กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง454,507.41370,865.0018.4 %5.011,182.787,611.6231.9 %5.0
รวม 454,507 370,865 18.40 % 11,183 7,612 31.93 %