กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 148,858.3195,461.4035.9 %5.05,929.981,745.6270.6 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่139,696.6179,480.0043.1 %5.05,781.652,337.1059.6 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน37,569.0530,832.0017.9 %5.02,846.49409.8085.6 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น126,847.8161,600.0051.4 %5.03,721.80647.1082.6 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี119,347.8323,769.0080.1 %5.01,931.54683.0564.6 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา92,970.4851,439.0044.7 %5.02,913.86579.7280.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี58,336.5029,153.6050.0 %5.02,178.10360.8383.4 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี839,825.06912,000.00-8.6 %0.05,122.212,756.5246.2 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่102,980.0762,340.0039.5 %5.04,261.29333.2592.2 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี153,868.98163,680.00-6.4 %0.01,992.73763.8961.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี176,553.86203,301.00-15.1 %0.01,753.871,174.2533.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี160,518.91373,884.00-132.9 %0.02,239.222,649.85-18.3 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง146,517.30159,371.00-8.8 %0.02,788.531,119.0459.9 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี166,971.3856,005.8966.5 %5.02,683.83955.7264.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี199,645.23206,421.00-3.4 %0.02,687.941,135.9757.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี147,459.67236,349.02-60.3 %0.03,987.19936.0276.5 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,320,913.501,875,866.00-42.0 %0.09,968.261,388.5086.1 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง41,386.6022,543.0045.5 %5.01,741.64194.7588.8 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน927,659.06798,000.0014.0 %5.05,693.481,426.9374.9 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์196,517.13281,124.00-43.1 %0.01,672.451,555.017.0 %3.5
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี21,613.0523,534.00-8.9 %0.01,379.56419.6769.6 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา309,966.59533,067.00-72.0 %0.02,108.58392.2881.4 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา82,470.2053,000.0035.7 %5.0436.68308.4029.4 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ376,267.13370,075.001.6 %0.54,300.70694.5683.8 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง144,435.73150,732.13-4.4 %0.0498.55448.4010.1 %5.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี3,347,128.50954,000.0071.5 %5.04,642.06633.1786.4 %5.0
รวม 9,586,325 7,807,028 18.56 % 85,262 26,049 69.45 %