กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 175,529.45102,000.0041.9 %5.05,514.131,466.1773.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์159,479.4480,473.9849.5 %5.04,026.80737.0281.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์61,267.5639,789.0035.1 %5.01,776.70814.0454.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์141,404.2598,356.0030.4 %5.03,953.971,934.6251.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์141,864.1961,036.0057.0 %5.02,764.721,910.6930.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์74,141.2842,992.0042.0 %5.03,606.26754.3179.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์157,845.6191,627.0042.0 %5.01,641.38657.8559.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์86,989.2457,553.0033.8 %5.02,448.931,188.0951.5 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์217,749.05117,720.0045.9 %5.06,412.641,070.6083.3 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์104,273.6458,524.0043.9 %5.01,454.23882.7239.3 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา602,212.63433,904.0027.9 %5.05,336.531,564.2370.7 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง224,989.9786,292.5561.6 %5.06,662.35978.6185.3 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์276,519.66122,006.4955.9 %5.05,450.461,811.6266.8 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์240,981.77136,326.0043.4 %5.02,439.951,716.6029.6 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา447,347.19331,016.0026.0 %5.05,246.121,170.1477.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์101,587.6844,738.0056.0 %5.04,886.68307.6293.7 %5.0
สถาบันราชานุกูล176,298.3189,442.0049.3 %5.02,353.06742.2668.5 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ23,666.9311,314.0052.2 %5.01,994.43199.5890.0 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,148.30110.5490.4 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์18,243.1514,243.0021.9 %5.03,031.17204.6593.2 %5.0
รวม 3,432,391 2,019,353 41.17 % 72,149 20,222 71.97 %