กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก608,031.311,168,266.00-92.1 %0.018,968.1830,911.70-63.0 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)292,383.34272,580.006.8 %3.09,250.5029,404.40-217.9 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)710,030.94445,990.9737.2 %5.023,692.5719,867.2516.1 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )347,716.38113,536.0067.3 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)157,295.56130,829.1016.8 %5.07,224.427,030.152.7 %1.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)123,690.2359,458.0051.9 %5.05,642.326,144.30-8.9 %0.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)25,083.1522,676.009.6 %4.51,522.563,381.50-122.1 %0.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)129,506.0490,914.0029.8 %5.06,242.641,824.0570.8 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)516,269.63309,540.0340.0 %5.011,562.7527,180.15-135.1 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,729,267.50189,057.0089.1 %5.09,728.884,560.7553.1 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)144,287.5965,636.0054.5 %5.06,774.187,533.00-11.2 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)380,668.63340,604.0010.5 %5.013,983.935,143.1063.2 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)163,517.1688,201.0046.1 %5.06,633.486,150.807.3 %3.5
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,193,248.30980,115.8817.9 %5.030,083.4825,067.3516.7 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)149,138.16104,765.0029.8 %5.06,236.393,796.9039.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)301,657.50307,947.00-2.1 %0.05,822.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,598,280.301,116,531.1030.1 %5.035,312.6937,580.00-6.4 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,599,116.002,840,605.3049.3 %5.0110,551.154,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)321,618.88147,455.9854.2 %5.013,499.646,648.8550.7 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)750,489.06508,769.0032.2 %5.014,263.309,019.1036.8 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39819,728.56566,819.5630.9 %5.016,950.124,017.6076.3 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)530,379.94607,575.25-14.6 %0.022,305.6324,050.30-7.8 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)829,323.44421,696.1349.2 %5.016,351.548,503.6548.0 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)125,337.0631,602.0074.8 %5.05,314.02921.9082.7 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)129,433.6316,628.0087.2 %5.05,282.76317.0094.0 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)100,885.9845,570.0054.8 %5.05,142.062,649.2548.5 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)847,652.75688,548.0018.8 %5.016,824.6714,579.9013.3 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)354,951.72277,215.0021.9 %5.06,603.104,298.5034.9 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,359,402.40658,855.1951.5 %5.025,450.3522,175.5012.9 %5.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.335,767.34283,220.0015.6 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กลุ่ม รพ.ทภ.21,391,435.501,156,806.1016.9 %5.08,027.349,577.70-19.3 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,134,929.40638,473.4443.7 %5.03,808.204,318.50-13.4 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.105,155.5630,032.9171.4 %5.02,439.741,112.2554.4 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.89,074.6029,590.0066.8 %5.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.32,967.1525,800.0021.7 %5.01,314.37836.5036.4 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)640,914.56371,865.0042.0 %5.012,241.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,683,927.40955,935.7543.2 %5.061,554.7814,417.8576.6 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)204,765.0554,805.0073.2 %5.03,846.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)845,145.00157,174.9481.4 %5.016,705.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาท206,495.06198,110.004.1 %2.07,623.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1700,303.13310,443.1655.7 %5.014,226.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ ช.ม.127,069.3649,286.0061.2 %5.03,451.033,355.502.8 %1.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.30,209.518,516.5971.8 %5.06,144.706,079.051.1 %0.5
นสศ. พื้นที่ พ.ล.154,825.4555,912.0163.9 %5.04,181.042,787.0533.3 %5.0
บชร.1304,160.56156,882.2548.4 %5.08,747.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2441,534.69294,233.7833.4 %5.08,613.927,063.3018.0 %5.0
บชร.3813,348.44540,882.3133.5 %5.015,830.0421,865.90-38.1 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)63,028.5824,741.0060.7 %5.01,548.081,305.0015.7 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.52,018.6011,929.5677.1 %5.01,236.441,375.00-11.2 %0.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.39,055.525,196.5086.7 %5.01,146.52810.0029.4 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)1,054,662.80484,009.0054.1 %5.016,998.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)173,481.81100,539.6042.0 %5.06,636.192,506.5562.2 %5.0
พล.ร.11801,474.7599,579.0087.6 %5.016,599.995,696.0565.7 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)607,461.63190,378.0068.7 %5.014,259.9210,352.3027.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.548,849.75354,852.1335.3 %5.08,239.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.110,810.3643,748.0060.5 %5.03,002.44736.5075.5 %5.0
พัน.สท.40,297.0120,984.2847.9 %5.06,145.63811.1586.8 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)902,469.31432,847.0052.0 %5.017,636.9416,089.308.8 %4.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)394,888.1984,839.0078.5 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31709,132.56488,861.0031.1 %5.013,324.161,546.0088.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)658,539.00314,725.5052.2 %5.015,645.477,086.6054.7 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36622,823.31589,922.885.3 %2.511,697.4215,171.85-29.7 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )382,422.78129,331.0066.2 %5.09,063.759,055.450.1 %0.5
มทบ.11 และ นขต.488,066.50376,885.0022.8 %5.09,650.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)482,702.31257,637.4546.6 %5.09,418.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.15236,538.53196,116.0017.1 %5.04,426.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)314,359.4773,300.4676.7 %5.05,529.282,672.0051.7 %5.0
มทบ.22870,383.94326,635.8862.5 %5.019,878.1410,665.0046.3 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)595,651.00134,563.5577.4 %5.012,529.036,320.0049.6 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)328,722.34102,098.4068.9 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )317,138.4495,467.0069.9 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)424,299.97145,306.0065.8 %5.09,554.056,798.4528.8 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)253,415.5693,095.0163.3 %5.05,646.043,433.7539.2 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)326,813.63116,570.8864.3 %5.07,656.882,612.6565.9 %5.0
มทบ.310571,936.3865,594.0788.5 %5.011,955.929,180.0023.2 %5.0
มทบ.32300,021.25144,006.0252.0 %5.06,979.9311,099.45-59.0 %0.0
มทบ.34288,512.56133,824.9853.6 %5.08,129.0912,766.45-57.0 %0.0
มทบ.35391,539.31227,792.6341.8 %5.08,964.129,490.60-5.9 %0.0
มทบ.37246,404.2785,490.8465.3 %5.06,290.342,639.9558.0 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.274,826.1338,347.0086.0 %5.05,417.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)113,074.7539,370.9265.2 %5.02,364.001,104.8553.3 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)233,343.3170,145.3169.9 %5.05,908.874,539.1523.2 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)331,720.3898,530.7770.3 %5.07,150.832,291.8567.9 %5.0
ร.31 รอ.800,404.69300,688.0962.4 %5.016,459.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)141,598.8638,317.0072.9 %5.08,483.893,901.7054.0 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)272,880.44110,244.0059.6 %5.05,760.626,446.90-11.9 %0.0
รพ.ของ ทภ.1386,325.38301,185.2522.0 %5.01,140.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.131,611.0259,247.0055.0 %5.0546.31291.0046.7 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.45,258.7932,428.1528.3 %5.02,709.801,430.0547.2 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.96,528.15173,581.50-79.8 %0.02,408.043,866.00-60.5 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.53,045.3344,439.0016.2 %5.02,867.152,635.008.1 %4.0
รร.ส.สส.73,666.4961,489.0016.5 %5.03,140.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,470,052.303,031,158.00-106.2 %0.07,654.6013,567.20-77.2 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)462,461.19354,003.3423.5 %5.03,303.862,366.0028.4 %5.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)117,142.3266,823.0743.0 %5.04,635.363,744.4019.2 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก79,766.98128,287.00-60.8 %0.02,321.94502.4578.4 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)226,709.30225,039.000.7 %0.56,246.502,850.4554.4 %5.0
ศสท.กส.ทบ.146,543.3166,239.9954.8 %5.08,274.986,966.0015.8 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 946,187.06322,283.9165.9 %5.038,245.9311,682.2569.5 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)619,029.38399,741.8435.4 %5.026,349.3015,371.3541.7 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)78,046.6231,867.0059.2 %5.07,514.151,825.9575.7 %5.0
รวม 50,278,564 29,880,280 40.57 % 973,442 639,183 34.34 %