สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ291,872.66239,000.0018.1 %5.08,681.442,863.6667.0 %5.0
รวม 291,873 239,000 18.11 % 8,681 2,864 67.01 %