กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 301,416.78283,260.006.0 %3.014,024.924,624.0367.0 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง10,554.9434,485.00-226.7 %0.02,880.37698.2275.8 %5.0
รวม 311,972 317,745 -1.85 % 16,905 5,322 68.52 %