สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน265,037.38412,270.31-55.6 %0.08,822.141,081.5087.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร17,839.0615,836.0011.2 %5.01,007.71383.6961.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 149,332.4630,178.0038.8 %5.01,056.34570.4846.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 220,506.6012,245.0040.3 %5.0855.91565.8433.9 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์76,195.6511,719.0084.6 %5.0271.53197.7127.2 %5.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ28,145.4910,546.0062.5 %5.0147.66184.26-24.8 %0.0
รวม 457,057 492,794 -7.82 % 12,161 2,983 75.47 %