สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน318,911.09245,000.0023.2 %5.07,108.731,172.0983.5 %5.0
รวม 318,911 245,000 23.18 % 7,109 1,172 83.51 %