กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 509,402.44275,185.0046.0 %5.012,192.696,422.6747.3 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง10,357.1436,022.00-247.8 %0.02,899.39670.2076.9 %5.0
รวม 519,760 311,207 40.12 % 15,092 7,093 53.00 %