กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์653,228.94997,000.00-52.6 %0.07,971.172,338.7970.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย27,087.4112,764.2052.9 %5.012,637.13190.0098.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต26,871.4710,638.9060.4 %5.01,036.83396.3861.8 %5.0
รวม 707,188 1,020,403 -44.29 % 21,645 2,925 86.49 %