สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 252,012.66337,605.00-34.0 %0.058,951.2018,339.0568.9 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60572.7280.6 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 122,784.93147,162.00-19.9 %0.029,392.8214,940.3649.2 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 80,163.58107,501.00-34.1 %0.029,857.115,462.2081.7 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 57,549.7195,460.00-65.9 %0.06,596.0019,456.49-195.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 28,478.0032,924.00-15.6 %0.05,495.604,808.4112.5 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)42,134.5024,809.0041.1 %5.07,978.606,211.6122.1 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 85,098.1332,000.0062.4 %5.09,245.042,090.4677.4 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 931,051.2565,217.6093.0 %5.020,975.689,662.6553.9 %5.0
กองวินัย(วน.) 17,086.427,978.0053.3 %5.02,362.73643.2172.8 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 21,237.8625,015.00-17.8 %0.02,840.36560.3480.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 158,260.3039,175.0032.8 %5.011,288.339,780.4313.4 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,419,729.802,173,082.0036.5 %5.02,657.525,822.59-119.1 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 389,150.25460,552.00-18.3 %0.01,910.6411,001.46-475.8 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,552.38384.3575.2 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.201,020.90-3.8 %0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.361,437.5770.2 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07,687.371,345.9482.5 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)14,824.773,427.0076.9 %5.01,026.121,597.51-55.7 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 39,007.2631,000.0020.5 %5.09,012.673,921.2556.5 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 58,526.83155,000.00-164.8 %0.07,565.735,406.4928.5 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 27,713.2916,000.0042.3 %5.04,424.402,084.6352.9 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,436.931,371.9060.1 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,230.7516,418.00-7.8 %0.03,174.152,652.2816.4 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0858.451,140.26-32.8 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)27,844.5627,788.000.2 %0.54,769.96620.5187.0 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 97,445.7282,000.0015.9 %5.013,858.954,146.6170.1 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,266.82775.7865.8 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 39,713.2926,726.0032.7 %5.04,533.64907.5980.0 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,256.31474.6362.2 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,130.27424.4980.1 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 21,569.9212,928.0040.1 %5.03,299.612,823.6514.4 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร63,528.05139,161.36-119.1 %0.022,178.284,709.3678.8 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร44,851.3783,000.00-85.1 %0.08,537.181,147.7086.6 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.50,004.8334,842.0030.3 %5.012,058.271,259.9289.6 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 123,320.7428,853.20-23.7 %0.04,139.582,512.8439.3 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 223,709.5816,000.0032.5 %5.02,660.623,962.87-48.9 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 315,794.484,759.4069.9 %5.01,654.513,211.77-94.1 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 417,559.6513,688.0022.0 %5.01,444.323,384.47-134.3 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 515,361.564,564.5070.3 %5.01,948.831,643.2315.7 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 619,691.1410,784.2045.2 %5.02,565.062,361.167.9 %3.5
กองบังคับการตำรวจจราจร91,085.13158,000.00-73.5 %0.038,331.5668,690.00-79.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง28,683.4832,041.00-11.7 %0.05,818.428,661.85-48.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,304.0017,387.005.0 %2.52,231.233,090.82-38.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบ12,338.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 417,519.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,659.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,961.223,136.00-5.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,447.435,385.38-56.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 628,473.0631,017.00-8.9 %0.04,978.995,584.65-12.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 722,161.821,725.3692.2 %5.04,524.655,443.80-20.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 821,308.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,788.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 923,648.1236,247.00-53.3 %0.03,026.318,970.65-196.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ113,260.1190,045.3420.5 %5.048,095.87217,073.98-351.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)36,597.1634,971.494.4 %2.010,596.756,452.9739.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ92,947.7014,997.9383.9 %5.010,411.106,252.5139.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 199,828.8956,718.5043.2 %5.029,168.2714,244.3251.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 226,280.1111,552.0056.0 %5.07,410.396,154.3516.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 323,354.7252,610.00-125.3 %0.03,299.6113,236.05-301.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 12,156.910.00100.0 %5.02,027.051,618.0920.2 %5.0
กองบังคับการปราบปราม30,200.79179,651.00-494.9 %0.05,128.5015,985.84-211.7 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค26,473.1430,330.06-14.6 %0.06,830.872,944.2956.9 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม23,766.5520,940.0011.9 %5.04,676.268,447.49-80.6 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี23,643.5920,445.3513.5 %5.05,405.075,847.97-8.2 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ39,654.8338,753.002.3 %1.020,731.331,239.9194.0 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 70,081.5631,185.3855.5 %5.012,679.417,664.4439.6 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ24,866.6315,696.6536.9 %5.04,418.4150,766.58-1,049.0 %0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี36,003.9417,400.0051.7 %5.02,344.33671.7671.3 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.55,182.5062,096.67-12.5 %0.02,693.7926,824.49-895.8 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ89,790.31158,310.16-76.3 %0.036,083.940.00100.0 %5.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6011,192.85-21.9 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.53,280.6854,266.00-1.8 %0.09,882.567,513.0024.0 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว25,140.1423,000.008.5 %4.05,937.9510,244.12-72.5 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)13,738.407,968.0042.0 %5.02,063.94792.9661.6 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,009.321,766.9212.1 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,584.04580.3163.4 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,668.032,675.5827.1 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง139,391.1357,374.0058.8 %5.01,676,649.401,822.1199.9 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,681.58895.4346.8 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,246.152,780.7814.3 %5.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.901,112.8835.0 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.602,020.8751.6 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.18,427.8720,243.00-9.8 %0.03,422.684,882.18-42.6 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,555.54569.6677.7 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.34,465.8516,084.5353.3 %5.04,307.101,747.9559.4 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.25,633.874,137.5083.9 %5.06,213.507,621.61-22.7 %0.0
บก.ตชด.ภาค 167,850.8146,788.0031.0 %5.02,375.284,393.05-84.9 %0.0
บก.ตชด.ภาค 243,070.0927,331.7236.5 %5.03,808.362,398.0037.0 %5.0
บก.ตชด.ภาค 328,066.3125,570.998.9 %4.081,906.715,287.5593.5 %5.0
บก.ตชด.ภาค 431,463.9514,896.0852.7 %5.05,061.064,804.155.1 %2.5
บก.ปส.1 บช.ปส.56,668.4025,805.0054.5 %5.06,022.4617,622.23-192.6 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.35,454.3416,097.0054.6 %5.06,951.363,740.3846.2 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.46,435.8118,291.4260.6 %5.011,433.359,055.2720.8 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี38,676.3718,133.8153.1 %5.03,760.57425.3788.7 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า9,935.6111,199.00-12.7 %0.0295.3788.5070.0 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง38,857.2978,775.00-102.7 %0.03,053.05667.6378.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1105,082.5336,544.0065.2 %5.043,420.591,108.1597.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1020,822.4833,702.00-61.9 %0.093,868.29975.0099.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 218,039.6822,672.93-25.7 %0.025,736.782,203.6391.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 359,105.2219,908.0066.3 %5.030,626.811,063.0096.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4161,804.9116,929.0089.5 %5.077,161.02472.3899.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 521,261.756,334.1170.2 %5.010,140.891,235.0087.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 66,207.9014,640.0077.9 %5.028,283.39204.1699.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 79,632.409,932.00-3.1 %0.043,232.70826.7898.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 819,505.5323,299.94-19.5 %0.0120,021.422,010.3298.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 910,927.9714,178.00-29.7 %0.06,602.98610.8490.7 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน48,389.0775,420.00-55.9 %0.02,657.111,155.0356.5 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา9,079.98537.0094.1 %5.0846.64128.4684.8 %5.0
รวม 8,401,140 6,107,599 27.30 % 2,913,145 779,164 73.25 %