กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 174,268.63109,686.0037.1 %5.05,532.891,653.9070.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์171,797.2097,852.8143.0 %5.03,993.34581.3385.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์70,178.0648,135.0031.4 %5.01,697.61730.9356.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์148,824.78105,447.0029.1 %5.03,953.662,238.4743.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์145,565.7859,764.9958.9 %5.02,676.251,944.4127.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์81,503.1348,645.0040.3 %5.03,373.18495.7085.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์157,335.3896,511.0038.7 %5.01,634.76633.4261.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์87,465.5460,864.9930.4 %5.02,187.471,160.5146.9 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์233,531.59146,592.0037.2 %5.06,038.011,000.1583.4 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์108,192.9564,841.0040.1 %5.01,327.20535.8059.6 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา608,456.56482,097.0020.8 %5.05,230.491,244.1776.2 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง270,690.56128,278.0452.6 %5.07,030.311,091.8384.5 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์279,562.00119,094.0057.4 %5.05,376.611,559.8371.0 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์194,345.91107,686.2044.6 %5.02,452.281,334.3545.6 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา365,242.00346,215.005.2 %2.55,207.981,242.8676.1 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์120,080.62103,468.0013.8 %5.04,887.27426.5691.3 %5.0
สถาบันราชานุกูล179,002.7789,655.0049.9 %5.02,313.45519.2077.6 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ26,116.0115,154.0042.0 %5.01,993.5750.8697.4 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,148.2992.2992.0 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์18,123.5514,374.0020.7 %5.02,950.88213.3592.8 %5.0
รวม 3,440,283 2,244,361 34.76 % 71,006 18,750 73.59 %