กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน4,331,787.50119,000.0097.3 %5.06,483.402,693.1558.5 %5.0
รวม 4,331,788 119,000 97.25 % 6,483 2,693 58.46 %