กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ105,885.9153,006.0049.9 %5.05,251.491,296.6675.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,646.602,498.40-51.7 %0.02,717.21148.7994.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น3,262.894,049.00-24.1 %0.0380.32119.2168.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,834.383,262.0014.9 %5.0532.31134.9074.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,754.9510,689.09-184.7 %0.02,476.08582.6576.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น5,119.576,805.44-32.9 %0.02,788.40569.1079.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย6,091.185,216.6914.4 %5.01,278.45426.0566.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี3,178.375,531.60-74.0 %0.02,620.76383.3785.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,129.244,715.66-121.5 %0.02,746.34257.7690.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ3,935.065,836.00-48.3 %0.0884.23103.1188.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่3,187.253,649.31-14.5 %0.03,458.97311.8691.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)7,096.136,822.003.9 %1.5861.78409.8552.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี15,773.4113,722.8513.0 %5.02,117.33443.5779.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี9,359.0513,426.00-43.5 %0.01,746.94832.3652.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง13,826.1525,331.38-83.2 %0.02,064.83437.3078.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี18,602.3712,395.6033.4 %5.01,459.32274.6981.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี20,983.6515,163.0827.7 %5.01,523.96391.0374.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี20,458.9223,003.00-12.4 %0.01,163.51840.2527.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี20,898.1020,561.001.6 %0.51,198.86580.1651.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี19,156.5424,475.00-27.8 %0.01,051.50587.1044.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี26,639.4721,512.0019.2 %5.01,220.72447.4563.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี1,581.981,404.5411.2 %5.0676.11323.0052.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง20,373.1716,416.0019.4 %5.01,174.20523.0655.5 %5.0
รวม 336,774 299,492 11.07 % 41,394 10,423 74.82 %