กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 352,663.44166,036.0052.9 %5.07,630.882,083.4972.7 %5.0
รวม 352,663 166,036 52.92 % 7,631 2,083 72.70 %