กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก621,248.561,278,533.00-105.8 %0.019,321.4923,014.65-19.1 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)296,275.13288,164.002.7 %1.09,241.1229,404.40-218.2 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)740,826.25436,789.1641.0 %5.022,788.9619,867.2512.8 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )352,495.97103,914.0070.5 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)150,562.56155,703.41-3.4 %0.06,433.37513.0092.0 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)117,712.5756,017.0052.4 %5.05,642.322,960.1047.5 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)26,815.1922,122.0017.5 %5.01,615.54411.5074.5 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)127,447.2690,316.0029.1 %5.06,242.641,824.0570.8 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)523,366.09331,824.6336.6 %5.011,562.7524,315.65-110.3 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,752,988.30188,847.0089.2 %5.09,725.753,255.6066.5 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)142,137.7276,277.0046.3 %5.06,752.297,556.90-11.9 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)381,685.84327,738.0014.1 %5.013,871.702,705.8580.5 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)165,849.6699,006.0040.3 %5.06,639.735,908.5511.0 %5.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,207,767.101,011,657.9016.2 %5.030,227.3010,331.7065.8 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)146,055.42122,708.0016.0 %5.06,236.393,796.9039.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)304,550.53332,824.00-9.3 %0.05,797.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,609,498.601,194,508.5025.8 %5.034,346.8316,396.8052.3 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,600,591.002,761,903.3050.7 %5.0110,582.674,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)332,288.63153,464.0053.8 %5.013,499.646,648.8550.7 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)760,984.13525,605.0030.9 %5.014,267.069,124.4036.0 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39896,770.69647,199.1327.8 %5.016,950.124,092.3075.9 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)554,847.63677,735.69-22.1 %0.022,363.4026,219.20-17.2 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)846,601.00488,408.8142.3 %5.016,351.54664.6095.9 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)123,220.9834,870.0071.7 %5.05,314.02457.5091.4 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)121,335.2010,465.0091.4 %5.05,267.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)98,433.2746,104.0053.2 %5.05,142.062,598.0049.5 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)830,116.75542,657.0034.6 %5.016,253.8115,030.757.5 %3.5
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)392,957.81298,727.0024.0 %5.07,251.016,188.5014.7 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,382,548.00719,524.6948.0 %5.025,348.7922,175.5012.5 %5.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.352,495.97283,851.0019.5 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กลุ่ม รพ.ทภ.21,463,218.101,432,017.302.1 %1.08,900.158,374.855.9 %2.5
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,260,479.40816,220.0635.2 %5.03,810.094,573.80-20.0 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.108,858.2233,645.0169.1 %5.02,439.741,117.5054.2 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.92,361.4831,145.5066.3 %5.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.40,011.9132,221.0019.5 %5.01,335.39349.0073.9 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)662,939.13383,498.5942.2 %5.012,241.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,752,232.00998,067.3143.0 %5.061,554.7817,439.8071.7 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)215,064.4490,007.9958.1 %5.04,007.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)874,370.50147,779.3183.1 %5.016,709.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาท209,393.25208,657.200.4 %0.57,623.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1733,403.00358,034.5951.2 %5.014,191.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ ช.ม.154,032.7769,163.0055.1 %5.03,528.083,355.504.9 %2.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.28,595.1815,063.3647.3 %5.06,088.676,077.350.2 %0.5
นสศ. พื้นที่ พ.ล.173,086.0957,474.0066.8 %5.04,254.592,513.5540.9 %5.0
บชร.1306,951.38151,725.5950.6 %5.08,740.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2443,158.72330,726.5025.4 %5.08,312.737,063.3015.0 %5.0
บชร.3889,790.94589,373.0033.8 %5.015,830.0421,582.60-36.3 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)73,753.2927,821.5062.3 %5.01,581.241,305.0017.5 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.53,863.2312,583.5676.6 %5.01,236.44450.0063.6 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.42,334.994,845.5088.6 %5.01,146.521,080.005.8 %2.5
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)991,982.88499,564.0049.6 %5.015,489.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)188,048.9866,715.0064.5 %5.06,632.036,003.359.5 %4.5
พล.ร.11829,016.81107,013.0087.1 %5.016,599.995,696.0565.7 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)663,535.00228,020.8065.6 %5.014,259.9210,352.3027.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.569,067.75368,662.9435.2 %5.08,257.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.131,761.3057,914.0056.0 %5.03,016.45736.5075.6 %5.0
พัน.สท.41,783.9823,109.8044.7 %5.06,145.63811.1586.8 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)921,270.75428,319.0053.5 %5.017,636.9416,089.308.8 %4.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)437,536.0999,271.9977.3 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31734,279.13501,163.0031.7 %5.013,324.162,258.7083.0 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)778,700.19360,445.9153.7 %5.015,638.465,234.2566.5 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36666,489.94681,048.19-2.2 %0.011,697.4215,022.65-28.4 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )445,376.44152,503.0065.8 %5.09,046.249,068.20-0.2 %0.0
มทบ.11 และ นขต.494,596.25367,006.0025.8 %5.09,646.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)494,007.81295,745.6640.1 %5.09,442.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.15248,323.36222,016.8110.6 %5.04,426.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)353,340.0685,465.6175.8 %5.05,529.282,456.3055.6 %5.0
มทบ.22938,596.19362,413.9461.4 %5.019,773.0810,665.0046.1 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)645,667.50166,939.0074.1 %5.012,529.035,793.8053.8 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)372,113.69118,183.4068.2 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )330,204.06104,039.0068.5 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)445,433.69146,190.0067.2 %5.09,554.056,255.5034.5 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)273,877.16141,631.0948.3 %5.05,586.504,099.3026.6 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)370,833.41186,972.4449.6 %5.07,656.882,171.8571.6 %5.0
มทบ.310608,488.6974,998.2987.7 %5.011,955.928,877.9525.7 %5.0
มทบ.32344,837.69185,088.0046.3 %5.06,979.934,512.9535.3 %5.0
มทบ.34348,067.88170,976.0050.9 %5.08,129.091,360.9583.3 %5.0
มทบ.35440,178.56248,328.6943.6 %5.09,009.657,264.0519.4 %5.0
มทบ.37308,581.0393,932.0069.6 %5.06,290.341,629.1074.1 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.278,157.0637,946.0086.4 %5.05,407.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)128,000.6251,267.7259.9 %5.02,364.001,132.6052.1 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)264,144.6389,498.5666.1 %5.05,908.874,539.1523.2 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)359,681.47113,082.2468.6 %5.07,150.832,291.8567.9 %5.0
ร.31 รอ.975,193.56454,824.8153.4 %5.019,562.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)153,488.8437,788.0075.4 %5.08,377.652,396.7071.4 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)295,449.28127,239.0056.9 %5.05,768.156,436.50-11.6 %0.0
รพ.ของ ทภ.1638,785.13405,319.1636.5 %5.01,210.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.136,059.3666,451.0051.2 %5.0552.37291.0047.3 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.46,191.5929,865.0735.3 %5.02,664.97911.3565.8 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.93,905.83166,761.91-77.6 %0.02,318.373,866.00-66.8 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.50,867.4836,840.0027.6 %5.01,925.562,700.00-40.2 %0.0
รร.ส.สส.74,845.2146,752.0037.5 %5.03,184.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,528,554.803,245,150.00-112.3 %0.08,689.3114,491.80-66.8 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)467,325.75354,003.3424.2 %5.03,397.823,266.003.9 %1.5
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)104,525.2775,468.8627.8 %5.04,375.683,744.4014.4 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก448,206.63152,072.0066.1 %5.02,501.29502.4579.9 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)228,504.97234,868.00-2.8 %0.06,188.731,699.9072.5 %5.0
ศสท.กส.ทบ.152,974.2269,199.0054.8 %5.08,295.990.00100.0 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 986,930.94388,300.7260.7 %5.039,269.7811,626.3570.4 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)642,830.63329,691.2548.7 %5.026,882.1313,412.0550.1 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)79,672.6035,922.0054.9 %5.07,514.152,395.4568.1 %5.0
รวม 53,088,664 32,189,522 39.37 % 959,709 542,218 43.50 %