043.1 %5.01,937.461,431.1326.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)6,108.505,212.6014.7 %5.02,089.91475.0077.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี5,205.584,115.0620.9 %5.02,149.221,696.7021.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,107.164,379.0014.3 %5.01,762.56289.4783.6 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร6,454.506,624.40-2.6 %0.01,945.001,265.4034.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,880.165,088.5013.5 %5.02,207.5257.0097.4 %5.0
รวม 170,641 142,522 16.48 % 18,100 6,078 66.42 %