กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ192,367.30361,337.00-87.8 %0.06,611.59500.0292.4 %5.0
รวม 192,367 361,337 -87.84 % 6,612 500 92.44 %