กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์675,147.751,029,000.00-52.4 %0.08,019.841,763.1578.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย33,373.4214,826.2955.6 %5.012,625.90237.5098.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต24,629.2410,403.4457.8 %5.01,036.83206.5880.1 %5.0
รวม 733,150 1,054,230 -43.79 % 21,683 2,207 89.82 %