กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 352,537.59158,621.0055.0 %5.07,630.882,668.5065.0 %5.0
รวม 352,538 158,621 55.01 % 7,631 2,669 65.03 %