กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 138,738.11123,157.0011.2 %5.06,008.14909.5384.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี5,341.563,927.9026.5 %5.01,937.46946.9751.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)6,757.576,474.124.2 %2.02,223.02570.0074.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี5,782.225,334.937.7 %3.52,149.221,236.9042.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,070.364,999.001.4 %0.51,762.56367.0379.2 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร6,910.996,892.560.3 %0.51,945.002,498.50-28.5 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,893.353,255.5044.8 %5.02,207.52237.5089.2 %5.0
รวม 174,494 154,041 11.72 % 18,233 6,766 62.89 %