กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 195,081.73155,237.8420.4 %5.06,674.121,257.2681.2 %5.0
รวม 195,082 155,238 20.42 % 6,674 1,257 81.16 %