กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว179,018.5883,927.0053.1 %5.05,829.921,335.5477.1 %5.0
รวม 179,019 83,927 53.12 % 5,830 1,336 77.09 %