กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 195,664.23155,568.4420.5 %5.06,658.491,696.2974.5 %5.0
รวม 195,664 155,568 20.49 % 6,658 1,696 74.52 %