กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว159,716.6479,089.0050.5 %5.05,851.811,318.1477.5 %5.0
รวม 159,717 79,089 50.48 % 5,852 1,318 77.47 %