สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา230,454.98199,000.0013.6 %5.09,278.645,224.2143.7 %5.0
รวม 230,455 199,000 13.65 % 9,279 5,224 43.70 %